بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دبیرستان‌های دخترانه شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دبیرستان‌های دخترانه شهر تبریز انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را دبیران دبیرستان های دخترانه شهر تبریز تشکیل می دهند. برای انتخاب نمونه ی معرف از جامعه، از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی استفاده شد. در این تحقیق، نواحی پنجگانه آموزش و پرورش شهر تبریز، بعنوان پنج طبقه در نظر گرفته شده و به نسبت هر طبقه نمونه­ برداری انجام شد و بر این اساس از میان دبیران دبیرستان های دخترانه شهر تبریز 325 نفر دبیر به طور تصادفی انتخاب شده اند. ابزارهای اندازه گیری پژوهش حاضر عبارت اند از پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش سازمانی فیلیس و همکاران (2000)[1] که مشتمل بر 22 سوال می‌باشد و فرایند مدیریت دانش  را بر اساس پنج بُعد کسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش و کاربرد دانش در سازمان می­سنجد و نیز پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی ناهاپیت وگوشال (1998)که مشتمل بر 26 سوال می­باشد. پس از بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ها، در اختیار آزمودنی ها قرار گرفتند. نهایتاً پس از گردآوری داده ها و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق و برای تعیین همبستگی با توجه به نوع توزیع داده­ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که میان سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دبیرستان های دخترانه شهر تبریز رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و مولفه های پنجگانه مدیریت دانش از قبیل ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش و کاربرد دانش، رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد.[1]- Fliess & etal                                                       4 - knowledge management

کلیدواژه‌ها


- ابطحی، سید حسین  صلواتی، عادل. (1358)، مدیریت دانش در سازمان، تهران:  انتشارات پیوند نو، چاپ  اول.
- الوانی، سید مهدی و دانایی فرد، حسن. (1380)،گفتارهایی در فلسفه تئوری های سازمان دولتی، تهران، انتشارات صفار، چاپ اول.
- الوانی، سید مهدی. تهمینه ناطق و محمد مهدی فراحی. (1386)، نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی، فصلنامــه علوم مدیریت ایران، سال 2، شماره 5 ، 70-35 .
- انواری رستمی، علی اصغر. وشهاثی، بهنام. (1388)، مدیریت دانش و سازمان یاد گیرنده: تحلیلی بر نقش مستند سازی دانش و تجربه، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات،  شماره 2، 18-3.
- ترنتن، استیو و مک کراکن، کریسی. (1386)، نقش عامل انسانی در مدیریت دانش، کتابداری و اطلاع رسانی، شماره 37 ،199-211.
- حسن زاده، محمد. (1385)، مدیریت دانش، مفاهیم و زیرساخت ها، تهران: انتشارات کتابدار .
- زعفریان، رضا. مونا اسماعیل زاده  و نساء شفاهی.(1387)، ارائه الگوی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط،‌ توسعه کارآفرینی، ‌سال اول،‌ شماره 2، 102-75.
- سوری، ‌حسن. (1386)، مهندسی مجدد در سازمان های ایرانی،‌ تهران: نشر رسا،‌ چاپ اول.
- عبدالهی، ‌محمد. و میرطاهر موسوی. (1386)، ‌سرمایه اجتماعی در ایران؛‌ وضعیت موجود،‌ دورنمای آینده و امکان شناسی گذار،‌ رفاه اجتماعی‌، سال6 ،‌ شماره 25، 233-195.
- قاسمی، وحید. رضا اسماعیلی و کامران بدیعی. (1385)، رتبه  بندی سرمایه اجتماعی در
شهرستان های استان اصفهان،‌
رفاه اجتماعی،‌ دوره 6، شماره 23.
- مشبکی، اصغر. و زراعی،‌ عظیم .(1382)،‌ مدیریت دانش با محوریت نوآوری،‌ فصلنامه مدیریت و توسعه،‌ شماره 16.
- موسوی،‌ عباس. (1384)،‌ مدیریت دانش،‌ مجله اصلاح و تربیت، ‌شماره 46، 23-12.                               
- ناطق پور، محمد جواد. و فیروز آبادی، سید احمد. (1384)، سرمایه اجتماعی و عوامل موثر برشکل گیری آن در شهر تهران، جامعه شناسی ایران، دوره 6، شماره 4، 59-91 .
 
-Bhatt,GD.(2001). Knowledge management in organization: Examining the interaction between technologies,techniques,and People,journal of Knowledge Management,Vol.5,No.1,pp.68-75.
-Cohen,D.&Prusak, L.(2001). In good company :how social capital make organizations Work,In Vilanova& josa (2003) Social capital as a managerial phenomenon working, paper department of Industrial Engineering and Management,Tamper university of Technology.
-Davenport,T & L.prusak(1998),Working knowledge:how organizations manage what they Know, Boston:Harvard Business School Press.
-Hales, S(2001), Dimensions Knowledge and its management,Slon Management sloan  Management Review.
-Nahapiet, j. & S. Ghoshal(1998),Social capital, intellectual capital and the organizational Advantage,Academy of Management Review,Vol.23 No.2,pp.242-266.
-Putnam, R .D .& K. A. Goss (2002), Inrtoduction, in Putnam, democracies in flux, The Evolution of Social Capital inContemporary  Society, Oxford Univer