بررسی اخلاق کاری معلمان مقاطع سه گانه تحصیلی استان آذربایجان شرقی به منظور ارائه یک مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش در راستای ارائه مدلی جهت ارزیابی عوامل موثر بر اخلاق کاری معلمان مقاطع سه گانه تحصیلی انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مقاطع سه گانه تحصیلی استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران به تعداد 400 نفر تعیین که به طور تصادفی طبقه ای از 10 منطقه آموزشی استان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مشتمل بر سه پرسشنامه (یک پرسشنامه استاندارد و دو پرسشنامه محقق ساخته) است. پرسشنامه اول (OWEI)[1] یک پرسشنامه استاندارد بوده و روایی صوری و محتوایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته، ولی پرسشنامه های بعدی از نوع محقق ساخته بوده و جهت آگاهی از پایایی آن بر روی نمونه 30 نفری اجرا و از طریق ضریب آلفای کرانباخ معادل 95% مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (درصد، میانگین) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t برای دو گروه مستقل، تجزیه و تحلیل واریانس، تحلیل عاملی و آزمون فریدمن) استفاده شد. یافته های پژوهش 4 عامل را تحت عنوان عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی ـ مدیریتی، اعتقادی ـ ارزشی موثر بر اخلاق کاری معلمان معرفی کرد. در نهایت مدلی مشتمل بر 5 بخش طراحی و با درجه تناسب 80 درصد به تأئید 30 نفر از صاحب نظران و متخصصان دانشگاهی و ذی ربط رسید. 

کلیدواژه‌ها


- خسروی، زهـــرا. (1387)، بررسی رابطه بیــن اخلاق کاری با تعهـــد سازمانی و رضایت شغلـــی در دبیران شهرستــان ارسنجـان، ماهنامه کار و جامعــه، شماره 12
- صبور، محمد باقــر. ( 1387)، بررسی اخلاق حرفه ای معلمان شهرستان مرند، شورای پژوهش آموزش و پرورش مرند 
- کاویانی، بهنام. (1382)، بررسی اخلاق کاری در بخش خصوصی و دولتی، ماهنامه تبریز، شماره 165
- معیدفر، سعید. (1380)، بررسی اخلاق کاری و عوامل فردی و اجتماعی نشر بر آن، تهران، وزارت کار و امور اجتماعی
- نهاوندی، مریم. (1387)، مطالعه تجربی اخلاق کاری با تأکید بر جنسیت، پژوهش زنان، دوره 6 ـ شماره3 .
 
 
- Boatwright R John, slate R John (2000), work ethic measurement of vocational students in Georgia , Journal of education vol 25, USA
- Carline Bruce Ian , Gervais simon (2006): work ethic, emplpyment Contracts , firm values , Fuqu sehool of business, Duke university
- God sell G (1993), The work values of black and white employers , pretoria , faculty of arts , university of Pretoria
- Hill B Roger and fouts susan (2000), work ethic and employment status: Astudy of Jobseekers, Career development Quarterly, USA
- Hollings worth Connie, Brewer ernes , Petty .c. Gregory (2002) work ethic of extension educators, Tennesse university , USA
- Mafunisa M.J (2002), positive work ethic: A multi – cul tural Perspective, university of Pretoria, South Afvica
- Parbo teeah P. Hoagel Martin, Cullen John (2008) ethics and religion, Journal of business ethics
- Petty .C. Gregory and Hill .B. Rogers (2005), work ethic characteristic: Percieved work ethic of su Pervisors, USA
- Yousef .A. Darvish (2001) Islamic work ethic, A moderator between organizational Cammi tement and Job Satis faction in a cross – cultural context. Personnel Review, vol 30 NO 2