مقایسه عملکرد مدیریت دبیرستان های دخترانه دولتی و غیر دولتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف تحقیق حاضر، مقایسۀ عملکرد مدیران دبیرستان­های دخترانه دولتی و غیردولتی شهر تهران بود. برای این منظور از بین مناطق آموزش و پرورش شهر تهران دو منطقۀ 8 و 13 انتخاب شدند تا به روش پیمایشی از والدین دانش آموزان نظر سنجی به عمل آید. این نظرسنجی به کمک پرسشنامۀ محقق ساختۀ 22 سؤالی با گزینه های کاملاً موافق، موافق، تاحدودی موافق، مخالف، کاملاً مخالف انجام شد. اعضای جامعۀ آماری 1100 نفر بودند که براساس جدول مورگان 285 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .با این حال، به دلیل پیش بینی افت پرسشنامه ها تعداد 320 نسخه در بین نمونه ها توزیع شد که اطلاعات 305 نسخۀ آن قابل استخراج بود. پس از محاسبات آماری و استفاده از t همبسته، مشخص شد که تفاوت ترغیب دانش آموزان به فعالیت و رقابت علمی، استفادۀ مدارس از ابزار و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، روابط انسانی حاکم برمدارس، و کیفیت مدیریت مدارس در دو گروه مدرسه معنی دار بوده، شرایط دبیرستان های غیردولتی دخترانه مطلوب تر است. اما از لحاظ نظارت بر مدرسه و دانش آموزان، سلامت محیط مدارس، و ویژگی های کلی مدیران بین دو گروه مدرسه تفاوت معنی دار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


- قرآن کریم
- نهج الفصاحه، مترجم و فراهم آورنده: ابوالقاسم پاینده(1364)، سازمان انتشارات جاویدان، چاپ نوزدهم.
- نهج البلاغه، ترجمه و شرح از سیدعلی نقی فیض الاسلام، چاپ مکرر .
- اندیشمندان تعلیم و تربیت، جلد اول (1994، ترجمه، 1379)، دانشگاه تربیت معلم تهران.
- بوربور، عطیه. (1385). مقایسۀ دبیرستان های دولتی و غیردولتی منطقۀ 3 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد.
- حاضری، علی محمد. (1373). مدارس غیردولتی و تحرک اجتماعی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت معلم.
- حیدری چروده، مجید. (1385). بررسی تطبیقی عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایۀ پنجم ابتدایی در مدارس غیردولتی و دولتی مشهد، به سفارش اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی.
-  خانقاهی، فاطمه. (1376).آموزش و پرورش در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد.
- رفعت جاه، مریم. (1376). بررسی عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس غیردولتی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
- رفیع پور، فرامرز. (1377). توسعه و تضاد، شرکت سهامی انتشار.
- شفیلد، هری(بی تا)، کلیات فلسفه آموزش و پرورش، ترجمه غلامعلی سرمد(1375)، تهران: نشر قطره.
- علاقه بند، علی. (1374). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تهران : انتشارات بعثت.
- فیوضات، یحیی.(1376). مبانی برنامه ریزی آموزشی، تهران، نشر ویرایش.
- گیدنز، آنتونی.(بی تا). جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری(1373)، تهران، نشر نی.
- مقدس، سیدرضی.(1373). بررسی و مقایسه برخی از ویژگی های مدارس غیردولتی با مدارس دولتی دوره متوسطه اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد.
- نوراللهی، نوربخش.(1377). بررسی نظر اولیا و مربیان در مورد وضعیت آموزش و پرورش مدارس غیردولتی شهر ایلام.
- نوغانی دخت بهمنی، محسن. (1375). قشربندی اجتماعی در مدارس دولتی و غیردولتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 
-Anonymous (2008).PublicSchool or Private? It’s the Obama’s Decision, Rosent.
-Applebome,Peter(2009).Rancor Where Private-School Parents Make Public-School Decisions,Rosenet.
-Belton,Dave(2009).Will Public Schools Suffer Under Vouchers? Rosenet.
-Coleman et.al(1982).Public and Private Schools in the U.S.A., Rosenet.
- Closson, Don(2007).Educational Opportunities, Rosenet.
- Downey, Maureen(2009).Private Schools not Inherently Better, Rosenet.
-Dronkers, Jaap(2008).Differences in Scholastic Achievement of Public, Private, Government-Dependent, and Private Independent Schools, Educational Policy, vol. 22, No.4,541-577.
-Giorgio Brunello and Lurenzo Rocco(2008).Educational Standards in Private and Public schools, Rosenet.
-Jenks, Christopher(1993). Cultural Reproduction, London, Routledge.
-Jin Hui and Donald B. Rubin (2009).Public Schools Versus Private Schools, Journal of Educational and Behavioral Statistics, vol.34, No.1, 24-45.
-McEwan, J.Patrick(2000).the Potential Impact of Large-Scale Voucher Programs, Review of Educational Research, vol.70,No.2,103-149.
- Stewart, William (2009).State pupils do better in Ks2 tests but lose the 11-plus race, Rosenet.
-Taylor,S.Shanon(2005).Special Education and Private Schools , Remedial and Special Education, vol.26, No.5,281-296.