آموزه هایی از مدیریت در قرآن با نگرشی بر جزء های 25 الی 27 قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده: مدیریت یکی از مهم ترین و در عین حال از ظریف ترین کارهای انسانی است که برای خود ویژگی‌هایی دارد. چه بسا فقدان یکی از این خصوصیات، مایه رکود کار و نابسامانی اوضاع قلمرو مدیریت می شود. بعضی افراد، مدیریت را کاری ساده تلقی می کنند و تصور می کنند تنها داشتن مدرک مدیریت برای انجام کار کافی است و از نظر این گروه، مدیران لایق در هر جا، به فراوانی پیدا می شوند. در صورتی که از نظر کارشناسان مسائل مدیریت، واقعیت به گونه ای دیگر است. مدیر شایسته و کارساز کمتر از آن است که تصور می شود و راز آن این است که بخشی از ویژگی های مدیریت، موهبتی است که باید آفرینش در نهاد انسان به ودیعت بگذارد و هرگز با آموزش و دوره دیدن و درس خواندن، قابل تحصیل نیست و قرآن کریم در طول تاریخ گهربار اسلام، همواره منبعی مهم برای تحقیق و بررسی دانشمندان و اندیشمندان و مدیران بوده است. آثار گران سنگ و بزرگی که مفسران و محققان بزرگ بر محور قرآن کریم و عرصه های گوناگون از خود به یادگار گذاشته اند، گواهی روشن بر این واقعیت است. ما در این مقاله به بیان نکته های مدیریتی و ویژگی های مدیران در جزءهای 25، 26، 27، از آیه 47 سوره فصلت تا آخر سوره حدید پرداخته، امید است موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


- ابن تیمیه. (1961). السیاسة الشرعیه فى اصلاح الراعى و الرعیة، مصر، دار الکتب العربى، 1961.
- ابن خلدون، (1369). مقدمه، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالى، شرکت انتشارات علمى فرهنگى، 1369.
- ابن سینـــا، (1405). شفا، ج1، قم، مکتبـــة آیة الله العظمى المرعشــى النجفــى، 1405هـ .
- اسکات، (1374). سازمان ها: سیستم عقلائى، طبیعى و باز. ترجمه دکتر حسن میرزائى اهرى - زنجانى، فلورا سلطانى تهرانى. ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ1.
- البغدادى، ابى الحسن على بن محمد بن حبیب البصرى. الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیّه. قم، دفتر تبلیغات اسلامى، بى تا.
- الوانى، سیدمهدى. (1377). مدیریت عمومى. چ11، تهران، نشر نى.
- حجت الاسلام والمسلمین مصطفــی پور. (1386). «مدیریت اسلامــی و علوم بشــری»
- حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور. (1389). «پیامبر اسلام الگــوى مدیریت موفّق»
- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی. (1385 ). «300 نکته در مدیریت اسلامی»، تهران مرکز درس هایی از قرآن
- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی. (1388).«اصول مدیریت فرهنگی»، سخنی با متولیان فرهنگی، تهران مرکز درس هایی از قرآن
- صرفه جو، علی اصغـــر. (1389). «ویژگـــی های عمومی مدیریت از دیدگــاه اسلام»
- گابینى، ابوالفضــل. (1389). «پیش فرض هاى معرفت شناســـى در مدیریت اسلامى»
- مباشــری، موســی. (1387). «ویژگی های مدیــران وکارگزاران از دیدگاه قرآن کریم»
- وحیـــدی فر، معصومــه. (1381). «مبانــی و اصــول مدیـریت در قــرآن و نهج‌البلاغه»
- مهدی نسب، راحله. (1389). «نظارت و مدیریت از دیدگاه امام علی(ع)»
- محلاتی، محمد سروش.(1389).«دربارة علامت و عاقبت سطحی‌نگری دینی»
- هادوی تهرانی، مهدی. (1389).«نظریه‏ اندیشه‏ مدوّن در اسلام»