پیش بینی سرمایه اجتماعی دانشجویان بر اساس متغیرهای زمینه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش بینی سرمایه اجتماعی دانشجویان بر اساس متغیرهای زمینه ای بود. چهارچوب نظری بر اساس نظریه های پاتنام، کلمن، بوردیو، فیلد و فوکویاما انتخاب شد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود. نمونه آماری شامل 400 نفر از دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 11 بود که به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، پرسشنامه سرمایه اجتماعی و پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته ها با استفاده از تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بسیاری از متغیرهای زمینه ای قادر به پیش بینی مؤلفه های سرمایه اجتماعی (اعتماد تعمیم یافته، مشارکت رسمی- مدنی، مشارکت مذهبی، هنجار معامله متقابل، پیوند دوستی- همسایگی، پیوند دوستی خانوادگی و اعتماد نهادی) می‌باشند. تحلیل رگرسیون گام به گام برای تبیین مؤلفه های سرمایه اجتماعی توسط متغیرهای زمینه ای بیانگر این بود که میزان اعتماد نهادی زنان بالاتر از مردان است. اشتغال فقط توانست مشارکت رسمی- مدنی را پیش بینی کند. میزان مشارکت رسمی- مدنی دانشجویان کارشناسی بالاتر از کاردانی بود. رشته تحصیلی در حالت کلی سرمایه اجتماعی را پیش بینی می کند. بین رشته های تحصیلی در همه مؤلفه‌ها بغیر از اعتماد نهادی تفاوت معنی دار است. میزان اعتماد تعمیم یافته و مشارکت رسمی- مدنی افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد می باشد.

کلیدواژه‌ها


- پاتنام، رابرت. (1380)، دموکراسی و سنت های مدنی، مترجم: محمد تقی دلفروز، تهران، نشر غدیر.
- رمضانی، محمد علی.(1386)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و شدت جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تبریز.
- روشنفکر، پیام. ذکایی، محمد سعید. (1385)، جوانان، سرمایه اجتماعی و رفتارهای داوطلبانه، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 6، شماره23.
- سرمد، زهره. بازرگان، عباس. حجازی، الهه. (1376)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، نشر آگه.
- سعادت، رحمان. (1385)، تخمین سطح و توزیع سرمایه اجتماعی استان ها، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 6، شماره 23.
- سعیدی، محمد رضا. حسن زاده، داوود. (1384)، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی معلمان بر میزان رضایت مندی از خانواده، مدرسه و اجتماع، فصلنامه خانواده و پژوهش، سال دوم، شماره 3.
- سلیمی، علی، و داوری، محمد. (1380)، جامعه شناسی کجروی (ج 1)، چاپ اول، نشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
- شارع پور، محمود. (1384)، سرمایه اجتماعی و آموزش و پرورش، علوم تربیتی به قلم مؤلفان، تهران انتشارات سمت.
- دینی ترکمانی، علی. (1385)، تبیین افول سرمایه اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 6، شماره  23.
- فوکویاما، فرانسیس. (1384)، سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی، در سرمایه اجتماعی؛ اعتماد، دموکراسی و توسعه، گردآوری کیان تاجبخش، تهران، نشر شیرازه.
- فیلد، جان. (1386)، سرمایه اجتماعی، مترجمان: غلامرضا غفاری و حسین رمضانی، تهران، انتشارات کویر.
- موسوی، میرطاهر. (1385)، مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی، رفاه اجتماعی، سال6، شماره 23.
- ویلیامز، فرانک پی. و مک شین، ماری لین دی. (1386)، نظریه‌های جرم شناسی، مترجم: حمید رضا ملک محمدی، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
 
 - Beugelsdijk . S , & Van Schaik T . Differences in social capital between 54 western European Regions , Regional studies 39 . 2005.
 - Bourdieu , p . The Forms of capital , Richardson , J . G . ( Ed ) , Handbook of theory and Research For the sociology of Education . Greenwood press , New york . 1986.
- Coleman,J. Equality and Achievement in Education, westview press, Boulder. 1990.
- Foote, D., Whats your emotional intelligence? Computer world, 35, 28-29. 2001.
-Kawachi, I., B. P. Kennedy, K. Lochner. and D. Prothrow - stith " social capital, income inequality and mortality ", American Journal of public Health, 87: 1491-1498. 1997.
- Siegel, L., J., Criminology, Wadsworth, A Division of Thomson Learning Inc. 2003.