بررسی تأثیر اجرایی مؤلفه های مدیریت استراتژیک بر اثربخشی آموزشگاه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلـــی این مقاله بررسی تأثیر مدیریت استراتژیـک بر افزایش اثر بخشی آموزشگاه ها می باشد.این موضوع در قالب 5 فرضیه و با ابزار اندازه گیری پرسشنامه که در بین مدیران آموزشگاه ها توزیع شد، مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق توصیفی و پیمایشی است. روش جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها روش تجزیه و تحلیل کای اسکوئر (x2) می باشد، که ازسوی جامعه مورد تأیید قرار گرفت. در نتیجه مدیریت استراتژیک بر مدیریت آموزشگاه ها تأثیر دارد. مدیران آموزشگاه ها با توجه به اهمیت روز افزون موضوع باید در صدد یادگیری و کاربرد مدیریت استراتژیک باشند و آموزش و پرورش هم بایستی مرکزی را برای آموزش این شیوه مدیریت اختصاص دهد.
 

کلیدواژه‌ها


-آذر، عادل. مؤمنی، منصوره. (1381)، آمار کاربرد آن در مدیریت، سازمان مطالعه و تدوین مکتب علوم انسانی دانشگاه ها، ششم.
-امیرکبیری، علیرضا. (1388)، مدیریت استراتژیک، نشر دانش، سوم.
- استونر، جمیزای اف. (1389، مدیریت، علی پارسائیان - سید محمد اعرابی. ناشر دفتر پ‍ژوهش های فرهنگی تهران، سوم.
- اوسکاران، (1382)، روش های تحقیق در مدیریت، محمد صائبی مرکز آموزش و مدیریت دولتی.
- انسف، ایگور، ادوارد- جی، مک دانل. (1375)، استقرار مدیریت استراتژیک، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها .
- بازرگان، عباس. (1384)، برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی، دانشگاه آزاد.
- پاول، ساموئل. (1386)، مدیریت استراتژیک در برنامه های توسعه، اشرف افخمی علی ناشر سازمان مدیریت صنعتی.
- پور ظهیر، علی نقی. (1379)، برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش، فصلنامه مدیریت شماره 71.
- جواهری، منوچهر. (1379)، مدیریت تحول، دفتر همکاری های علمی بین المللی آموزش و پرورش.
-حلاجیان، ابراهیم. (1379)، برنامه ریزی آموزشی و استراتژیک، دفتر همکاری های علمی بین المللی آموزش و پرورش
-خاکی، غلامرضا. (1378)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، ناشر مرکز تحقیقات علمی کشور ،اول.
-خاکسار، منصور. (1379)، طراحی مدل اجرایی استراتژیک مناسب جهت توسعه صنعتی اسنائی کردستان، رساله دکتری، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
-دلاور، علی. (1380)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و علوم اجتماعی، انتشارات رشد.
-رابینز، استیفن. (1380) تئوری سازمان، سید مهدی الوانی، انتشارات صفار، سوم.
-رازی، علیرضا. (1373)، بررسی ارتباط مدیریت استراتژیک با موفقیت سازمانی در سازمان صنایع ملی ایران، رساله دکتری، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
-سرمد، زهره. بازرگان، عباس. روش تحقیق در علوم رفتاری.
-ساعی، علی.  (1381)، تحلیل آماری و علوم اجتماعی با نرم افزار SPSS ، ناشر کیهان مهر، سوم.
-صافی، احمد. (1371)،  تحقیقی درباره ویژگی های رفتاری مدیر اثر بخش، فصل نامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 4.
-علاقه بند، علی. (1371)، رهبری اثربخش از راه ارتباط رویارویی میان مدیر و کارکنان، فصل نامه مدیریت در آموزش وپرورش.
-غفاریان، وفا. علی احمدی، علیرضا. (1382)، تفکر استراتژیک، ماهنامه تدبیر.
-کولوبندی، عبدالله. (1388)، معیارهای هفتگانه برای ارزیابی اثر بخشی سازمان، مجله تدبیر، شماره 56.
-لاکت ،جان. مدیریت اثربخش، سید امین الله علوی، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
-محب علی، داود. دکتر حسین رحمانی سرشت، (1383)، مدیریت استراتژیک کاربردی.
-ندیمی، محمد تقی. (1370)، آموزش وپرورش ابتدایی راهنمایی و متوسطه، انتشارات مهرداد.
-هومن، حیدر علی.  (1378)، استنباط آماری در پژوهش رفتاری، نشر پارسا، چهارم.
-هیوز، آرون. (1388)، مدیریت دولتی نوین، مترجم دکتر سید مهدی الوانی و دیگران، انتشارات مروارید، سوم.
 
-Chandler. A.D,1982, strategic and structure ,the mit press, combridg,mass.
-David, fred R.2001, strategic management, macmillian publishing company 866 third Avenue newyork.
-Etzioni,1994, modern organization( Englewood cliffs, NJ perentice Hall)                   
-Hafer. charles w. and Don schende,2004, strategy formulation and Analytical concepts, west publishing company ,st. paul, Minnesota.
-Lenz .R.T. managing the valuation of the strategic planning process business Horipons 30. no. 1.(January- february1987).
-Montana, Patrick, 2002, management Haupauge, Newyork 11. 
-Waterman ,J.R Robert H,1987, the Renewal factor: How the Best Get and keep the competitive Edge.