مدیریت در نگاه قرآن با نگرشی بر جزءهای 29 الی 30 قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده: مدیریت فرایندی است چند بعدی و متشکل از مولفه هایی متنوع و ترکیب ساز که هر یک به جای خود می تواند پازل مدیریت قرآنی را تکمیل کند. مولفه ها و مقوله هایی چون جریمه خطاکار، تنوع جریمه های خطاکار، مبارزه با تملق اطرافیان، جبران اشتباه، تخصیص منابع، هشیاری درباره خطر جاسوسان، اصالت خانوادگی مدیران، ارائه الگو، حفظ وحدت و یکپارچگی، تبلیغات، سنخیت با ماهیت کار، ویژگی های مدیران، طبقه بندی اطلاعات، رابطه با خدا، بایکوت برخی از گروه ها، زندگی پاکیزه مدیران، نشاط در محیط کار، تفویض تصمیم گیری، پشتیبانی و حمایت از مدیران، معیارهای ارزشیابی از عملکرد، درد آشنایی، سعه صدر، خوش نامی، اذن و اجازه، فناوری و روش های ابتکاری، دلگرمی دادن به مدیر و خطر حسادت هر یک قطعاتی از پازل مدیریت هستند که در جایگاه شایسته و بایسته خود می توانند در ارائه الگویی موفق از مدیریت قرآنی را در عرصه جهانی به نمایش بگذارند.در این مقال همه مقوله های مدیریتی که در سه جزء پایانی قرآن کریم آمده، به ترتیب سوره ها استخراج و بررسی شده است. کوشیده ایم تا در ذیل هر آیه با توضیح مختصری اشارات مدیریتی آن را تبیین کنیم. پایان بخش مقاله ما جمع بندی و نتیجه گیری است.

کلیدواژه‌ها


- قرآن کریم
- نهج البلاغه
- ابطحی، سیدحسین. (1382). اخلاق در مدیریت، نامه پژوهش، شماره 5، تهران.
- ابن منظور، محمدبن مکرم. (1381). لسان العرب، بیروت، دار صادر.
- ابو داود، سلیمان بن اشعث. بی تا، سنن ابوداود، دارالفکر.
- ازهری، محمدبن احمد. (1967). الجامع الاحکام القرآن، قاهره.
- اقتداری، علی محمد. (1384). سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات مولوی.
- جوهری، اسماعیل. (1270) ق. الصحاح الغة، لبنان، دارالکتب العربی.
- حرانی، ابن شعبه. (1404). تحف العقول، قم.
- حرعاملی، محمدبن الحسن. (1403). وسایل الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
- حمیری، عبدا... بن جعفر. (1413). قرب الاسناد، بی جا.
- حویـــزی، علی بن جمعـــه. (1383). نورالثقلیــن، قم، چاپ هاشـــم رسولی محلاتـــی.
- خوانساری، جمال الدین محمد. (1378). شرح دررالحکم و دررالکلم، قم، نشر معارف اهل بیت(ع).
- دکتر حیدری و دیگران، غلام حسین. (1385) مبانی سازمان و مدیریت، موسسه فرازاندیش سبز،
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1389). المفردات، تهران، انتشارات نوید.
- رواس قلعه جی، محمد. (1421). الموسوعة الفقهیه المیسرة، کویت.
- سبحانی، جعفر. (1413).  مفاهیم القرآن، بی جا.
- صدوق، ابوجعفـــر محمدبن علی. (1388). من لایحضـره الفقیه، قم، جامعه مدرسیـــــن.
- فضل ا... ، سید محمدحسین. (1419). من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک.
- قرائتی، محسن. (1375). تفسیر نور، موسسه در راه حق، قم، زمستان ۱۳۷۵  .
- قرطبی، محمدبن احمد. (1967). الجامع الاحکام القرآن، قاهره.
- کلینی، اصول الکافی، ج 1، ص 26 
- متقی هندی، علاء الدین علی بن حسام. (1391). کنزالعمال، حیدرآباد.
- مجلسی، بحارالانوار، ج 68، ص 307.
- مجلسی، محمدباقر. (1403).  بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
- مرکز مطالعات و پژوهش های اداری. (1365)، مدیریت اداری، تهران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
- محمودی، محمدباقر. (1387). نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، بیروت.
- مطهری، مرتضی. (1387).  بیست گفتار، تهران، کوثر.