آموزه هایی از مدیریت در قرآن با نگرشی بر جزء های 10 الی 12

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده: در پژوهش حاضر به بررسی مهم ترین نکته های مدیریتی جزءهای 10، 11 و 12  قرآن کریم  پرداخته شده است. روش تحقیق تحلیلی- اسنادی می باشد. از دیدگاه جهان بینی توحیدی خدا مدیر و معمار جهان خلقت و تدبیر کننده شب و روز است، او نقشه هستی را با مدیریت بی بدیل خود چنان موزون و متعادل طراحی کرده است که با نظم و هماهنگی شگفت انگیزی در مدار تعیین شده خود به سوی هدف مشترکی به پیش رود. یافته های پژوهش نشان داد که نکته های مدیریتی استنباط شده از آیات قرآن برای همه عصرها و نسل ها و برای همه ازمنه و امکنه است. قرآن کریم در جزء های مذکور به الگوهای رهبری جوامع و سازمان ها توسط پیامبران (حضرت محمد، لوط، نوح، یونس، یوسف) اشاره دارد. در 3 جزء مذکور اهمیت، هدف، اصول و روش های مربوط به رهبری و مدیریت، بیان شده است. 

کلیدواژه‌ها


- قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه ای.
- نهج البلاغه، ترجمه محمّد دشتی.
- احمد زاده بیانی، احمد. (1386). روان شناسی مدیریت، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
- افجه ای، علی اکبر. (1364). مدیریت اسلامی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی.
- جاسبی، عبدالله. (1378). مباحثی از مدیریت اسلامی، تهران، مرکز انتشارات دانشگاه آزاداسلامی، جلد اول.
- حیدری تفرشی، غلام حسین. (1386). مبانی سازمان و مدیریت، اراک، نشر نویسنده.
- حیدری تفرشی، غلام حسین. (1386). مدیریت اسلامی، اراک، نشر نویسنده.
- حیدری تفرشی، غلام حسین. (1389). الگوهای مدیریت در اسلام و قرآن، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره سوم، صص 30-13.
- سبحانی نژاد، مهدی؛ نوروز زاده، رضا و افشار، عبداله. (1389). تعیین معیارهاری اخلاق کاری از منظر امام (ع)؛ ارائه راهبردی عملی در جهت بهبود عملکرد مدیران آموزشی، پژوهش نامه اخلاق در آموزش عالی، شماره63، صص 123-93.
- سرمدی، محمدرضا. (1379). مدیریت اسلامی، تهران، انتشارات پیام نور، چاپ پنجم.
- قرائتی، محسن. (1385). تفسیر نور دوره دوازده جلدی، تهران مرکز فرهنگی درس های از قرآن.
- قرائتی، محسن. (1385). 300 نکته مدیریتی در مدیریت اسلامی، تهران، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن.
- قرائتی، محسن. (1388). اصول مدیریت فرهنگی: سخنی با متولیان فرهنگی، تهران، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن.
- مهرداد، حسین و رحیمی کیا، امین. (1386). مدیریت اسلامی، خرم آباد، دانشگاه آزاد خرم آباد.
- میر کمالی، سید محمد. (1379). رهبری و مدیریت آموزشی، تهران، نشر یسطرون، چاپ ششم.