بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه شهرستان سنقر 90-1389

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. جامعه مورد مطالعه شامل همه دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه است. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 30 نفر تعیین شده است. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از آزمون پیشرفت تحصیلی و آموزش مهارت حل مسأله طی هشت جلسه (2ساعته) به مدت یک ماه استفاده شد. پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری خواهد شد. برای تحلیل داده ها و بررسی سوال های پژوهش از آزمون تی و تحلیل کوواریانس استفاده شده است: نتایج پژوهش نشان داد که میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که آموزش مهارت حل مسأله دریافت کردند، بیشتر از میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی است که مهارت حل مسأله را دریافت نکرده اند. همچنین میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است. 

کلیدواژه‌ها


-آقاجانی، محمد. (1381)، بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان، موسسه پژوهشی ایران زمین پارسیان.
- احمد زاده، ج .( 1374)، بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های حل مسأله در برخی ویژگی های شخصی نوجوانان تحت پوشش مراکز شبانه روزی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.
-امامی نایینی، نسرین. (1387)، حل مسأله. تهران. نشر هنر آبی
- جعفری، م. شهیدی، ش. عابدین، ع. (1388)، مقایسه اثر بخشی درمان های فرانظری و شناختی رفتاری بر بهبود خودکار آمدی پرهیز.
- شریفی، حسن پاشا. (1372)، تأثیر آموزش مهارت حل مسأله در بهبودی یا کاهش میزان افسردگی در نوجوانان، موسسه پژوهشی ایران زمین پارسیان .
-شریفی، حسن پاشا و شریفی، نسترن. (1387)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران انتشارات سخن.
-شفیع آبادی، ع. شمس، ت. (1379)، بررسی اثر بخشـی درمان گروهــی آموزش مهارت های حل مسأله به برخی ویژگی های شناختی نوجوانان اقدام کننده به خودکشی، تهران، فصلنامه علمی پژوهشی، تازه های پژوهش های مشاوره.
-شهنی، ییلاق و همکاران. (1385)، بررسی شیوع تعلل و تأثیر روش های درمان شناختی- رفتاری. مدیریت رفتار بر کاهش آن بر دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز. مجلة روانشناسی دانشگاه شهید چمران. شماره 2
-کلینیکه. ال، کریس. (1389)، مهارت های زندگی، تکنیک های مقابله با اضطراب، افسردگی، تنهایی، کمرویی، شکست و .... ترجمة شهرام محمد خانی. انشارات اسپند هنر. جلد اول.
- گلد فرید، ماردین آر، دیوینسون، جرالدسی. (1976)، رفتار درمانی بالینی، ترجمه: احمدی علون آبادی، احمد. (1371)، تهران، انتشارات : مرکز نشر دانشگاهی
- محمد خانی، شهرام. (1389)، راهنمایی آموزش مهارت های زندگی، معاونت مشاوره و بهداشت روان.
- محمودی راد، م. (1381)، بررسی نقش آموزش مهارت حل مسأله در ارتقای عزت نفس و رابطه آن با کارکرد های هوشی دانش آموزان، مجله بیماری کودکان ایران، دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی تهران .
- مسعود نیا، 1. (1386)، خود کار آمدی ادراک شــده و راهبرد های مقابله ای در موقعیت های استرس زا، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
-  معطری، م. (1384)، تأثیر آموزش حل مسأله بر خود پنداری دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) شیراز، دانشکده علوم پزشکی شیراز.
- هویت، دین و کرامر، دانکن. (1389)، مقدمه ای برکاربرد spss در روانشناسی، ترجمه حسن پاشا شریفی و همکاران، انتشارات سخن .
-  یاسینی، زهرا سادات و همکاران. (1383)، راهنمای آموزش مهارت های زندگی دورة دبیرستان، وزارت آموزش و پرورش.
 
-Bandura,A.,Barbaranelli,C.Y.,&Pastorelli, C . (1999).Self-efficacy pathway to childhood   depression .joyrnal of Personality and social Psychology ,76(2),258-269
-Beck , B.L: Koons, S.R: a milgrim , D.L.(2001). Correlates and consequences of behavioral procrastination : the effects of academic procrastination, self-consciousness , self-esteem . and self-handicapping Journal of social behavior and personality               
-Biggam, F.h.,& Power ,k.G(2003).A control problem-Solving group based intervention with vulnerable incarcerated young offenders. International journal of Offender Therapy and Comparative Criminology,46,678-698.                                                                              
-Bornstein,M.H.(2003) .Well-being Positive development across the life course . Maha-wah : Lawrence Erjbaum                                                                                                   -Dzurilla ,T.j., & Sheedy ,C .F.(1992) . the relation between social problem  solving ability and subsequent level of academic competence in college student .cognitive therapy and Research college students. Cognitive therapy and Research16(5),589 599                                            
- Elliot ,T . R,shewchuk , R .M ., &  Richards ,J . S.(1999). Care given social problem solving  abilities and family member adjustment to recent onset physical disability . Rehabilitation Psychology , 44(1) ,104-123.                                                                                                  
-Ellis , A., and Knuos , W.J. (1977). Overcoming procrastination . institute for rational living new York
-Ferrari J.R., Johnson, J.L.,A.Mccown,W.G.(1995) . procrastination and task avoidance: theory , research , and treatment .new York: plenumpress.
-Figile ,n., Dunna ,j., Bazan ,J . L ., Laranjeira ,R. (2005) . the stage of change scale amoung brazilian alcohol dependents . Addictive Disorders and Treatment ,4(4) , 161-5              
-Haycock, L.A.(1993). The cognitive mediation of procrastination : A mete-analysis, educational psychology review 13.
-Hyde , L., Hankins ., M.,  Deal , A., & Marteau, T . M . (2008) interventions to increase  self- efficacy in the context of addication begaviours: Asystematic literature review. Journal of Health Psychology 13(5) , 607-623.                                                                                      
-January , G (2003) , the relationship between delf-efficacy expectation and career choice . MA thesis in educational psychology , Morgantown , West Virginia University .                      
-Karademas .E.C., (2006) . Delf- efficacy , social support and well –being the mediating role of optimism . Personality and individual differences 40 , 1281 -1290                                            
-Litt , M . D, kaddenj , r. M ., kabela –cormier , E ., & petry , N. M (2009). Coping skills training  and contingency  management treatments for marijuana dependence:Exploring mechanisms of behavior change. Addiction,103(4), 638 48.                                                                          
-Mccown,W., Petzel ,T., a Rupert ,P. (1987). An experimental study of so hypothesized behaviors and personality variables of college study procrastinators . personality and individual differences
-Nezu ,A., & Dzurilla , N . (2001) problem –solving training . in S. kdobsor (Ed) , Handbook of cognitive behavioral therapies New York : Guiford press .                                                       
-O′Brien , W.K.(2002). Applying the trans theoretical model to academic of developmental psychology .
-Onwuegbuzie, A.J.(2004).Academic procrastination and statistics anxiety, Assessment and evoluation in higher education 29 (2004).
-Rothblum, E.D., Solomon,L.J ., a Murakomi, J.(1986).Affective ,cognitive and behavioral differences between high and low procrastinators Journal of counseling psychology
-Schunk , D . H  . (2001) . social cognitive theory and self- regulated learning . Mahwah . NJ: Erlbauam .                        
- Schouwenburg, H.C.(2004), procrastination in academic settings : general introduction in : H.C.
-Schouwenburg , C.H. ay. T.A.
-Steel ,P.(2004). The nature of procrastination: a meta analytic study retrieved July 12.
-Wollfolk , A. (2004) . What do teachers need to know about self –efficacy . paper presented at  the annual meeting of the American Educational Research Association , san diego , CA.