مدیر شایسته از دیدگاه قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از آنجایی که مسأله مدیریت یکی از مسائل پر اهمیت عصر حاضر می باشد، دانستن این نکته که مدیر شایسته چه کسی است و باید چه ویژگی هایی داشته باشد، اهمیتی دو چندان پیدا کرده است. رعایت اهلیت در انتخاب افراد و واگذاری کارها، از مهم ترین مسائل مدیریت است، یعنی فردی که قرار است مدیریت گروهی را بر عهده بگیرد، باید شایستگی های لازم را جهت احراز آن مسئولیت دارا بوده و به اصطلاح اهلیت داشته باشد. مطالعةآیات قرآن کریم و تأمل در سیره و شیوه رهبری و هدایت انبیای الهی از آدم (ع) تا خاتم پیامبران حضرت محمد (ص) ما را به این نتیجه می رساند که سنت الهی چنین است که خداوند هیچ کس را جز بر اساس شایستگی ها و اهلیت های لازم، مسئولیتی نمی دهد. ما با الگوگیری از اصول و ویژگی هایی که قرآن کریم برای رهبر، و مدیر برشمرده است، می توانیم مدیرانی شایسته برای جامعه ای شایسته انتخاب کنیم و به این ترتیب مسیر رشد و پیشرفت آن را هموار نماییم.

کلیدواژه‌ها


- قرآن کریم، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی.
- نهج البلاغه، ترجمه علی دشتی.
- ابراهیمی، محمدحسین. (1375)، مدیریت اسلامـــی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغـــات اسلامی.
- الوانی، سید مهدی. (1386)، مدیریت در اسلام، پژوهشگــــاه حوزه و دانشگــــاه چاپ پنجم.
- تقـــوی، سید رضا. (1374)، نگرشـــی بر مدیریت اسلامـــی، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغـــات اسلامی.
- جوادی آملی، عبدالله. (1379)، تفسیر موضوعی قرآن کریم، سیره پیامبران در قران، مرکز نشر إسراء، چاپ دهم، جلد 6 و7.
- جوادی آملی، عبدالله. (1379)، تفسیر موضوعی قرآن کریم، سیره رسول اکرم در قرآن، مرکز نشر إسراء، چاپ دهم، جلد 8.
- جوادی آملی، عبدالله. (1367)، اخلاق کارگزاران در حکومت اسلامی، مرکز نشر فرهنگـــی رجاء، چاپ دوم.
- حر عاملی، محمدبن الحســــن. (1403ق)، وسائل الشیعــه، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
- طباطبایی، سید محمدحسین. (1387ق)، ترجمه تفسیر المیزان، قم: موسسه مطبوعات دارالعلم، محمدتقی مصباح یزدی، چاپ دوم.
- عباس نژاد، محسن. (1384)، قرآن، مدیریت و علوم سیاسی، موسسه انتشاراتی بنیــاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه.
- کلینـــی، محمدبن یعقوب. (1365)، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیـــه، چاپ چهـــارم، ج2.
- مکارم شیرازی، ناصر، (1378)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیـــه، چاپ نوزدهم.