تأثیر هوش هیجانی بر سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی «تأثیر هوش هیجانی بر سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12» است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12 که در نیمسال اول سال تحصیلی 89-1388 مشغول به تحصیل بوده اند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای ساده است، که از بین واحد های منطقه 12 دانشگاه اسلامی واحد های رودهن، دماوند، کرج، پرند و قزوین بر اساس جدول مورگان 384 نفر انتخاب شده است. ابزار پژوهش شامل 2 پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی، سلامت عمومی می باشد، که به ترتیب ضریب آلفای کرنباخ آنها 84/.، 89 %محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین هوش هیجانی و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12 رابطه وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها


- جهانـــزاد، آرش. (1386). مطالعـــه هوش هیجانـــی، منبع کنتـــرل و متغیـــرهای جمعیت ‌شناختــی با میـــزان بی‌ثباتـــی ازدواج در زوجیـــن شهر اصفهــان. پایان‌نامه دکتـــرای روانشناســـی عمومی دانشگـــاه اصفهان.
- خسروی، الله‌وردی. (1386). بررسی تأثیر آموزش مهارت جرأت‌ ورزی بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر سال دوم متوسطــه شهرستان اردبیل. پایان‌نامـــه کارشناسی ارشد.
- سبحانی‌نژاد، مهدی. (1387). هوش هیجانــی و مدیریت در سازمــان. تهران: یسطرون.
- سیدجوادیــن، سیدرضــا. (1386). بررســی تأثیــر هوش هیجانـــی بر عملکـــرد کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی، سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.
- شفیعی‌تبـــار، مهدیـه. (1387). بــررسی رابطـــه هوش هیجانــی و عـــوامل پنج‌گانه شخصیــت در دانش‌آموزان. مجلــه علـــوم رفتـــاری، دوره دوم. شمـــاره 2.
- صیادی تورانلو، حسین. (1386). بررسی رابطه اعتقاد به آموزه‌های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان. فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه نوین دینی، زمستان بیمارستان های آموزشی قزوین.
- نیکوگفتار، منصوره. (1387). آموزش هوش هیجانی، ناگویی خلق، سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی. فصلنامـــه روان‌شناسان ایرانی، سال پنجـــم. شماره 19. بهار 1388.
- یعقوبی، ابوالقاسم و همکـــاران. (1387). بررسی رابطه هوش هیجانی با احساس غربت و سلامت عمومی دانشجویـــان. فصلنامه روانشناســـی دانشگاه تبریـــز، بهــار 1387.
 
 
- Barnet, J. M. (2005). The Bar-On model of emotional social intelligence. www.eiconsortium.org.
- Brackett, M.A.; Mayer, J.D. & Warner, R.M. (2004). Emotional Intelligence and Its Relation to Everyday Behaviour. Personality and Individual Differences. 36, 1387-1402.
- Busso, Licia. (2003). The relationship between emotional intelligence and contextual performance as influenced by job satisfaction and locus of control orientation. Abstract retrieved from: www.proquest.com.
- Cham, David. (2008). Emotional intelligence, self efficaly and coping among chines prospective, educational Psychology, V 28.
- Chan, Y.C., Ciarrochi, J., Bajgar, J. (2008). Measuring emotional intelligence in Adolescents, Personality and individual differences, Vol 31.
- Ciarrochi, J; Deanc, F. P. & Anderson, S. (2002). Emotional Intelligence Moderates the Relationship Between Stress and Mental Health. Personality and Individual Differences. 32. 197-209.
- Goleman, D. (2003). The emotionally workplace, chapter 3-AnEI-based theory of performance, www.erconsortium.org.
- Goleman, Daniel. (2003). The emotionally intelligent workplace, chapter 3- An EI-based Theory of Performance, retrieved from. www.eiconsortium.org.
- Jones, Jeff. (2005). Management skills in school: A Resource for school leader (Paul Champan Publishing), p. 16.
- Jordan, P. et al. (2002). Workgroup Emotional intelligence scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus, human resource management review, www. HR management review.com.
- Lopes, P. N.; Salovey, P. & Straus, R. (2003). Emotional Intelligence Personality, and The Perceived Quality of  Social Relationships. Personality and Individual Differences. 35, 641-658.