بررسی میزان یادگیرنده بودن دبیرستان های دخترانه شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی میزان یادگیرنده بودن دبیرستان های دخترانه شهر ساری بر مبنای مدل پیتر سنگه و بر اساس پنج زیر سیستم توسعه قابلیت های فردی، چشم انداز مشترک، الگوهای ذهنی، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی انجام شده است. در واقع 5  اصلی که سنگه، ایجاد سازمان یادگیرنده را مشروط به  Tتحقق همزمان آنها می داند. روش پژوهش توصیفی، از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دبیران دبیرستان های دخترانه دولتی و غیر انتفاعی ناحیه 1 شهر ساری (400 نفر) بود. از جامعه آماری فوق، 196 نفر به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته 30 سوالی با ضریب آلفای کرونباخ 93% (بر اساس مدل سنگــه از سازمان یادگیرنـــده) در طیف 4 گزینه ای بود. نتایج تحقیق، میزان یادگیرنده بودن دبیرستان های دخترانه شهر ساری را در تمامی زیر سیستم های پنجگانـــه در سطحی بالاتر از متوسط ارزیابــی کرد. همچنین در بررسی مقایسه ای بین دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی نیز از نظر میزان یادگیرنده بودن تفاوت وجود  دارد.   

کلیدواژه‌ها


- بوربور، عطیه. (1385)، بررسی دبیرستان های دولتی و غیر انتفاعی منطقه 3 شهر تهران به لحاظ برخورداری از ویژگی های سازمان یادگیرنده، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.                                 
- دیمرچلی، فریبا. (1381)، بررسی دانشگاه شهید بهشتی بر اساس اصول سازمان یادگیرنده (پیتر سنگه)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.                                                                                    
- رحمان سرشت، حسین. (1386)، تئوری های سازمان مدیریت: از تجدد گرایی تا پسا تجدد گرایی، تهران: نشر دوران.                                                                                                                                          
- رنجبر، احمد. (1387)، آشنایی با مولفه های 5 گانه سازمان یادگیرنده در مراکز فنی حرفه ای استان سمنان بر اساس مدل سنج، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.
- شفاعی، رضا. (1380)، موانع ایجاد سازمان یادگیرنده در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
- شریفی، اصغر. اسلامی، فاطمه. (1387)، بررسی وضعیت دبیرستان های دولتی دخترانه شهر گرمسار از نظر انطباق با ویژگی های سازمان یادگیرنده، دانشگاه آزاد گرمسار
- سنگه، پیتر. (1990)، پنجمین فرمان: خلق سازمان یادگیرنده، مترجمین: کمال هدایت، حافظ؛ روشن، محمد (1384)، ناشر: سازمان مدیریت صنعتی، چاپ پنجم.                                                                     
- سنگه، پیتر و همکاران. (1999)، رقص تغییر: چالش های تغییر پایدار در سازمان های یادگیرنده، مترجمین: مشایخی، علی نقی و همکاران (1383)، ناشر: گروه پژوهشی صنعتی آریانا، چاپ اول.               
- عطافر، علی؛ بهرامی سامانی، مژگان. (1388)، میزان استفاده از مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی شهر کرد، فصل نامه انجمن آموزش عالی ایران، سال 2، شماره 1.                    
- محمود زاده، مجتبی. (1384)، بررسی میزان آمادگی آموزش و پرورش استان های کشور برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.  
                                                     
-Aksu, A.A., Ozdemir, B. (2005), "Individual Learning and Organization Culture in Learning Organizations", Managerial Auditing Journal, Vol. 20, No.4, pp.422-441.
-Brown, J. M. dunged. (1991). “Organizational Learning and Communities of  Practice Toward a Unified View of Working” learning and invasion organization science. 
-Davis, D. (2005), "The Learning Organization and its dimensions as key factors in firm performance", Ph.D., University of Wisconsin – Milwaukee, available at: Digital Library/ProQuest.
-Downer, H., Faust, D., Sharrow, L., Stahl, S. (2005). "The Women’s College as Learning Organization", University of Denver . available at: https://portfolio.du. edu /portfolio / getportfoliofile?uid=49901. 
-Kelly, D.W.A. (2000), "Senge's Learning Organization Concepts Applied to One Vocational School Faculty", Ph.D. thesis, Immaculata College, Pennsylvania, available at: Digital Library/ProQuest.
-Retenani, Tce, NP. (2006). “The Challenges of Adopting the Learning Organization Phillosophy in a Singapore School.”