آموزه هایی در مدیریت از نگاه قرآن با نگرشی بر جزء های 19 الی 21

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

قران کریم در طول تاریخ اسلام همواره منبع مهم تحقیق و پژوهش برای اندیشمندان اسلامی بوده است. بر اساس آیه 3 سوره یونس، خداوند برای اداره امور جهان، انسان را بعنوان جانشین خود آفرید و مدیریت زمین را بدو واگذار کرد. همچنین آیه 34 سوره بقره می فرماید: انسان از سوی خداوند متعال و آفریدگار هستی بخش رسالت و ماموریت دارد تا بر جهان هستی مدیریت نماید (حیدری تفرشی، 1386). وظیفه مسلمانی اقتضا می کند که در برابر فرمان الهی مطیع باشیم. پس با توجه به دستورالعمل مدیریتی که از سوی مدیران معصوم جامعه اسلامی صادر شده، ضرورت دارد تا با عمل به آن دستورها و الگوها قراردادن معصومان، مدیریتی را به کار گیریم که مورد رضایت و خشنودی پرودگار باشد. نگارنده در این مقاله در صدد است به تفسیر نکات مدیریتی از ابتدای جزء 19 تا پایان جزء 21 یا به عبارتی از ابتدای آیه 21 سوره مبارکه فرقان و سوره های شعرا، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجده تا پایان آیه30 سوره مبارکه احزاب با رویکرد مدیریت در اسلام بپردازد.

کلیدواژه‌ها


- قرآن مجید
- الماس، رضا. (1388). اداره کل زندان ها و اقدامات تامین و تربیتی کرمانشاه.
- النو مییر، (1997). تعهد در محل کار، تهران.
- بیمارستان های دانشگاه های اصفهان، (1387). بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارایی بیمارستان های دانشگاهی اصفهان.
- حیدری تفرشی، غلامحسین. (1386). مدیریت اسلامی، اراک، نشر نویسنده.
- حیدری تفرشی، غلامحسین. (1388). فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، سال اول، شماره اول.
- حیدری تفرشی، غلامحسین. (1389). فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، سال اول، شماره سوم.
- سید جوادین، سید رضا. (1381). مدیریت منابع انسانی و کارکنان، تهران، انتشارات نگاه دانش.
- طبرسی، مجمع البیان، جلد 5، تفسیر آیه سوره شوری
- قرائتی، محسن. (1385). سیصد نکته در مدیریت اسلامی، تهران، مرکز درس هایی از قران.
- قرائتی، محسن. (1388). اصول مدیریت فرهنگی، تهران، مرکز درس هایی از قران.
-کاتر، جان. (1381). رهبری کارآفرین، ترجمه محمد علی طوسی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی).
- منگوری، مینا. (1388). خلاصه کتاب هفت مردان موثر، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
- مومنی، مصطفی. (1390)، اداره کل آموزش و پرورش منطقه 1، سیصد نکته مدیریتی، tehranedul.com.
aftab.com-
www.hawzeh.net-
 www.leitnerbox.ir-
 kerman.isna.ir-