مدیریت در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مدیریت به صورت کلی از دشوارترین و در عین حال از ظریف ترین کارهای انسانی است که برای خود ویژگی‌هایی دارد. چه بسا فقدان یکی از این خصوصیات، مایه رکود کار و نابسامانی اوضاع قلمرو مدیریت می‌شود. افراد ناوارد، مدیریت را کاری ساده تلقی می‌کنند و تصور می‌کنند تنها داشتن مدرک مدیریت برای مصدر کار شدن کافی است و در چشم انداز این گروه، مدیران لایق بر سر هر کوی و برزن، به فراوانی پیدا می‌شوند، در صورتی که از نظر کارشناسان مسائل مدیریت، واقعیت به گونه ای دیگر است.
مدیر شایسته و کارساز کمتر از آن است که تصور می شود و راز آن این است که بخشی از ویژگی‌های مدیریت، موهبتی است که باید آفرینش در نهاد انسان به ودیعت بگذارد و هرگز با آموزش و دوره دیدن و درس خواندن، قابل تحصیل نیست. ما در مجموعه یادداشت‌هایی درباره شرایط عمومی مدیریت سخن می‌گوییم و از شرایط مدیریت‌های صنفی چون مدیریت بیمارستان، مدیریت ارتش، سخن به میان نمی‌آوریم و تا آنجا که امکان دارد به گزیده گویی می‌پردازیم و اعتراف می‌کنیم که در این نوشتار بخشی از شرایط لازم را متذکر شده ایم.

کلیدواژه‌ها


-قرآن مجید.
-نهج البلاغه، فیض الاسلام، (1379)، قم: انتشارات فیض الاسلام، چاپ بیستم.
-ابراهیمی، محمدحسین. (1375)، مدیریت اسلامی، قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات.
-افجه ای، علی اکبر. (1369)، مدیریت اسلامی، تهران: جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی) بخش فرهنگی.
-افجه ای، علی اکبر. (1373)، مدیریت اسلامی، تهران: جهاد دانشگاهی، موسسه انتشارات.
-باهنر، محمدجواد. (1373)، مواضع ما در ولایت و رهبری (به ضمیمه بحثی پیرامون معاد)، تهران: دفتر فرهنگ اسلامی، دفتر تدوین و نشر آثار شهید باهنر.
-بهشتی، محمد. (1376)، حکومت در اسلام، تهران: سروش.