بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ارشد مناطق آموزشی شهر تهران و روحیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه سبک رهبری مدیران ارشد مناطق آموزشی شهر تهران با روحیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه دولتی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه دولتی مناطق 19 گانه شهر تهران که در سال تحصیلی 89-88 در نوبت روزانه فعالیت داشتند ، تشکیل داده است. که از میان آنان 94 نفر مدیر به عنوان نمونه به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ساخته روحیه سنج شامل 34 سؤال و پرسشنامه سبک سنج شامل 16 سؤال بوده است که در مقیاس پنج درجه ای لیکرت روی مدیران اجرا شد. روایی پرسشنامه از طریق توجه به مفاهیم هر متغیر در طرح  سؤالات و نیز توسط صاحبنظران و اساتید راهنما و مشاور سنجیده شد. همچنین برای تعیین ضریب پایایی ابتدا پیش آزمونی انجام گرفت که طی آن 35 نفر از مدیران مدارس به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته و پایایی پرسشنامه به روش دو نیمه کردن (زوج و فرد) از فرمول اسپیرمن- براون، برای مؤلفه های پرسشنامه در خصوص سؤالات سبک رهبری 88/0 و در خصوص سؤالات روحیه 92/0 به دست آمد و مورد قبول واقع گردید. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داد که: 1- بین سبک رهبری مدیران ارشد مناطق آموزشی و روحیه مدیران مدارس با اطمینان 99% رابطه معنی داری وجود دارد.2- روحیه مدیران مدارس در سبک رهبری پویــا بالاست. 3- روحیه مدیران مدارس در سبک رهبری تفویض کننده پائیـــن است. 4- روحیه مدیران مدارسی که رهبران رابطه مداردارند٬ بالا است.5-روحیه مدیران مدارسی که رهبران وظیفه مداردارند، بالا است.

کلیدواژه‌ها


-آقا محمدی، جواد. (1388)، بررسی سبک رهبری مدیران و جو سازمانی در مدارس شهرستان دیواندره در سال تحصیلی 87-86، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
-ایمانی، محمد نقی و آذرخش، تقی و اسماعیل تبار، مهدی. (1385)، مدیریت از آغاز تا پست مدرن، تهران: انتشارات فرهنگ سبز.
-بهروزی، محمد. (1383)، بررسی رابطه بین سبک مدیریت ادغامی و سبک مدیریت سازمانی با روحیه دبیران بوشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
-پرهیزکار، کمال. (1380)، روابط انسانی در مدیریت، تهران: انتشارات اشراقی.
-جاسبی، عبد ا... (1378)، اصول و مبانی مدیریت، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
-حیدری تفرشی. غلامحسین. (1386)، مبانی سازمان مدیریت، اراک: نشر نویسنده.
-خلیلی شورینی، سهراب. (1383)، تئوری های رهبری سازمانی، تهران: انتشارات قائم.
-دانایی فرد، حسن. (1384)، روحیه، مجله مدیریت دولتی، شماره 51 .
-دیویس،کیت. مقدمه ای بر روابط انسانی، ترجمه رحیمی، ناصر و توتونچیان، محمود (1376) تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
-ضیائی، غلامعلی. (1382)، بررسی رابطه سبک مدیریت با میزان کارآیی معلمان دوره ابتدایی شهرستان گرگان، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
-علاقه بند، علی. (1388) مدیریت عمومی، تهران: نشر روان.
-فهیمی، احسان. (1381) مقایسه اثرات روش مدیریت رابطه مدار و روش مدیریت کارمدار بر روحیه دبیران ناحیه 3 مشهد  پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، تهران: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکاه تهران.
-کرمی، رضا. (1385)، بررسی رابطه بین سبک رهبری و روحیه پرسنل جهاد سازندگی آذربایجان غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، تهران: دانشکده روان شناسی و علوم تربیت دانشگاه علامه طباطبایی.
-کونتز، هرولد و اودانل، سیریل و ویهریخ، هاینز. اصول مدیریت، ترجمه طوسی، محمدعلی و دیگران (1388) تهران: مؤسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی.
-میر کمالی، سید محمد. (1386)، رهبری و مدیریت آموزشی، تهران: نشر سیطرون.
-ناظم، فتاح. (1382) مدیریت، مباحثی در رفتار سازمانی، تبریز: انتشارات وفاجو
-وایلز٬ کیمبل. مدیریت و رهبری آموزشی، ترجمه طوسی، محمدعلی (1388) تهران: انتشارات بازتاب.
 
-Benjamin, Lily. Flynn٬ Francis J..( 2006). Organizational Behavior and Human Decision Processes, Volume 100.
-Dickinson, james M &  Adler, Amy ,( 2007), Correlates and Consequences of Morale Versus Depression Under Stressful Conditions, Journal of Occupational Health Psychology,Volume 12.
-Gary Dessler,(2003), Management: Principles and Practices for Tomorrow's Leaders, Publisher:Prentice Hall
-Hardy,Robert,(1971), Effect of leadership style on the performance of small classroom groups: A test of the contingency model, Journal of Personality and Social Psychology, Volume 19.
-Ivancevich, John  (2005). Organizational Behavior and ManagementPublisher: McGraw-Hill
Kipnis, david,( 1958),The effects of leadership style and leadership power upon the inducement of an attitude change, Journal of Abnormal and Social Psychology, Volume 57
-Kreitner, Robert and Kinicki٬ Angelo. (2004). Organizational Behavior.  Publisher:McGraw-Hill/Irwin
-Mider, Paul ,( 1973),Effects of leadership style on content and work styles of short-term therapy groups, Journal of Counseling Psychology, Volume 20.
-Loke٬ J. (2001). Leadership behaviours: effects on job satisfaction, productivity and organizational commitment. J Nurs Manag, 191-204
-Luthans٬ Fred. (2002).Organizational Behavior Publisher:McGraw-Hill/Irwin
-Lyons, Joseph B & Schneider, Tamera ,( 2009),The effects of leadership style on stress outcomes, The Leadership Quarterly, Volume 20.
-Moorhead & Griffin, (2004), Organizational Behavior (New  York:Houghton Mifflin)
-Robbins٬ Stephen P.(2004). Organizational Behavior Publisher:Prentice Hall
-Rosenbaum,Leonard & Rosenbaum, William,(1971), Morale and productivity consequences of group leadership style, stress & type of task, Journal of Applied Psychology, Volume 55.
-Schermerhorn٬ Jr. .John R and Hunt, James and Osborn٬ G.Richard N.. (2005). Organizational Behavior Publisher:Wiley
-Sterman, Lorraine ,( 1983), The psychologist as a consultant in a nursing home: Effect on staff morale and turnover, Professional Psychology: Research and Practice, Volume 14.
-Wagner, John A. & Hollenbeck, John R.. (2005).Organizational Behavior: Securing Competitive AdvantagePublisher:South-Western College Pub
-Wren٬ Daniel A. (2004). The History of Management Thought. Publisher: South-Western College Pub
-Wood, Jack and Wallace, Joseph. (2004).Organisational Behaviour: A Global Perspective. Publisher:John Wiley & Sons Inc