سیره مدیریتی پیامبر(ص) در مواجهه با اهل کتاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مدیریت، از مهم ترین اصول در زندگی فردی و اجتماعی است؛ چرا که مدیریت صحیح و کار آمد موجبات شکوفایی استعدادها و سرمایه های مادی، معنوی و انسانی را مهیا کرده و به موازات آن رشد، تکامل و توسعه همه جانبه به جریان خواهد افتاد.
در آموزه های دینی نیز به این اصل مهم توجه و تأکید شده است. چه در آیات قرآن و چه در روایات با معرفی الگوهایی به شرایط مدیریت صحیح اشاره شده است، تا کسانی که می خواهند مدیریت جامعه را بر عهده بگیرند، ضمن برخورداری از آن شرایط، از الگوهای الهی پیروی نمایند. در این پژوهش تلاش براین است تا به سیره مدیریتی پیامبر (ص) در مواجهه با اهل کتاب بپردازیم، انسانی که آخرین هدایت کننده بشر به سوی سعادت و حاصل آخرین پیام رهایی انسان از تاریکی ها به سوی روشنایی مطلق است.

کلیدواژه‌ها


- قرآن کریم
- آلوسی، محمود. (1417). روح المعانی، دارالفکر، بیروت
- ابن اثیر، علی بن محمــد. (1386). اسد الغابـــه، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، تهران
- ابن بابویه قمی، ابوجعفر محمد بن علی.(1378). عیون اخبار الرضا (ع)، انتشارات جهان، بی جا.
- ابن برهان حلبی، علی. بی تا، سیره حلبیه، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
- ابن فارس، احمد.(1990م). معجم مقاییس اللغه، دارالاسلامیه، بیروت.
- ابن منظور، محمد بن مکرم. (1408). لسان العرب، دار صادر، بیروت.
- ابن هشام، عبدالملک بن هشام. (1385). سیره ابن هشام، کتابچی، تهران.
- اقتداری، علی محمد. (1388). سازمان مدیریت، نشر موسوی، تهران.
- جرجانی، ابوالفتح. (1362). تفسیر شاهی، انتشارات نوید، تهران.
- حیدری، غلامحسین.(1388). ضرورت و اهمیت مدیریت در قرآن، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، سال اول، شماره اول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- دشتی، محمد. (1379). ترجمه وتحقیق نهج البلاغه، نشر مشرقین، قم.
- دلشاد تهرانی، مصطفی. (1383). وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
- راغب اصفهانــی، ابوالقاســم. (1362). ق، مفردات الفاظ القـــرآن، دارالشامیــــه، بیروت.
- سبحانی، جعفر. (1375). دفتر تبلیغات اسلامی، بی جا، قم.
- شکوری، ابوالفضل.(1361). فقه سیاسی اسلام، آرین، قم.
- طباره، عفیف عبدالفتاح. (1999). روح الدین الاسلامی، دارالکتب، لبنان.
- طباطبایـــی، سید محمد حسیـــن. (1397). ق، تفسیر المیزان، دارالکتب الاسلامیـــه، تهران.
- طبری، محمدبن جریر. (1329). جامع البیان، دارالمعرفه، بیروت.
- عمید زنجانی، عباسعلی. (1370). حقوق اقلیت ها براساس قانون قرار داد ذمه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.
- کرمی فریدن، علی. (1384). نهج الفصاحه، پرتوی از پیام پیامبر(ص)، انتشارات حلم، قم.
- کلینی، محمد بن یعقوب. (1365). اصول الکافی، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.
- گوستاولوبون، (1354). تمدن اسلام و غرب، ترجمه سید هاشم حسینی ، کتابفروشی اسلامیه، تهران.
- مجلسی، محمد باقر. (1376).ق، بحار الانوار، دارالکتب السلامیه، تهران.
- محمصانی، صبحی. (1358). فلسفه قانونگذاری در اسلام، امیر کبیر، تهران.
- مقدس اردبیلی، احمد بن محمد. (1378). زبده البیان، مؤمنین، قم.
- منتظری، حسین علی. (1406). ق، در اسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه، مرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، قم.
- نوری، میرزا حسین. (1407).ق، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت (ع)، قم.
- واقدی، محمدبن واقد، (1409).ق، مغازی، منشورات اعلمی، بیروت.