آسیب شناسی موانع اجرای پژوهش در میان اعضای هیأت علمی و ارائه راهکارهای کاربردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی موانع اجرای پژوهش در میان اعضای هیأت علمی و ارائه راهکارهای کاربردی است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده­ها توصیفی از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیات علمی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم تحصیلی 90-89 بوده است که تعداد آنان 4500 نفر گزارش شده است. با مراجعه به جدول مورگان تعداد 354 نمونه برای جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس پنج درجه­ای لیکرت استفاده شده است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی آن ها با اجرای آزمایشی پرسشنامه در نمونه­ای با حجم 30 نفر از طریق آلفای کرونباخ 0.878 برآورد شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­های به دست آمده از آزمون­های آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی، نمودار خطی میانگین­ها، شاخص­های مرکزی نظیر میانگین و انحراف استاندارد و برای تحلیل آماری فرضیه­های پژوهش در آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t برای گروه­های مستقل و آزمون t تک نمونه­ای و آزمون لوان با استفاده از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که عوامل فردی، اطلاع رسانی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی در تقویت انگیزه پژوهشی استادان موثر است. در رابطه با سوال«آیا عوامل موثر در تقویت انگیزه پژوهشی از نظر استادان زن و مرد متفاوت است؟» نتایج آزمون بیانگر این بود که تاثیر عامل فردی و عامل اجتماعی در تقویت انگیزه پژوهشی از نظر استادان زن و مرد تفاوت معنادار داشت و تاثیر بقیه عامل­ها در تقویت انگیزه پژوهشی از نظر دو گروه زن و مرد تفاوت معنادار نداشت. همچنین در رابطه با سوال «آیا عوامل موثر در تقویت انگیزه پژوهشی از نظر استادان با سابقه خدمت مختلف متفاوت است؟» نتایج آزمون بیانگر این بود که تاثیر عامل فردی در تقویت انگیزه پژوهشی از نظر استادان با سابقه خدمت مختلف تفاوت معنادار داشت. تاثیر عوامل دیگر در تقویت انگیزه پژوهشی از نظر استادان با سابقه خدمت مختلف تفاوت معنادار نداشت.

کلیدواژه‌ها


-آمار اعضــای هیات علمــی منطقــه هشـــت دانشگــاه (1390)، معاونت آموزشــی دفتر استخــدام و تامیــن هیات علمــی و هیات­هــای ممیــزه دانشگاه آزاد اسلامی.
- سواری،کریم؛ تقی پور، منوچهر. (1382)، بررسی موانع پژوهش در دانشگاه پیام نور از دیدگاه اعضای هیات علمی منطقه هفت، اولین همایش ملی توسعه دانشگاه مجازی. دانشگاه پیام نور کاشان.
- شریعتمــداری، مهدی. (1388)، پژوهش و تحقیــق در علوم رفتــاری، تهران: کوهسار.
- صافی، احمد. (1380). اهمیت و جایگاه پژوهش در آموزش و پرورش، تلاش، چالش­ها و سیاست­های آینده، پژوهش نامه آموزشی. شماره 35.
- قورچیان، نادرقلی؛ آراسته، حمیدرضا؛ جعفری، پریوش. (1383)، دایره المعارف آموزش عالی، تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
- کیانی هرچگانی، فاطمه؛ یارمحمدیان، محمدحسیــن. (1378)، بررســـی عوامل مؤثر در توجــه به پژوهش در میان پژوهشگـــران، چکیـــده تازه­های تحقیـــق در دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتـــی ایران. دوره 7 ، شماره 4. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمــی ایران.
- مهرعلیزاده، یداله؛ طاهری، محمدرضا. (1385)، سیاست­گزاری تحقیقات دانشگاهی و صنعت و جایگاه اعضای هیأت علمی در پژوهش، فصلنامه علوم، تحقیقات و فناوری. سال سوم شماره 7.
- مهرمحمدی، محمود. (1376)، بررسی وضعیت کاربرد یافته­های پژوهشی دانشگاهی در ایران، مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
- وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری (1380)، بیست و هشتمیــن گردهمایی معاونان پژوهشــی دانشگاه­ها و روســای مراکــز تحقیقاتــی، تهران: دانشگاه علــم و صنعت.
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1380)، آیین‌کار و میثاق مشترک معاونان و مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه، علوم، تحقیقات و فنــاوری، سال سوم، شماره 7.
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1382)، بررسی کارنامه پژوهشی ایران در سال 2002، فصلنامه رهیافت، شماره 28.
 
-Arnold, Steven.H. (1993). Sustainable Development: A Solution to the Development Puzzle? Development(Journal of SID) Vol.2,No.3.
-Barton, Hugh, et al(2003),” Shaping Neighborhoods: A guide for health, sustainability and vitality”, Spon Press, London and New York
-Bruce, et. al. (1984). Role of the University in Extention and Rural Development, ondon: Pergmoon press.
-Conrad,C. (2001). Meditations on the Ideology of Inquiry in Higher Education. Review of Higher Education, 12
-Devlin, John F.& Yap, Nonita T.1994.”Sustainable Development and the World Quarterly, Vol.S.No.1.
-Dewey,J. (1996) How We Think. Boston: Heath.
-Kerlinger, F (1986). Foundations of Behavioral Research. New Yourk:Holt, Rinehart Winston.