آفات و آسیب‏های مدیریت از منظر آموزه‏های دین اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بحث در خصوص مدیریت سابقه‏ای بس کهن دارد؛ چرا که از روزی که بشر قدم بر عرصه خاکی نهاد و زندگی جمعی را آغاز نمود، تفکر مدیریت و سرپرستی همان اجتماع کوچک را در ذهن خود پرورش داد. در دنیای کنونی که علوم و دانش بشری از جهات مختلف رشد وتوسعه پیدا کرده و سازمان‏های عظیم صنعتی و تولیدی ایجاد شده است، مسأله مهم، چگونگی اداره مجموعه‏های بزرگ انسانی بوده است. پرواضح است که امروزه مباحث فراوانی پیرامون مدیریت مطرح گردیده و از زوایای مختلفی به آن نگریسته شده است. یکی از این موضوعات، آفات ریاست است که این پژوهش درصدد است تا از منظر قرآن و احادیث به تبیین و تشریح آن بپردازد.

کلیدواژه‌ها


- قرآن کریم
- نهج البلاغه
- ابطحی، سیدحسین. (1382)، اخلاق در مدیریت، نامه پژوهش، شماره 5، تهران.
- ابن منظور، محمدبن مکرم. (1381)، لسان العرب، بیروت، دار صادر.
- ابوداود، سلیمان بن اشعث. بی تا، سنن ابو داود، دارالفکر.
- ازهری، محمدبن احمد. (1967)، الجامع الاحکام القرآن، قاهره.
- اقتداری، علی محمد. (1384)، سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات مولوی.
- جوهری، اسماعیل. (1270ق)، الصحاح الغة، لبنان، دارالکتب العربی.
- حرانی، ابن شعبه. (1404)، تحف العقول، قم.
- حر عاملی، محمدبن الحسن. (1403)، وسایل الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
- حمیری، عبدا... بن جعفر. (1413)، قرب الاسناد، بی جا.
- حویزی، علی بن جمعه. (1383)، نورالثقلین، قم، چاپ هاشم رسولی محلاتی.
- خوانساری، جمال الدین محمد. (1378)، شرح دررالحکم و دررالکلم، قم، نشر معارف اهل بیت(ع).
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1389)، المفردات، تهران، انتشارات نوید.
- رواس قلعه جی، محمد. (1421)، الموسوعة الفقهیه المیسرة، کویت.
- سبحانی، جعفر. (1413)، مفاهیم القرآن، بی جا.
- صدوق، ابوجعفر محمدبن علی. (1388)، من لایحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین.
- فضل ا... ، سید محمدحسین. (1419)، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک.
- قرطبی، محمدبن احمد. (1967)، الجامع الاحکام القرآن، قاهره.
- متقی هندی، علاء الدین علی بن حسام. (1391)، کنزالعمال، حیدرآباد.
- مجلسی، محمدباقر.‌ (1403)، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
- محمودی، محمدباقر. (1387)، نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، بیروت.
- مرکز مطالعات و پژوهش های اداری، (1365)، مدیریت اداری، تهران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
- مطهری، مرتضی. (1387)، بیست گفتار، تهران، کوثر.