بررسی رابطه بین آموزش بزرگسالان (والدین) و مهارت های زندگی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی است با عنوان بررسی رابطه بین آموزش بزرگسالان و مهارت های زندگی دانش آموزان مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی شهر ایذه، و هدف کلی آن تعیین رابطه آموزش بزرگسالان (پدران و مادران) و مهارت های زندگی فرزندان آنها و  اهداف جزئی آن تعیین رابطه آموزش بزرگسالان (والدین) با مهارت های پیشگیری از آسیب های اجتماعی، ارتباط بین فردی و ارتباط اجتماعی، مهارت حل مسئله، خودآگاهی و تصمیم گیری فرزندان آنها بوده است. پژوهشگران به منظور دستیابی به اهداف خود، جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی شهر ایذه، شامل8700 نفر انتخاب نمودند. نمونه آماری طبق جدول کرجسی و مورگان 358 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای تهیه ابزار اندازه گیری از پرسشنامه محقق ساخته مهارتهای زندگی که قبلاً توسط حسن زاده (1388) هنجاریابی شده بود، استفاده نمود. و در فرم پرسشنامه از دانش آموزان خواسته شد تا سطح آموزش پدران و مادران خود را با انتخاب گزینه های صحیح مشخص نمایند. برای اجرای اصلی 393 پرسشنامه با احتمال 10% عدم برگشت توزیع و در نهایت 371 پرسشنامه جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده از طریق آمار توصیفی شامل (جداول توزیع فراوانی، فراوانی درصدی، میانگین، انحراف معیار، ضریب کجی و کشیدگی) و آمار استنباطی شامل (آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون خی دو) از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که با اطمینان 99% بین آموزش بزرگسالان (والدین) و بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان رابطه وجود ندارد. همچنین با اطمینان99% بین آموزش بزرگسالان (والدین) و بهبود مهارت های پیشگیری از آسیب های اجتماعی، ارتباط بین فردی و اجتماعی، حل مسئله، خودآگاهی و تصمیم گیری دانش آموزان رابطه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


- ابراهیم زاده، عیسی. (1385)، آموزش بزرگسالان، تهران؛ دانشگاه پیام نور
- آقاجانی، حمید. (1381)، بررسی تأثیرآموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل دانش آموزان مقطع دبیرستانی شهر قم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
- حسن پور، الهه. (1388)، بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر رفتار دانش آموزان راهنمایی منطقه اسلامشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد رودهن
- دهستانی، منصور. (1387)، مهارت های زندگی، جلد دوم، انتشارات جیحون
- رمضانخانی، ع. و سیاری، ع.ل. (1387)، بررسی وضعیت آموزش مهارت های زندگی در تخصصی نظام آموزش و پرورش. گزارش یونیسف در ایران و دفتر مطالعات بین المللی وزارت آموزش و پرورش
- سپاه منصور، مژگان. (1386)، تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر انگیزة پیشرفت، خود احترامی و سازگاری اجتماعی، مجلیه اندیشه و رفتار، دوره دوم، شماره6  
- سجادیه، نرگس. (1387)، بازاندیشی در مفهوم آموزش غیررسمی، مقاله ارائه شده در الین همایش آموزش و یادگیری غیررسمی، مشهد دانشگاه فردوسی.
- عطاپور، ماهان. (1389)، مهارت برقراری ارتباط، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رواشناسی بالینی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
- غریبی، حسن و قلی زاده، زلیخا. (1386)، سطح مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان راهنمایی و متوسطه استان کردستان، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد رودهن، سال سوم، شماره اول.
- فرزام نیا، م. (1381)، بررســی و شناسایی نقش عوامل درون سازمانی در کسب مهارت های زندگی. گزارش تحقیق، شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان گلستان
- کرامتی، م.  (1382)، یادگیری مشارکتی، مشهد، انتشارات آیین تربیت.
- کیانی فر، مریم. (1389)، دانستنی‌های زندگی، تهران: انتشارات ابتکار دانش
- مرادی، امید، ثنایی، باقر. (1388)، بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر تعارضات والد ـ فرزند در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم
- ملکی، حسن. (1389)، 30 مهارت زندگی ویژه جوانان و نوجوانان، تهران، انتشارات آییژ
- میرزا محمدی، محمدحسن. (1382)، بررسی مقایسه ای اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه افلاطون و فارابی، نشریه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سال سی و سوم، شماره 2، ص 225ـ 201.
- میرزاده، م.ح. (1381)، بررسی عوامل مؤثر بر پایین بودن سطح مهارت های زندگی دانش آموزان ابتدایی از نظر معلمان و  اولیای دانش آموزان ابتدایی تبریز، گزارش تحقیق شورای عالی تحقیقات آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی.
- میرزامحمدی، محمدحسن، ظفری پور، طاهره. (1388)، نگاهی نو به آموزش بزرگسالان نشر یسطرون
- نجات، حمید. (1385)، بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان صمیمیت زوجین، دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، دانشگاه شهید بهشتی
- سازمان جهانی بهداشت، ترجمه نوری قاسم آبادی و پروانه محمدخانی. (1379)،  برنامه آموزش مهارت های زندگی
 
- Bornstein, M. H. (2003); Well-being positive development across the life course. Mahawah: Lawrence Erlbaum.
-Boyd (2004); Adult life skills: A primer for those in recovery. Ph.D. Dissertution. USA. Department of education
-Glance (2010); Learning a living _ First Results of the Adult Literacy and Life Skills surrevey. Higher education and Adult Learning. Across OECD countries, governments are seeking policies to make education more.
-Hahlweg, K, Baucom, D. H. and markman, H. (1988); Recent advances in therapy and Prevention. In I.R.H. fallon (Ed), Handbook of behavioral family therapy. New York: Guilford press.
-Hazen, R and Trefil (1990); The modern practice of Adult Education/ Harward University.
-J.F.Drake. (2009); Free Adult Education Classes. Technical college adult. Director of adult education 3421. Meridian street North. Huntsville, Al: 35811.
-Marya manes (2010); Rational Decision Making: Critical Thinking Skills success study guide. (Who/mnh) pdf/96.2.rev.1.
-Smith (2004); Evaluation of life skills training and infused– life skills training in a rural. Setting: outcomes at two years. Journal of Alchohole & Prug Education.
-Smith. Jan (2010); Basic life skills at work improving lives and communities through adult literacy. A publishing division of Pro literacy. Vol. 32 No. 11, 37_48.
-UNESCO (2008); Education for all: An achievable vision www.UNESCO.org/ Education /EFA.
-Wellington, (2006); All (Adult literacy and Life skills survey) Ministry of education, New Zealand.