رابطه بین فشارهای روانی با اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی دخترانهٔ شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اساسی این پژوهش تعیین میزان فشار روانی مدیران مدارس راهنمایی دخترانهٔ شهر تهران، تعیین میزان اثر بخشی مدیران مدارس راهنمایی دخترانهٔ شهر تهران، تعیین رابطه میزان فشارهای روانی مدیران با اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی دخترانهٔ شهر تهران، می باشد. جامعه آماری آن شامل کلیهٔ مدیران و دبیران رسمی مدارس راهنمایی تحصیلی دخترانه مناطق 19 گانه شهر تهران تشکیل می‌دهد،که به شیوهٔ نمونه گیری تصادفی ساده و چند مرحله ای ،تعداد 97 نفر مدیر مدرسه از بین مدیران زن مدارس راهنمایی شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب و از هر مدرسه نیز 3 دبیر جمعاً به تعداد 291 نفر برای سنجش اثر بخشی مدیران انتخاب و تحقیق انجام شد. ابزار سنجش،از دو نوع پرسشنامهٔ فشار روانی وپرسشنامه اثربخشی اجرا شد .در این تحقیق از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که:1) بین فشارهای روانی و اثر بخشــی مدیران 2) فشارهای روانی ناشی ازعوامل برون سازمانی و درون سازمانی 3) اثر بخشی مدیران مدارس رابطهٔ معنی دار و معکوس وجود دارد. هرچه فشارهای روانی ناشی ازعوامل درون سازمانی و برون سازمانی افزایش یابد، اثر بخشی کاهش پیدا می کند: بین فشار روانی با هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی و زیر عامل های آن رابطه معنی داری مثبت و مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


- احمدی (1387) «منابع استرس مدیران آموزشی و مقایسهٔ آن دربین زنان و مردان در بین مدیران دبیرستان و راهنمایی تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: علوم تربیتی و روان شناسی.
- الوانی، سیدمهدی وابطحی، سیدحسین.(1371)، فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت در استان های گیلان، اصفهان، مازندران و تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد تهران: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
- الوانی، سید مهدی.(1385)، مدیریت عمومی، چاپ نهم، تهران: نشر نی.
- زینالی،جواد. (1384) بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مدیران واثر بخشی آنان درمدارس راهنمایی استان کرمان. تهران: دانشکده روان شناسی و علوم تریبتی دانشگاه تهران.
- سیف، نراقی، مریم و نادری، عزت اله. (1386)، روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات بدر.
- ساعتچی، محمود.(1380)، روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت، تهران: مرکز آموزش دولتی.
- شاه حسینی، محمد.(1384)، بررسی رابطه بین فشارهای عصبی وعملکرد مدیران آموزشی در مقاطع.
- شهیدی، مهرداد. (1380)، استرس رزمی، انتشارات مشکوه، دانشگاه امام حسین، تهران: ب 189.
- علوی، سیدامین اله. (1387)، فشارهای عصبی و روانی در سازمان، تهران: مدیریت دولتی.
- علاقه بند، علی.(1387)، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تهران: نشر روان.
- علاقه بند، علی.(1386)، ویژگی های مدیران اثر بخش از دید معلمان و والدین دانش آموزان مدارس
- علاقه بند، علی.(1388)، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تهران: نشر روان ابتدائی، فصلنامهٔ مدیریت در آموزش و پرورش شماره 14.
- قاسمی (1385)، استرس شغلی مدیران با جو سازمانی مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده تربیت معلم.
- مهدی زاده، مریم. (1386) بررسی میزان فشار روانی مدیران و رابطه آن با اثر بخشی کارکنان و کارکنان کارخانه ذوب آهن شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم تربیت
- میرکمالی، سیدمحمد.(1386)، مشارکت در امور آموزشی و همبستگی آن با اثربخشی و کارآیی سازمان ها
- میرکمالی، سیدمحمد.(1387)، بهداشت روانی درآموزشگاه، فصلنامه مدیریت درآموزش و پرورش، شماره24.
- هومن، حیدرعلی.(1385)، پایه های پژوهش درعلوم رفتاری (شناخت روش علمی) تهران: انتشارات فرهنگ.
- یاریمشاه، دباغ. (1383)، بررسی ارتباط سبک رهبری مدیران و اثر بخشی آنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی
 
- Arnold hugh J and felman Daniel C (1988) organizational Behavior second Edition New York:MC craw Hill.
- Benjamin, Lily. ( 2005). Organizational Behavior and Human Decision Processes, Volume 100.
- Lazarus,R.S (2000) The Concept of stress and disease,inl.Levi(ed).society,stress and Disease,vo 1.london:Oxford university press.
- Schuler s (1990) definition and conceptualization of stress in organization."organizational Behavior and human performance April."
- Van doornen,L.J.P. and deceus,E.J.C (1993) op.cit,pp 121-39