مقایسه آموزش نظریه LMX با و بدون خدمات مشاوره به مدیران و تأثیر آن بر نگرش های شغلی آنان در آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده: این پژوهش با هدف مقایسه‌ آموزش نظریه‌ LMX با و بدون خدمات مشاوره به مدیران و تأثیر آن بر نگرش‌های شغلی آنان در آموزش و پرورش شهرستان خوی انجام شد. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی که دارای دو گروه آزمایشی بود که به صورت تصادفی به دو بخش تقسیم شده‌اند. پیش آزمون روی گروه های آزمایشی اجرا شد سپس نظریه LMX به مدیران یکی از گروه‌های آزمایشی آموزش داده شد. به گروه دیگر علاوه بر آموزش نظریه‌ LMX خدمات مشاوره‌ای در خصوص اهمیت مشاوره، مشاوره سازمانی و نحوه ارتباط کارکنان ارائه شد. جامعه‌ آماری شامل کلیه‌ مدیران مدارس متوسطه‌ آموزش و پرورش شهرستان خوی در سال‌ تحصیلی 89-88 بود که از این جامعه تعداد 70 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند‌ مرحله ای انتخاب و به روش تصادفی ساده و به قید قرعه نیز در گروه های آزمایشی قرار داده شدند. از پرسش نامه‌های خشنودی شغلی (مارتین و گانون)، رضایت شغلی(اسمیت، کندال، هیولین)، تعهد سازمانی (مودای و همکاران) استفاده شد. برای تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون‌های t مستقل و تحلیل واریانس) استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد: آموزش نظریه ‌LMX همراه با خدمات مشاوره، خشنودی و رضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه را افزایش می‌دهد. آموزش نظریه ‌LMX همراه با خدمات مشاوره بر تعهد سازمانی تأثیر دارد. آموزش نظریه ‌LMX  همراه با خدمات مشاوره با توجه به جنسیت بر خشنودی و رضایت شغلی مدیران متفاوت است. آموزش نظریه ‌LMX همراه با خدمات مشاوره با توجّه به جنسیت بر تعهد سازمانی مدیران متفاوت است آموزش نظریه ‌LMX همراه با خدمات مشاوره با توجّه به سابقه شغلی بر خشنودی و رضایت شغلی مدیران متفاوت است. آموزش نظریه ‌LMX همراه با خدمات مشاوره با توجّه به سابقه‌ شغلی و تعهد سازمانی مدیران متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


- مقیمی، محمّد. (1380). سازمان و مدیریّت رویکردی پژوهشی، تهران: انتشارات ترمه.
- نوروزی، س. (1381). بررسی رابطه بین جو سازمانی مدارس و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان های (عادی-دولتی) نواحی سه گانه آموزش و پرورش کرمانشاه در سال تحصیلی81-80
- حقیقت جو، فاطمه. (1384). مقایسه آموزش نظریه LMX با و بدون خدمات مشاوره به مدیران و تأثیر آن بر نگرش های شغلی و رفتار مدنی سازمانی کارکنان حوزه ستادی سازمان امور مالیاتی کشور. رساله دکتری چاپ نشده. تهران: دانشگاه تربیت معلم.
- داودی پور، عبدالله. (1387). بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محور بر اساس رسالت مشارکت و تعهد سازمانی مدیران و معلمان مدرسه راهنمایی تحصیلی شهر مشهد.
 
-Dionnel, L. (2000). Leader-member exchange(LMX):level of negotiating latitude and job satisfaction. University of Moncton, Ship pagan .onepine.info
-Davis, w.; &Gardner, w.(2004).perceptions of politics and organizational cynicism: An attributional and leader-member exchange perspective.The leadership Quarterly,15,439-465.
-Graen,G;Novak,M.A.;sommerkamp , p .(1982). The effects of leader-member exchange and job design on productivity and satisfaction:testing a dual attachment modea.Organizational Behavior and Human performance,30,109-131.
-Graen ,G،B; &Uhl-Bien ,M،(1998)، Relationship – based approach to leader ship: Development of leader- member exchang (LMX) theory of leadership over 25 years: Applying a multi-level multi –domain perspective، In Dansereau F:, &yammarino, F،J،(EO)،leadership :The multiple –level Approches (pp:103-134)،Bostan:SPA،
-SIOP(2003).Leader-member exchange theory society for Industrial and organizational psychology INC. 
-Liden,R;&Maslyn, J  ،(1998)،Multidimen sionality of leader –member exchange: An empirical assessment through scale development، Journal of management ,24(1),43-72،