بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در آموزشکده‌های فنی وحرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای توسعه کارآفرینی در آموزشکده های فنی و حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. جامعه و نمونه آماری تمامی رؤسای مراکز آموزشی و فرهنگی سما و رؤسا و معاونان آموزشکده های فنی و حرفه ای سما در سراسر کشور به تعداد 345  نفر انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که دارای 100 سؤال چهار گزینه ای با استفاده از مقیاس لیکرت تهیه شده است. روایی آن توسط بیست نفر از صاحب نظران تأیید و پایایی آن هم از طریق الفای کرنباخ محاسبه و ضریب پایایی 86/0تعیین شد. نتایج به دست آمده نشان داد که مهم ترین راهکارهای توسعه کارآفرینی در آموزشکده‌های فنی و حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی در ابعاد، ایجاد فرهنگ کارآفرینی، ایجاد مدیریت کارآفرین، توسعه آموزش کارآفرینی، ایجاد ساختار کارآفرینانه، تجاری سازی تحقیقات، توسعه یادگیری مستمر، تأمین منابع مالی کارآفرینانه، بازاریابی کارآفرینانه و توسعه کارآفرینی از طریق منابع انسانی خلاق و نوآور در دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.   

کلیدواژه‌ها


- پرداختچـــی و همکـــاران (1387)، بررسی اثربخشـــی مدیریت در زمینه سازی برای بـــروز و پرورش کارآفرینــی، پیام مدیریـــت، شماره 26، بهـــار 1387، ص 100 – 71
- حسن مرادی، نرگس. (1383)، «دانشگاه کار آفرین رویکردی در مدیریت دانشگاه ها» مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و مؤسسه پایدار، توسعه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، جلد 2.
- حسینی لرگانی و همکاران (1387)، آموزش کارآفرینی در هزاره جدید، زیر ساختی برای اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 50.
- سلیمی و عبدی (1387)، کارآفرین اصــول و مبانــی، روش های آموزش و نقش دانشگاه در آموزش آن، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی، کار و جامعه، شماره 101.
- قلی پور و همکاران (1378)، «تحلیل رابطه و تأثیر سرمایه اجتماعـی برکارآفرینی سازمانـــی» فرهنگ مدیریت سال ششم ، شماره 17 ، بهار و تابستان 1387 ، ص 111- 129.
- محسنی، علی اکبر.(1383)،آسیب های فرهنگی- اجتماعی دانشگاه ها، دائره المعارف آموزش عالی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
- معینیـــان ، داود و همکــــاران.(1387) کارآفرینــــی. انتشــــارات سفیــــر اردهــال.
 
 
 
-Cheng Miny Yu, Wai Sei chan, Amir Mahmod (2009) “The effectiveness of Entrepreneurship education in Malaysia “Tournal: education + Training. V. 51. Issue. 7. p : 555 – 566 .
-Cheung Chi-kim (2008 ) “ Entrepreneurship  education in Hong Kong ; Secondary Curriculum : Possibilities and Limitations “ Journal :  Education + Training  V : 50  . Issue. 6. p : 500 – 515 .
-Igor Pavlin,( 1992) “Support To Small Business, Public Enterprise”, Vol 12, 13-24, .
-Jianghuai zheng, zhining Hu, Jialing Wang (2009) “Entrepreneurship and innovation: The case of Yangtze River Delta in China “Journal of Chinese Entrepreneurship. V: 1. Issue : 2  P :  85 – 102.
-Nabi Ghulam, Rick Holden (2008) Graduate Entrepreneurship: intentions, education and Training Tournal: education + Training. V. 50. Issue. 7. p : 545 – 551 .
-Samwel Ernest (2010) Entrepreneurship education: a review of its objective, teacher method, and impact indicators.Journal: education + Training. V: 52. Issue . 1. P: 20 – 47 .
-Seikkula – Leino jaana , Elena Ruskovaara , Markku Ikaval ko , Johanna Maattila , Tina Rytkola ( 2010 ) promoting Entrepreneurship education : Therole of The teacher ? Journal : Education + Training  V : 52  . Issue. 2. p : 117 – 127.
-Seikkula – Leino jaana , Elena Ruskovaara , Markku Ikaval ko , Johanna Maattila , Tina Rytkola ( 2010 ) promoting Entrepreneurship education : Therole of The teacher ? Journal : Education + Training  V : 52  . Issue. 2. p : 117 – 127.
-Shaw Eleanor (1999 ) “ Networks and Their Relev ance to The  Entrepreneurial / Marketing interface : A Review of the Evidence “ Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship V: 1. Issue 1. P: 27 – 40 .
 
-SimonBridge, Ken O neill & Stan Cromie,( 1998) “Underastanding Enterprise, Enterepreneurship & Small Business”, Macmiallan Business,.