بررسی رابطه بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان یک شرکت نیمه خصوصی در استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان یک شرکت نیمه خصوصی می باشد. در این پژوهش فرضیه های مورد بررسی عبارتنــد از: 1) بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی، رابطه مثبت وجود دارد 2) بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی، رابطه مثبت وجود دارد 3) بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، رابطه مثبت وجود دارد 4) رضایت شغلی و تعهد سازمانی می تواند رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی کند. نمونه تحقیق شامل 150 نفر از کارکنان است که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی ساده، رگرسیون چند گانه) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معنادار می باشد. همچنین بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی نیز رابطه چندگانه وجود دارد که رضایت شغلی و تعهد سازمانی 21 درصد از واریانس رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی می کنند؛ البته نقش تعهد سازمانی در این پیش بینی بالاتر می باشد. 

کلیدواژه‌ها


- اسکندری، علی. (1386)، رابطه بین خشنودی شغلی، دلبستگی با تعهد سازمانی در کارکنان شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.
- اسلامی، حسن؛ سیار، ابوالقاسم. (1386)، رفتار شهروندی سازمانی، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 187.
- امین بیدختی، علی اکبر. (1380)، بهره وری نیروی انسانی در سازمان، عوامل موثر و بازدارنده، مجلة دانشکدة علوم انسانی دانشگاه سمنان، شماره یک، صص: 97-81 .
- پاشا، غلامرضا؛ خدادادی اندریه، فریده و عنایتی، میر صلاح الدین. (1384)، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و ویژگی های شغلی کارکنان با تعهد سازمانی آن ها، فصلنامه پژوهش در روان شناسی، سال اول، شماره 1 ، صص: 34-17 .
- رابینز، پی استیفن. (1996)، رفتار سازمانی؛ مفاهیم، نظریه ها و کاربردها، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی (1386). تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ دوازدهم.
- ساعتچی، محمود. (1384)، روان شناسی بهره وری، تهران: موسسه نشر ویرایش، چاپ پنجم.
- سروش، مجتبی. (1384)، مقایسه رضایت شغلی، تعهد سازمانی و همبستگی آن ها با منتخبی از ویژگی های فردی بین مسئولان تربیت بدنی آموزشگاه ها و مدیران ادارات سازمان تربیت بدنی خراسان، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم
- شکرکن، حسین؛ نعامی، عبد الزهرا و نیسی، عبدالکاظم. (1380)، بررسی رابطه خشنودی شغلی با رفتار مدنی سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان برخی از کارخانه‏های اهواز، مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، شماره 3 و 4، صص: 22-1.
- گل پرور، محسن؛ عریضی، سید محمد رضا. (1385)، نقش مشارکت شهروندی، شایسته سالاری و ساختارهای سازمانی در رفتار و نگرش کارکنان سازمان ها، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23، صص: 275-251 .
- مدنی، حسین؛ زاهدی، محمد جواد. (1384)، تعیین عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 1، صص: 33-3.
- مهداد، علی. (1384)، روان شناسی صنعتی و سازمانی، اصفهان: انتشارات جنگل، چاپ چهارم.
- میچل، ترنس آر. (1978)، مردم در سازمان ها، ترجمه حسین شکرکن (1377). تهران: انتشارات رشد، چاپ دوم.
- وحیدیان رضا زاده، مجید. (1381)، ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی معلمان مرد تربیت بدنی شهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا.
 
-Chiu,S.F.,Chen,H.L.(2005). Relationship between job characteristics and organizational citizenship behavior: The mediational role of job satisfaction. Journal of Social Behavior and Personality, 33(6) , 523- 540.
-Cohen, A. (2006). The relationship between multiple commitments and organizational citizenship behavior in Arab and Jewish culture. Journal of Vocational Behavior, 69, 105-118.(from:http//:www. elsvier.com)
-Ensher,E.A., Grant-Vallone, E.J.& Donaldson,S.I.(2001). Effects of perceived discrimination on job satisfaction, organizational commitment, organizational citizenship behavior and grievances. Human Resource Development Quarterly , 12(1) ,53-72.(form:http//: www.cgu.edu)
-Foote,D.A.,Li-pingTang,T.(2008).Job satisfaction and organizational citizenship behavior: Does team commitment make a difference in self-directed teams? Journal of Management Decision , 46(6), 933-947.(from: http:// www.emeraldinsight.com)
-Gautam,T., VanDick,R. ,Wagner,U., Upadhyay,N. & Davis, A.J.(2005). Organizational citizenship behavior and organizational commitment in Nepal. Asian Jornal of Social Psychology , 8,305-314. (from: http: // www.abs.aston.ac.uk)
-Gyekye,A.(2005). Are good soldiers safety conscious? An examination of relationship between organizational citizenship behavior and perceptions of workplace safety. Social Behaviour and Personality, an International Journal , 33(8) , 805-820.
-Mckenna,E.(2006). Business Psychology and Organizational Behaviour (A studentۥs Handbook). Psychology Press (Taylor & Francs Group ) , Fourth Edition.
-Parnell,J.A., Crandall,W.R.(2003). Propensity for participative decision-making, job satisfaction, organizational commitment, organizational citizenship behavior and intentions to leave among Egyptian managers. The Multinational Business Review Journal, 11(1), 45-65. (from: http://findarticles.com)
-Rogelberg,S.G.(2007). Encyclopedia of Industrial and Organizational Psychology. SAGE Publications.
-Schappe,S.P.(1998). The influence of job satisfaction, organizational commitment and fairness perceptions on organizational citizenship behavior. The Journal of Psychology, 132(3), 277-290.