رابطه بین کارآفرینی و مدیریت زمان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (واحدهای منطقه 12)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه بین کارآفرینی و مدیریت زمان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور فراهم آوردن الگوی مناسب برای مدیریت زمان دانشجویان براساس کارآفرینی آنان است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه 12 تشکیل می دهند. که از میان آنها تعداد 181 نفر به روش تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه محقق ساخته کارآفرینی و مدیریت زمان است. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیری خطی نشان داد که: 1- بین کارآفرینی و مدیریت زمان دانشجویان رابطه وجود دارد. 2- الگوی کارآفرینی براساس مدیریت زمان دانشجویان به قرار زیر است:
(پشتکار) 389/0 + (خلاقیت) 258/0 + 435/9 = مدیریت زمان

کلیدواژه‌ها