تأثیر داستان های مثنوی معنوی مولانا بر میزان مهارت پرسشگری فلسفی نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر داستان های مثنوی معنوی مولانا بر میزان مهارت پرسشگری فلسفی در نوجوانان دانش آموز پایه سوم راهنمایی شهرستان تنکابن بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه نوجوانان دانش آموز سال سوم راهنمایی شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 89-88 به تعداد 1686 نفر می باشد. تعداد 50 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته بود. این پرسشنامه 36 گزینه ای پرسشگری فلسفی و ابعاد آن (تغییر، تردید، کاوشگری و پیچیدگی) را مورد بررسی قرار داد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند. یافته های بدست آمده از تحقیق نشان داد که داستان های مثنوی معنوی مولانا بر میزان مهارت پرسشگری فلسفی و ابعاد آن بعد تردید، بعد کاوشگری، بعد پیچیدگی و بعد تغییر مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


- اسکندری، حسین و کیانی، ژاله.(1386). تأثیر داستان بر افزایش مهارت فلسفه ورزی و پرسشگــری دانش آموزان.تهران: فصلنامـــه مطالعات برنامه درســی. سال دوم. شمــاره 7.
- اسمیت، فیلیپ جی.(1382). ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی، ترجمه
 محمدرضا بهرنگی. تهران: نشر کمال تربیت.
- ارجی، علی اصغر.( 1386). داستان؛ زبان روشن و ازلی مولانا. تهران: مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی.
- تقوی، محمد.( 1386). قصه میدان عمل «نقد و نظری درباره قصه پردازی با عرفان عملی در مثنوی». تهران: مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی.
- پور خالقـــی، م. (1381). درخت در شاهنامـــه. مشهـــد: انتشارات آستــان قدس رضوی.
- شفیعی، فاطمه.( 1386). گفت و گو در داستان های مثنوی. تهران: مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی.
- کردی، رسول. (1386). نمادهای حیوانــی در مثنوی مولوی.تهران: مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی.
- کریمی موغاری، فریده.(1386). بررسی ساختاری قصه ای از مثنوی مولوی. مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی.
-کم ، فیلیپ.(1379). داستان های فکری: کندو کاو فلسفی برای کودکان. ترجمه
 احسانه باقری. تهران: امیرکبیر.
 
- Allen, Hollis P. The Federal Government and Education [1785-1950]: The Original and Complete Study of Education for the Hoover Commission Task Force on Public Welfare. New York: McGraw Hill, 1950.
- Birman, B. and Lipman. M. (1970).  "The Federal Role in Elementary and Secondary Education: New Directions and Continuing Concerns." The Urban Lawyer 14, no. 3 (1982): 472-500.
- Coninjs,.(1981). Right to Education: Anatomy of the Pennsylvania Case and Its Implications for Exceptional Children. New York: Teachers College Press.
- Haynes F. (2002 )Evaluation of thinking K-12. FA.PCA Conference In Austeralia. Tasmania Association of philosophy for children.
- Lipman. M. (2001). "Philosophy for children and critical thinking. The national forum 6, No, 5.
- Spord. Tim(1997). what is a community of Inquiry? Critical thinking Across the Discriplines. voL 17- No,1.
- Sprod, Tim. (2002), Philosophy and childhood, FAPA confernce In Austeralia, Tasmania Association of philosophy for children.