بررسی و تبیین زیرساخت‌های مدیریت دانش در دانشگاه‌های منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت زیرساخت­های مدیریت دانش در دانشگاه­های مازندران، گیلان، تهران، تربیت مدرس و فردوسی می­باشد. محورهای مورد بحث در این مقاله در سه محور؛ عامل مدیریتی، فرهنگ سازمانی و عوامل فنی خلاصه می­شود. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسشنامه استفاده شدکه پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی شده سهمیه­ای بین 346 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه­های مورد مطالعه توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم­افزار SPSS16 و LISREL8.5 صورت گرفته­است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که از نظر زیرساخت­های فنی برای مدیریت دانش در دانشگاه­های منتخب به جز دانشگاه­های مازندران و گیلان، هم­اکنون مشکلی وجود ندارد، ولی از نظر عامل مدیریتی و نیز از نظر فرهنگ سازمانی در کلیه دانشگاه­های منتخب، شرایط موجود پایین­تر از میانگین است.

کلیدواژه‌ها


- اخوان، پیمان و روح‌اله باقری. (1389)، مدیریت دانش: از ایده تا عمل، نشر آتی‌نگر. چاپ دوم. تهران.
- رحیمیــان، حمید و هانیه شامــی زنجانـــی. زودآیند. تأثیر عوامـــل فرهنگ سازمانـــی بر استقرار فرآینـــدهای مدیریت دانش در معاونت فنـــاوری و برنامه‌ریـــزی سازمان امور مالیاتـــی کشـــور، فصلنـــامه علوم و فناوری اطلاعات.
- عباسی، زهره و مهری پریرخ. (1388)، بررسی تإثیر فرهنگ سازمانی بر اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. تهران.
- طبرسا، غلامعلی و نوشین اورمزدی. (1387)، تبیین و سنجش عوامل زمینــــه‌ای برای استقرار مدیریت دانش: مطالعـــة موردی در شرکت ملـــی پخش فرآورده‌های نفتی ایـــران (منطقه تهران)، فصلنامه پیام (چشم‌انداز) مدیـــریت. 26: 39-69.
- هاشم‌پور، لیلا. (1389)، بررسی زیرساخت‌های مدیریـــت دانش در سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهـــوری اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناســـی ارشد. دانشگاه الزهرا.
 
-Anantatmula, Vittal. 2004. Criteria for Measuring Knowledge Management Efforts in Organizations. Theses of PhD. George Washington University.
-Alavi, M and Leidner D.E. 2000. Review knowledge management and knowledge management system: Conceptual foundations and research Issues. Organization studies. 4(14): pp:335-343.
-Alazmi, Mutirion and Zairi, Mohammad. 2003. Knowledge management critical success factors. Journal of knowledge management, 3(15):107-136
-Alle, Verna. 2001. 12 principles of knowledge management, Available at: www.kmadvantage.com/
-Argyris, C. 1991. Teaching smart people how to learn. Harvard Business Review.  3(69):99-109
-Bajaria, H. J. 2000. knowledge creation and management: inseparable twins. Total Quality Management, 11(4):502-573
-Blackler, F. 1995. The knowledge, knowledge work and organization: An overview and interpretation. Organization studies. 6(16): 1021-1046
-Bhatt, G.D. 2001. Knowledge creation and management between technologies. technologies and people. Journal of knowledge management. 1(5):68-75
-Benjamin Loh & et al. 2003. Applying Knowledge Management University Research. Singapore.
-Bobrow, D. and Winograd, T. 1997. A knowledge representation language. Available at: www.informatic.uni-trier~ley/db/indics/a-tree/w/winograd:tery.html
-Boisot, M., H. 1998. Knowledge assets: securing competitive advantage in the information economy, Oxford: Oxford University Press.
-Baumard, Philippe. 1999. Tacit knowledge in organizations. available at: www.amazon.co.uk/exec/ohidos/
-Brown, J. S. 1999. Knowledge Process, Available at: www.brint.com
-Casey, A. F. 1997. Thinking carefully about knowledge management. Available at: www.forbs.com
-Hariharan, A. 2002. Knowledge management: a strategic tool. Journal of Knowledge Management Practice. 3(3): 9-50. Available at: http://www.tlainc.com/artic146.htm
-Mathi, Kavindra. (2004). Key success factors for knowledge management. Available: http://www.dmreview.com.
-McDermott, R. and O'Dell. C. 2001. Overcoming cultural barrier to sharing knowledge, Journal of knowledge management. 6(1):45-53.
-McElroy, Mark. 2003. Understanding the new knowledge management, Available at: www.knowledgeboard.com/cgi-bin/item
-Mertins, Kai, Heisig, Peter and Jens Vorbeck. 2003. Knowledge management. Concepts and best practices. Springer.
-Tat, Lim Wai and Stewart Hase. 2007. Knowledge management in the Malaysian aerospace industry context, Long range planning. 33(1): 35-54.