چرا رویکرد مدیریت قرآنی در جامعه نهادینه نمی شود؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده: خدا، جهان هستی را آفرید و مشیت لطف آمیز او مدیریت آن را بر عهده گرفت و انسان را به عنوان جانشین خود آفرید و مدیریت زمین را بدو واگذار کرد. در این مقال پس از تعریف و بیان ضرورت بحث مدیریت و تماشای سیمای مدیر در آیینه قرآن کریم به تماشا می نشینیم. پس از آن  ویژگی های مدیر مطلوب را در لسان روایات معصومان(ع) بررسی می‌کنیم. سپس موانع نهادینه شدن مدیریت قرآنی در جامعه را به بحث می نشینیم. 

کلیدواژه‌ها


- قرآن کریم
- نهج البلاغه
- افجه‌ای، سیدعلی‌اکبر. (1369). مدیریت اسلامی، بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی تهران.
- تفوی دامغانی، سیدرضا. (1378). نگرشی بر مدیریت اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران.
- دلشاد تهرانی، مصطفی. (1373) سیره نبوی (منطق عملی)، دفتر سوم، سیره مدیریتی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
- طیب، مهدی. (1379). مدیریت اسلامی، نشر سفینه، تهران.
- عسگریان، مصطفی. (1370). مدیریت اسلامی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم، تهران.
- قبــادی، اسماعیل. (1378). اصــول و مبانــی مدیریت اسلامــی، انتشارات فقـــه، قم.
- مشرف جوادی محمدحسین. (1378). اصول و متون مدیریت در اسلام، انتشارات نور علم، همدان.
- نبوی محمدحسن. (1372). مدیریت اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامـــی حوزه علمیــه قم.
- هاشمی رکاوندی، سیدمجتبی. رهبری و مدیریت روابط انسانی و سازمانی.
- فصلنامـــه مطالعات مدیریت، شماره 20، زمستان 1377، «تبییــن نقش پیش‌بینی و آینده‌نگــری در نظام مدیریت اسلامــی، محمدرضــا حمیــدی‌زاده» تهــران، 1378.
- نشریه دانش مدیریت، شماره 33 و 34، تابستان و پاییز 1375، «فرضیه‌هایی در قلمرو مدیریت اسلامی، عبدا... زندیه».