بررسی و مقایسه مهارت های حرفه ای معلمان دروس علوم پایه وعلوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر به منظور ارائه روش های ارتقای کیفی این مهارت ها1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اینپژوهش بررسی و مقایسه مهارت های حرفه ای معلمان دروس علوم پایه وعلوم انسانی در دوره راهنمایی است. روش انجام پژوهش زمینه ای است وجامعه آماری کلیه معلمان شاغل به تدریس در دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر در سال تحصیلی90- 89 به تعداد 255 نفر و نمونه آماری 150 نفر از معلمان زن و مرد می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این تحقیق از ابزار پرسشنامه محقق ساخته (خودسنجی معلمان) و چک لیست (مشاهده تدریس) (حاوی 25 سوال با مقیاس لیکرت) استفاده شده است. داده ها در دو سطح توصیفی (با استفاده از جداول توزیع فراوانی، درصد، میانگین) و استنباطی (با استفاده از آزمونT و تجزیه وتحلیل واریانسANOVA وآزمون تعقیبی توکی وشفه) وبا نرم افزار Spss مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .عمده ترین یافته های پژوهشی این است که میزان آگاهی معلمان از مهارت‌های حرفه ای در دروس علوم پایه و علوم انسانی با کسب میانگین (5/103) در آزمون خودسنجی و (45/77) در چک لیست (مشاهده تدریس) متفاوت است. با توجه به سطح معنی داری در آزمون چک لیست (Sig =0/04 <0/05) نتیجه گرفته می شود که میزان آگاهی معلمان از مهارت‌های حرفه ای در دروس علوم پایه و علوم انسانی متفاوت است. این نتیجه درباره 4 مولفه مهارت های حرفه ای معلمان نیز به دست آمده است که نتایج جدول آزمون توکی، شفه نشان می دهد که مؤلفه روش تدریس، بیشترین میزان آگاهی و سپس طراحی آموزشی و ارزشیابی و در آخر تکنولوژی آموزشی کمترین میزان را دارا بوده است. 

کلیدواژه‌ها


- ابراهیمی، علی. (1373). بررسی میزان آشنایی معلمان پایه اول ابتدایی استان بوشهر با روش تدریس و مفاهیم علمی دروس پایه. شورای تحقیقات آموزشی اداره کل آموزش و پرورش بوشهر.
- ادیب نیا، اسدالله. (1383). بررسی موانع اجرای روش های تدریس فعال در مدارس ابتدایی شهر تهران. موسسه پژوهش برنامه­ریزی درس و نوآوری های آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
- آبیار، شهناز. (1384). مطالعه عوامل موثر برکارایی معلمان در تدریس از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس ایلام. پایان نامه کارشناسی ارشد پیام نور. تهران.
- بصری، سیدابراهیم. (1373). بررسی میزان آشنایی معلمان پایه اول ابتدایی استان بوشهر با روش تدریس و مفاهیم علمی دروس پایه. شورای تحقیقات آموزشی اداره کل آموزش و پرورش بوشهر.
- پوربهی، عبدالله. (1373). بررسی میزان آشنایی معلمان پایه اول ابتدایی استان بوشهر با روش تدریس و مفاهیم علمی دروس پایه. شورای تحقیقات آموزشی اداره کل آموزش و پرورش بوشهر.
- تاجیک، عزیزالله. (1383). عملکرد معلمان پایه پنجم ابتدایی با توجه به میزان آگاهی آنان از اهدای روش تدریس، مهارت های تدریس- کاربرد مواد آموزشی- روش ارزشیابی و کیفیت سوال های امتحانی در درس تعلیمات اجتماعی، رسالة دکتری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تربیت معلم.
- دایی زاده، حسین جان. (1385). بررسی میزان آشنایی معلمان دوره متوسطه با مبانی برنامه ریزی درسی و اصول یادگیری، رساله دوره دکتری برنامه ریزی درسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
- دانش پژوه، زهرا. (1382). ارزشیابی مهارت های حرفه ای معلمان علوم و ریاضی در دوره راهنمایی و ارایه روش های ارتقای کیفی آن. موسسۀ پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی.
- رضاپور، نوربخش. (1383). بررسی میزان موفقیت جشنواره الگوهای برتر تدریس در دوره ابتدایی در شهرستان جویبار. مرکز تحقیقات آموزش وپرورش استان مازندران.
- شریعتمداری، علی. (1338). بررسی میزان اطلاعات تربیتی معلمان مدارس ابتدایی ایران. رسالة دکتری دانشگاه تنسی آمریکا.
- عابدی اصفهانی، احمد. (1379). بررسی میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی استان اصفهان بانظریه های یادگیری و بکارگیری آن ها در فرایند تدریس چکیده خلاصه گزارش طرح پژوهش و پایان نامه مؤسسۀ پژوهش و برنامه­ریزی درسی و نوآوری های آموزشی.
- فرزان، مسعود و دیگران. (1380). کتاب معلم، روش تدریس ریاضی دوره راهنمایی تحصیلی؛ نشر کتاب های درسی ایران.
- کریمی، عبدالعظیم. (1384). بررسی نتایج مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن (Pirls)2001. فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره 1. ناشر پژوهشکده تعلیم و تربیت.
- کیامنش، علیرضا. (1377). مقایسه عملکرد ریاضی دانش آموزان سال سوم راهنمایی در دو مطالعه بین المللی و بررسی محتوای آموزشی ریاضی در برنامه های درسی، سومین کنفرانس آموزشی ریاضی ایران، کرمان.
- مرزوقی، رحمت الله و همکاران. (1385). کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی: رویکردی نو به آموزش حرفه ای معلمان. مجموعه مقالات همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی، دانشگاه شیراز اسفند ماه.
- مبشر، منوچهر.(1376).بررسی دانش نظری معلمان علوم وریاضی. پژوهشکده تعلیم و تربیت.
- مرعشی، علی اکبر. (1374). بررسی مهارت های شغلی معلمان دوره ابتدایی. مرکز تحقیقات آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
- ولی پور، احمد. (1388). میزان آگاهی معلمان دوره راهنمایی و مرتبط از مبانی برنامه ریزی درسی و اصول یادگیری پایان نامه دوره دکتری برنامه ریزی درسی و اصول یادگیری. رسالة دوره دکتری برنامه ریزی درسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
- یوسفیان، هوشنگ. (1387). مقایسه مهارت های حرفه ای معلمان دوره راهنمایی شرکت کننده در جشنواره الگوهای برتر تدریس با سایر معلمان استان مازندران در سال تحصیلی 1387 مرکز تحقیقات آموزش و پرورش استان مازندران.
- یادگارزاده، غلامرضا. (1384). بررسی میزان آگاهی معلمان از روش های ارزشیابی تکوینی و میزان کاربرد آن در کلاس درس، مرکز تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان همدان.
 
-cardinals , k.(2007). The master typical characteristic the journal of psychoeducational.
-Gus key , T . (2003) . How classroom assessments improve learning. Educational leadership, 60 (5) , 6 -11.
-markers, A . (2006). identifying master characteristic : the journal of psychology , 78 , 22.
-Nuhfer , E . B. (1994). The place of formative Evaluations in Assessment . Available in http://www.mid.muohio.eda/etl/assessmat. Cfm.
-Richardson , K . (2008) . The standpoint collegian aground master characteristic . The Journal of curriculum , 26 , 39 - 40.
-Saki Saka, A .Arzu.saka. (2009).Student teachers, Views about effects of school practice on development of their professional skills.procediaSchool and Behavioral sciences.
-Tong, Lee Fui and BoomHan,Huber man (2005). Applying TQM philosophy to the teaching and learning process, Monash University, Malaysia.
-Villegas_reimers .(2007).teacher professional development :an international review of the literature.unesco;international institute for educational planning.