بررسی نقش عوامل آموزشی _ مدیریتی موثر بر توسعه شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق از آن جهت کاربردی است که در پی بررسی عوامل مؤثر بر توسعه شغلی کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و بهبود ارتقای ظرفیت علمی و بینش کارکنان و تشکیل سرمایه انسانی متناسب با تحولات است که بر اساس جدول مورگان 147 نفر از کارشناسان به عنوان جمعیت مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای: عوامل فردی (سطح سواد، سابقه خدمت)، عوامل آموزشی (دفعات شرکت در دوره های آموزشی، ویژگی های دوره های آموزشی)، عوامل اقتصادی (حقوق کارشناسان، پاداش مالی) و عوامل مدیریتی (وضعیت سرپرستی، نحوه ارزیابی عملکرد) با متغیر وابسته توسعه حرفه ای کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون من وایتنی نشان داد که بین میزان توسعه شغلی کارشناسان زن و مرد اختلاف معنی دار وجود ندارد؛ یعنی میزان توسعه حرفه‌ای کارشناسان زن و مرد در دانشگاه آزاد اسلامی یکسان بوده است. این نتیجه بیانگر آن است که می توان از بین زنان شاغل هم در دانشگاه آزاد اسلامی مدیران لایق انتخاب کرد. همچنین نتایج این آزمون نشان داد که میزان توسعه شغلی کارشناسانی که در دوره های آموزشی ضمن خدمت شرکت کرده اند، از کسانی که در دوره های مذکور شرکت نکرده اند، بیشتر بوده است. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که رشته های تحصیلی (به ویژه  رشته های کتابداری، حقوق، روانشناسی و هنر) بر میزان توسعه شغلی کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی تاثیر گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


- الحسینی، سید حسن. (1379)، تئوری مهندسی مداوم سازمان، دانشگاه هرمزگان، چاپ اول.
- الوانی، مهدی. (1385)، آموزش و بهسازی منابع انسانی، ناشر: موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تهران.
- شیربیگی، ناصر. (1386)، مقایسه تعهد سازمانی و چارچوب های رهبری در بین اعضای دانشگاه هند و ایران، پایان نامه دکتری، دانشگاه تبریز.
- خاکی، امیر. (1376)، بررسی  عوامل موثر بر اجرای نظام مدیریت مشارکتی از طریق سیستم پیشنهادهای کارکنان بر بهره‌وری و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه فردوسی مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی.
- گال، مردیت. (1382)، روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، جلد 2، مترجم نصر، تهران، انتشارات سمت.
- طاهری لاری، مسعود. (1377)، مدیریت تغییر و تحول سازمانی، انتشارات درخشش.
 
-Ahearne, M, Mathieu, J & Rapp, A (2005). " To Empower or Not to Empower Your Sales Force? An Empirical Examination of the Influence of Leadership Empowerment Behavior on Customer Satisfaction and Performance "Journal of Applied Psychology, Vol  90, No 5.
-Brown,B (2006). "Business lecturers' perceptions of the nature of entrepreneurship and behavior of leadership" , International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol 12,  No 5.
-Halford, A (1994).Faculty morale-enhancing it in spite of diminishing resources and challenge. International conference for community college chair  and other instructional leaders.Vol 2, No 10.
-Nixon, B (2002). " Facilitating Empowerment in Organizations ", Leadership & Organization Development Journal Research paper; Vol 15,   No 4.
-Wing, L. S (2004). " Personal empowerment: self as tool"- Empowerment in Organizations, Vol 4,  No 3.
-Wyer, P& Mason, J (1999)." Empowerment in small businesses "Participation and Empowerment Case study: An International Journal; Vol 7,  No 7. 
-Yau, D. Sculli, B(1990)." Managerial Traits and Skills", Journal of Management Development, Vol  9,  No 6.