بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران و مدیریت دانش در صنعت نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 یکی از سوالاتی که در حوزه مدیریت برای سازمان ها و پژوهشگران مطرح می باشد، رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت دانش است. هدف از انجام پژوهش حاضر، یافتن پاسخ برای این پرسش است که آیا بین هوش هیجانی مدیران و مدیریت دانش رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری در این پژوهش مدیران و کارکنان شرکت های زیر مجموعه صنعت نفت ایران در شهر تهران است. بنابراین 400 نفر از مدیران، رئیسان و سرپرستان و 1200 نفر از کارمندان تحت نظر آن ها با مسئولیت های متفاوت در 14 شرکت تحت پوشش صنعت نفت را در بر می گیرد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده که بر اساس آن تعداد 195 نفر مدیر، رئیس یا سرپرست از بین 14 شرکت زیرمجموعه صنعت نفت به روش تصادفی چند مرحله ایی انتخاب شدند. همچنین به ازای هر مدیر، رئیس یا سرپرست 3 نفر از کارمندان آن‌ها که شامل 530 نفر بودند، به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. پرسش نامه هوش هیجانی بین مدیران، رئیسان و سرپرستان توزیع  و پرسشنامه مدیریت دانش بین کارمندان اجرا شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگــی و از نظر نوع تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده، که در آمار توصیفی از نما، مین، میانگین، مد و در آمار استنباطی از روش رگرسیون چند متغیره خطی استفاده شده. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش میدانی - مطالعه کتابخانه ای و پرسش نامه هایی بدین شرح استفاده شده است. پرسش نامه هوش هیجانی سیبر یا شرینگ که آلفای کرونباخ آن برابر با 83/0 شده است. پرسش نامه مدیریت دانش سالیس و جونز[1]  (2001) که روایی و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 98/0 تعیین شده است. نتایج حاصل از روش رگرسیون چند متغیری خطی نشان داد که ارتباط بین متغیرهای «هوش هیجانی» و «مدیریت دانش» معنی دار نیست. درحالی که بین متغیرهای «ابعاد هوش هیجانی» با «مدیریت دانش» همبستگی ضعیفی وجود دارد.1- Sallies & Jones

کلیدواژه‌ها


- امینی، فضل اله. (1383)، رهبری عاطفی، گزیده مدیریت، انتشارات اردیبهشت.
- انصاری رنانی، قاسم. (1384)، رابطه هوش هیجانی با رهبری تحول آفرین در مدیران صنعت بیمه. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
- دلاور، علی. (1380)، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات نشر ویرایش، چاپ نهم.
- زعیمی، مریم؛ ونکی، زهره؛ حاجی زاده، ابراهیم. (1383)، بررسی ارتباط بین سبک های رهبری مدیران پرستاری و توانمندی پرسنل پرستاری. طب و تزکیه، زمستان، 1(55)، 34-46.
- گلمن، دانیل. (1379)، هوش عاطفی (ترجمه حمیدرضا بلوچ). تهران. انتشارات جیحون.
- لطیفیان، مرتضی؛ سیف، دیبا. (1386)، بررسی تأثیر خودآگاهی بر اختلالات روابط بین فردی دانشجویان. شیراز: علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ویژه نامه علوم تربیتی، 26 (3)، 137-150.
- مختاری پور، مرضیه و همکاران. (1386)، مدیریت و رهبری باهوش هیجانی. ماهنامه تدبیر، بهار 86 شماره ۱۶۵.
- مختاری پور، مرضیه؛ سیادت، سید علی؛ امیری، شعله. (1386). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بازدهی های رهبری (مدل برنارد باس). مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان، مطالعات تربیتی و روان شناسی، مهر، 8(2)، 95-110.
- مک دانلد، جان. (1381)، مدیریت دانش. (ترجمه بدری نیک فطرت). تهران: کیفیت و مدیریت، 3(6). (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 2003).
- یعقوبی نور، محمد؛ اورعی یزدانی، بدرالدین؛ مقدمی، مجید. (1388)، بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین. دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مدیریت و حسابداری، 9(2)، 119-144.
 
-Alston, B. A. (2009).  An examination of the relationship between emotional intelligence and leadership practices, D. B. A. Nova Southeastern University, 126. 
-Caruso, D. R.&Wolff, C. (2001). Emotional intelligence in the workplace, in the emotional intelligence in everyday life: A scientific inquiry, Edited by: J. Ciarrochi & J. P. Forgas& J. D. Mayer, Psychology press.
-Drucher, P. F. (1992). The new society of organization, Harvard business review, 70(5), 95-104.
-Jordan, R.J.&Ashanasy, N. M.&Hartel, C. E. J. & Hooper, G.S. (1999). Workgroup emotional intelligence: Scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus. Manuscript submitted for?? Published.
-Koman, S. E. & Wolff, B. S. (2008). Emotional intelligence competencies in the team and team leader; A multi-level examination of the impact of emotional intelligence on team performance, The journal of management development, Bradford: 27(1), 55.
-Milillo, M. S. (2009). Analysis of emotional intelligence among management leaders and non- management leaders in software development, D.M.University of Phoenix, 116.
-Rachel, W. K. (2007). Emotional intelligence and leadership style: An investigation within a major telecommunications company, Ph.D.Capella University, AAT 3288872, P. 89.
-Renee, S. M., D. B. A. (2006). An examination of the relationship between emotional intelligence and leader effectiveness, Nova Southeastern University, AAT 3205547, P. 107. 
-Rice, C.L. (1999). A quantitative study of emotional intelligence and its impact in team performance: Unpublished master’s thesis.University of Malibu.
-Saathoff, K. I. (2009). The moderating role of employee emotional intelligence on organizational citizenship behavior, Adabting to superiviser styles, M. A. University of Nebraska at Omaha, P. 149.
-Sharon, R. K. (2009). Assessing emotional intelligence among information technology and non-information technology professionals, North Central University, 97.
-Tourville, S. R. D. (2008). Training pastors in emotional intelligence and situational leadership skills. AAT 3311274, P. 195.
-Weinberger, L. A. (2003). An examination of the relationship between emotional intelligence, leadership style and perceived leadership effectiveness, Ph.D., University of Minnesota, AAT 3113218, P. 209.
-Woods, B. R. (2010). The relationship between manager’s emotional intelligence and perceived leadership style, Ph.D., Capella University, AAT, 3409369, P. 112.
-Xie, Y. (2009).  An empirical analysis of the antecedents of knowledge management strategies, D.B.A.NovaSoutheasternUniversity, 142.