بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش عالی در دوره تحصیلات تکمیلی از دیدگاه دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده: کیفیت در آموزش عالی یک نقطه ثابت و ایستا نیست بلکه، یک حرکت، هدف استراتژیک و وظیفه اسلامی است. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی کشور با آن مواجه هستند. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش عالی در دوره تحصیلات تکمیلی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی، از نوع زمینه‌یابی (پیمایشی) می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران است که در سطح تحصیلات تکمیلی در سال تحصیلی 89-88 مشغول تحصیل هستند، که تعداد آنان 4589 نفر دانشجو می‌باشد. از این تعداد، 357 نفر به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفتند. جهت گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده‌است. روایی آن توسط اساتید و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفته‌ است. ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برابر 92/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و از روش‌های آماری در سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی سؤالات تحقیق نشان داده است که عوامل روش تدریس هیأت علمی، سازماندهی محتوای آموزشی، تجهیزات و امکانات دانشگاه، وضعیت دانشجو و وضعیت هیأت علمی در بهبود کیفیت آموزش عالی مؤثر هستند. تأثیرگذاری عامل وضعیت دانشجو از بقیه عوامل بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


- اسماعیلــی بیدهنـــدی، زهرا. (1377)، بررسی عوامـــل مؤثر در افزایش کیفیـــت آموزش عالـــی از دیدگـــاه اعضای هیأت علمی و دانشجویـــان دوره کارشناسی ارشد دانشگـــاه الزهراء(س). پایان‌نامه کارشناســـی ارشد دانشگاه الزهـــراء (س).
- پاکاریان، سارا، (1378)، بررسی عوامل افزایش کیفیـــت آموزشی در دانشگاه اصفهان و پیشنهاداتـــی برای بهبود آن. پایان نامة کارشناسی ارشـــد دانشگاه اصفهان.
- حسن زاده، رمضان. (1383)، روش های تحقیق در علوم رفتـــاری. تهران: نشر ساوالان.
- سعیدی کیـــا، مهدی. (1386)، اصـــول و مبانی کارآفرینـــی. تهران: انتشـــارات کیا.
- سلطانی، ایرج. (1383). نظارت آموزشی، بسترساز بهبود کیفیت آموزشی. اصفهان : انتشارات ارکان.
- سلیمانـــی مطلق، خدایـــار. (1384). بررســی عوامل آموزشـــی مؤثر بر کیفیـــت آموزش دانشگاهـــی از دیدگـــاه اعضای هیأت علمـــی و دانشجویــان دانشگاه لرستـــان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیـــد بهشتی.
- شفیعـــی رودپشتـــی، میثـــم و سید حبیـــب الله میرغفــــوری. (1387)، شناسایـــی و رتبه بنـــدی عوامل مؤثــر بر بهبـــود کیفیت خدمات آموزشـــی بخش آموزش عالـی دانشکـــدة مدیریت دانشگـــاه یزد. فصلنامـــه علمــی- پژوهشـــی انجمـــن آموزش عالـــی ایران، ســـال اول، شمـــاره 2، ص 67.
- فراستخـــواه، مقصود. (1387)، بررسی چگونگی ارتقـــای کمی و کیفی دسترسی به آموزش عالی در ایران. فصلنامه علمی- پژوهشـــی انجمـــن آموزش عالی در ایـــران. سال اول، شمــــاره 2، ص 95.
- قورچیــان، نادرقلی و عباس خورشیـــدی. (1379)، شاخص های عملکــردی در ارتقای کیفـــی مدیریت نظـــام آموزش عالـــی. تهران: انتشارات فراشناختـــی اندیشه.
- یمنـــی دوزی سرخابــــی، محمــد و مریـــم بهـــادری حضـــاری. (1387)، مقایســـه برخی عوامــل مؤثـــر بر کیفیـــت آموزش دوره های کارشناســـی ارشـــد در دانشگـــاه‌های شهید بهشتـــی و صنعتـــی شریف. فصلنامـــه علمی- پژوهشـــی انجمـــن آموزش عالی ایــــران، سال اول، شماره 1، ص 57.
 
- Arizona Joint Legislative Budget (1993), higher education research section, Arizona Faculty Workload Study: Findings and policy issues phoenix: Joint Legislative budget committee.
- Cuenin, Serge. The use of performance Indicators in Universities: An International Survey. Jessica Kingsley, Itd (1994).
- Guthrie, Hugh. Performance Indicators. Revisited. New York: Mac Millan, 1991.
- Kells, H. R. the Inadequacy of performance Indicators for Higher Education. The need for 4 more comprehensive and development construct. Jossy Bass publishers, 1990.