بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های مقابله با استرس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با عنوان «بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های مقابله با استرس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن» است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در نیم‌سال اول 89-88 تشکیل می‌دهند که 900,23 نفر هستد و به صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی ساده با استفاده از جدول مُرگان 384 نفر انتخاب شده‌ است. ابزار پژوهش مذکور 2 پرسشنامه استاندارد سریا شرینگ و کالات است که ضریب آلفای کرونباخ در هوش هیجانی 89/0 و مهارت‌های مقابله با استرس 92/0 می‌باشد. ابعاد اصلی هوش هیجانی با عنایت به مبانی نظری به 5 مؤلفه تقسیم می‌شود: 1. خودآگاهی 2. مدیریت بر خود 3. آگاهی اجتماعی 4. مهارت های اجتماعی 5. خودانگیزی.
 مؤلفه‌های اصلی مهارت‌های مقابله با استرس به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: 1. مهارت‌های کنارآیی متمرکز بر مسئله 2. مهارت های کنارآیی متمرکز بر هیجان. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی شامل (ضریب همبستگی، تحلیل واریانس، آزمون فریدمن) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که 1. بین مؤلفه خودآگاهی هوش هیجانی و مهارت‌های مقابله با استرس هیچ رابطه‌ای وجود ندارد. 2. بین مؤلفه‌ خودانگیختگی هوش هیجانی و مهارت‌های مقابله با استرس رابطه معنی‌داری وجود دارد. 3. بین مؤلفه همدلی هوش هیجانی و مهارت‌های مقابله با استرس رابطه معنی‌داری وجود دارد. 4. بین مؤلفه‌ مهارت‌های اجتماعی هوش هیجانی و مهارت‌های مقابله با استرس رابطه معنی‌داری وجود دارد. 5. بین مؤلفه‌ خودتنظیمی هوش هیجانی و مهارت‌های مقابله با استرس رابطه معنی‌داری وجود ندارد. آزمون فریدمن رتبه‌بندی مؤلفه‌ها را این گونه بیان می‌کند: 1. خودآگاهی، 2. خودتنظیمی، 3. همدلی، 4. مهارت‌های اجتماعی و 5. خودانگیختگی. 

کلیدواژه‌ها


- آزاد، حسین. (1380). آسیب‌شناسی روانی. تهران: بعثت.

- ابوالمعالی، خدیجه و همکاران. (1379). هفت ویتامین C. انتشارات ساوالان.

- اکبری، محمد و همکاران. (1386). بررسی هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رایانه. فصلنامه اصول بهداشت روانی. سال نهم، پاییز و زمستان.

- بنی‌سی، پری‌ناز و دلفان آذری، قنبرعلی. (1388). رابطه بین مهارت‌های مقابله با استرس و پیشرفت تحصیلی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی. طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

- دهشیری، غلامرضا. (1384). بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره. جلد 5. شماره 18.

- سبحانی‌نژاد، مهدی. (1387). هوش هیجانی و مدیریت در سازمان. یسطرون.

- شاه‌قلیان، مهناز. (1386). رابطه هوش هیجانی و سبک‌های مقابله با استرس با الگوهای ارتباطی میان زوجین. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره. تابستان.

- فرهادی ثابت، عباس. (1384). مهارت‌های مقابله با استرس. چاپار فرزانگان.

- گنجی، حمزه. (1386). بهداشت روانی. انتشارات ارسباران. 

 

- Abldin and Robinson. (2002). Primary teachers knowledge and acquisition of stress relieving strategies, British. Journal of educational psychology, Vol 66.

- Ben Shalet. (1988). Headteacher stress. Coping and health. Aldershot, Avebury.

- Blalock. J. Joiner. (2000). Interaction of cognitive avoidance coping and stress in predicting depression. 

- Brackett, M.A.; Mayer, J.D. & Warner, R.M. (2004). Emotional Intelligence and Its Relation to Everyday Behaviour. Personality and Individual Differences. 36, 1387-1402.

- Cecchini, Jose, Gonzales, Carman. (2001). Occupational stress, burnout and health in teachers, a methodological and theoretical analysis, Review of educational Research.

- Celeya, Hunce. (2001). Stress, social support and fear of disclosure, British journal of health psychology.

- Ciarrochi, J; Deanc, F. P. & Anderson, S. (2002). Emotional Intelligence Moderates the Relationship Between Stress and Mental Health. Personality and Individual Differences. 32. 197-209.

- Corsini, I. and Freeman. (2002). Teaching without stress. London Paul champman.

- Gled Fred. (1980). Teacher stress and cognitive style. British journal of educational psychology, Vol 63.

- Goleman, Daniel. (1998). Working with the emotional intelligence, ABant am Book.

- Goleman, Daniel. (2001). An EI-Based Theory of Performance, retrieved from. www.eiconsortium.org.

- Goleman, Daniel. (2003). The emotionally intelligent workplace, chapter 3- An EI-based Theory of Performance, retrieved from. www.eiconsortium.org.

- Lazaros, F.R. (1966). Stress management for the individual teacher, Lancaster, Frame work press.

- Lazarruss, SR. (1984). Stress-buffering factors related to coping. Vol 3.

- Lopes, P. N.; Salovey, P. & Straus, R. (2003). Emotional Intelligence Personality, and The Perceived Quality of  Social Relationships. Personality and Individual Differences. 35, 641-658.
- Mayer, J.D., & Salovey, P. (1997). What is Emotional Intelligence: In P. Salovey, & D. Sluyter (Eds.). Emotional Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators (pp. 2-21). New York: Basic Books.

- Mouse, G., Beling. (1985). Stress in special educational needs teachers, Aaldershot, Arena.

- Otvator, M. (1994). Teaching and stress, Milton Keynes, open university press.

- Solay, H. (1976). Stress management for teachers, Lancaster, framework press.

- Wool Folk, C. and Pratt. (2004). Teachers stress and school, London, National union of teachers.

- www.aftab.ir

- www.Irib.ir

- www.world news.com