تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله ارتباط بین نوآوری و رشد اقتصادی20 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی[1] در دوره 2009-1995 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شده است. مبانی نظری این مدل بر اساس مطالعات رومر (1990) بنا نهاده شده است. برای بررسی اثر نوآوری بر رشد اقتصادی از شاخص پتنت استفاده شده است. همچنین در این مقاله رابطه علَی رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه شاغلین و میزان توسعه انسانی و نیروی کار به صورت مجزا بررسی شده است. نتایج حاصل از بررسی حاکی از این است که نوآوری اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. همچنین رابطه علَی بین نیروی کار و رشد اقتصادی وجود ندارد و درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه شاغلین بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند و توسعه انسانی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.1-این کشورها عبارتند از: الجزایر، عربستان، عراق، ایران، کویت، تونس، مالزی، سوریه، پاکستان، سودان، قطر، بحرین، اندونزی، مصر، بنگلادش، ترکیه، لبنان، لیبی، امارات، آذربایجان.
 

کلیدواژه‌ها


- احمدپور داریانی، محمود و مقیمی، سید محمد. (1387)، مبانی کارآفرینی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات فراندیش، ص 64.
- خداپرست مشهدی، مهدی و صمدی، سارا و هوشمند، محمود و سلیمی فر، مصطفی. (1388)، تأثیرحمایتازتأمینحقوقمالکیت فکریبررشداقتصادی، فصل نامه اقتصاد مقداری، دوره 6، شماره 4، زمستان 1388، صفحات 123-101.
- رایضی، افسانه و توسلی، محمود و عباسی نژاد، حسین. (1382)، سرمایه گزاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی.
- ربیعی، مهناز. (1388)، اثرنوآوری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران، مجله دانش و توسعه، ش 26، ص 123-140.
- سعادت، رحمان. (1379)، بررسی نقش و جایگاه سرمایة انسانی در رشد و توسعة اقتصادی، پایان نامة کارشناسی ارشد به راهنمایی محمود متوسلی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
-عبدلی، قهرمان. (1386)، نظام ملی نوآوری، ابداعات و جهش اقتصادی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، ش 31، ص 103-126.
-کمیجانی، اکبر و معمارنژاد، عباس. (1383)، اهمیت کیفیت نیروی انسانی وR&D در رشد اقتصادی ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش 31، ص 1-31.
-گیلیس، مالکوم و پرکینز، دوایت اچ و رومر، مایکل و اسنودگراس، دانلد آر. (1379)، اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، تهران: نشر نی.
 
-Romer, P. (1994); "The Origins of Endogenous Growth"; The Journal of Economic Perspectives, Vol.8, No. 1, p. 3-22.
-Romer, P. (1990); "Endogenous Technological Change"; The Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, p.71-102
-Savvides, Andreas, Marios Zachariadis, (2003) “International Technology Diffusion and TFP Growth,” forthcoming, Oklahoma: Oklahoma StateUniversity, Department of Economics.,
-Savvides, Andreas, Marios Zachariadis, 2003, “International TechnologyDiffusion and TFP Growth,” (forthcoming, Oklahoma: Oklahoma State University), Department of Economics.
-Scherer, F.M. (1982-) “Inter-Industry Technology Flows and ProductivityGrowth,” The Review of Economics and Statistics, Vol. 64 , pp. 627-34.
-Scherer, F.M., (1982) “Inter-Industry Technology Flows and Productivity
-Growth,”The Review of Economics and Statistics,Vol. 64, pp 627-34.
-Schumpeter, Joseph A (1934). The Theory of Economic Development London : Transaction Publishers.,
-Tushman, Michael, & Nadler, David. (1986), Organizing for Innovation California Management Review, Vol. 28, No. 3, pp. 74-92.
-Wheelwright, Steven C., & Clark, Kim B, (1992).Revolutionizing Product
Development: Quantum Leaps in Speed, Efficiency, and Quality. New York , USA: The Free Press.
-Wong, P. and Ho, Y. and Autio, E. (2005); "Entrepeneueship and Economic Growth: Evidence from GEM data"; Small Business Economics, No. 24, p. 335-350.