بررسی رابطه بین جو سازمانی مدارس متوسطه نظری با ثبات مدیریت مدیران آنان در شهر خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین جو سازمانی مدارس متوسطه نظری شهر خرم‌آباد با ثبات مدیریت مدیران آنان انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، کلیه دبیران دبیرستان‌های متوسطه نظری شهر خرم‌آباد به تعداد 1389 نفر را شامل بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 293 نفر (155 نفر زن و 138 نفر مرد) تعیین و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها عبارت بود از پرسش نامه استاندارد جو سازمانی هالیپن و کرافت (OCDA). به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی دو رشته‌ای پیرسون و آزمون t گروه‌های مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که: 1- بین ثبات مدیریت و جو سازمانی مدارس به طور کلی رابطه مثبت و ضعیف وجود دارد؛ یعنی با افزایش ثبات مدیریت مدیران، جو سازمانی مدارس تغییر جزیی دارد.2- بین ثبات مدیرین مدیران و رفتار حمایتی و حرفه‌ای آنان رابطه مثبت ضعیف وجود دارد، اما بین ثبات مدیران و رفتار هدایتی آنان رابطه منفی است؛ یعنی هرچه ثبات مدیریت مدیران بیشتر می‌شود، رفتار هدایتی آنان کاهش می‌یابد. 3- بین ثبات مدیریت مدیران و رفتار حرفه‌ای معلمان رابطه مثبت، امّا بین ثبات مدیریت و رفتار ناامیدانه معلمان رابطه بسیار ضعیف وجود دارد. (13%=r) 4- بین ثبات مدیریت مدیران و رفتار صمیمانه معلمان رابطه مثبت ضعیف وجود دارد. (16%=r)، و این شاید حاکی از کاهش رفتار صمیمانه معلمان بر اثر طول مدیریت مدیران باشد. از عمده پیشنهادهای پژوهش حاضر می‌توان به دو مورد اشاره کرد: 1) انتصاب مدیران بر مبنای دانایی، قدرت تصمیم‌گیری، هنر انجام کار و توان خودگردانی با نظر معلمان 2) در ارتباط با ایجاد جو صمیمانه و اعتلای مفهوم رهبری آموزش تلاش‌هایی در جهت آموزش پیش از خدمت و حین خدمت مدیران انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


- بازرگان، عباس؛ زهره، سرمد و زهره، حجازی (1383)، «روش‌های تحقیق در علوم رفتاری»، انتشارات آگاه، تهران.
- حیدرزادگان، علیرضا.(1375)، «بررسی تأثیر جو سازمانی مدارس بر عملکرد دبیران دبیرستان‌های شهرستان زاهدان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شیراز.
- در بهشتی، علی. ثبات و شایستگی در مدیریت، فصل نامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 14، 1372.
- دسلر، گری. (1373)، مبانی مدیریت، ترجمه داود مدنی، ج 1 و 2، انتشارات قومس، تهران.
- دلاور، علی. (1380)، روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران: انتشارات ویرایش.
- دیویس، استانلی. (1376)، مدیریت فرهنگ سازمانی، ترجمه ناصر میرسپاسی و پریچهر معتمد گرجی، انتشارات مروارید، تهران.
- سبزه‌علی، خسرو. (13.79)، بررسی رابطه جو سازمانی مدارس ابتدایی نواحی پنج گانه شهر اصفهان با ثبات مدیریت مدیران آن ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
- سید عباس‌زاده، میرمحمد. (1376)، کلیات مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، جلد دوم.
- صالحی جنتی، مرتضی. (1370) جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی، تهران: مجله علمی و پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شماره 9 و 10.
- طوسی، محمدعلی. (1370)، رهبری و مدیریت آموزشی، انتشارات مرکز مدیریت دولتی.
- عسگریان، مصطفی. (1378)، روابط انسانی و رفتار سازمانی، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- علاقه‌بندی، علی. (1376)، مقدمات مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور، چاپ چهارم.
- علاقه‌بند، علی. (1382)، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تشر روان، تهران.
- عمی، فاطمه. (1380)، بررسی و مقایسه جو سازمانی مدارس مقاطع سه‌گانه آموزش و پرورش استان کرمانشاه از دیدگاه کارکنان مدارس، شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه.
- فایول، هنری. (1377)، اصول فنی اداه، ترجمه هادی هدایتی، تهران.
- قاسم‌نژاد، محمدرضا. (1380)، بررسی و مقایسه جو سازمانی در دبیرستان‌های دولتی پسرانه شهرستان آمل، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.
- میرسپاسی، ناصــر. (1366)، مدیریت نیروی انسانــی، مجله مدیریت دولتــی، شماره اول.
 
- Halpin, A. W. and Croft, D. B. (1963). "the organizational climate of schools". Chicago: Midwest administration center, university of Chicago.
- Hey wryneck and miskelocell G. Educational administration, th theory, research and practice new York: Random house edition 1989. P. 185.
- Johnson, Jocelynj. (2000), "Differences in supervision and Non- supervisor perceptions of culture and organizational climate" public personnel management spring 2000, vol. 29 Issue. P 119.
- Mc Cleary L. E. and  Hensley s: p. secondary school Administration" Dodd, mead. And company 1997 p. 185.
- Moran, E. T. and Volkwein. F. the cultural approach to the formation of organizational climate Human Relations 1992. p. 19.
-Tagiuri, R. Litwin, G. Organizational climate, Exploration concept, Bastion, Harvard university press, 1988, p. 36.