رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین رابطه بین سبک دلبستگی و منبع کنترل با رضایتمندی زناشویی، در اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی رویکرد مدل‌یابی معادلات ساختاری در تبیین رابطه بین سبک دلبستگی و منبع کنترل با رضایتمندی زناشویی، در اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است. تعداد 226 نفر از اعضای هیات علمی بر اساس روش های نمونه‌گیری طبقه ای متناسب با حجم جامعه (تعداد اعضای هیات علمی هر گروه) به عنوان نمونه آماری بر اساس فرمول n8 +50 انتخاب شدند. نوع تحقیق بر مبنای مفروضات همبستگی است. متغیر ملاک پژوهش رضایت زناشویی در چهار سطح نارضایتی شدید– عدم رضایت– رضایت نسبی و رضایت زیاد و متغیرهای پیش بین شامل سطح دلبستگی در سه سطح ایمن– دوسوگرا- اجتناب گرا و منبع کنترل در دو سطح درونی و بیرونی شامل می باشد. از سه پرسشنامه رضایت زناشویی، سبک‌های دلبستگی بزرگسالان و منبع کنترل راتر استفاده شد. نتایج حاصل از مجذور همبستگی چندگانه نشان می دهد 61/0 از واریانس سبک‌های دلبستگی و 33/0 درصد از واریانس منبع کنترل توسط واریانس رضایت زناشویی تبیین شده است. 39/0 از واریانس باقی مانده سبک‌های دلبستگی و 67/0 از واریانس باقی مانده منبع کنترل توسط مدل تبیین نشده که منسوب به خطاهای ساختاری می باشد. 

کلیدواژه‌ها


-احمدی، خدابخش. (1383)، بررسی عوامل سازگاری زوجین در مقایسه دو روش مداخله‌ای تغییر شیوه زندگی و حل مشکل خانوادگی در کاهش ناسازگاری زناشویی، رساله دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.
-الیس، آلبرت. (1988)، زوج‌ درمانی. ترجمه جواد صالحی و امین یزدی (1375) تهران: انتشارات میثاق.
-بیابان گرد، اسماعیل. (1370)، بررسی رابطه منبع کنترل، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
‌-تابع جماعت، محمدرضا. (1386)، پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم و تحقیقات.
-تبریزی، مصطفی. (1383)، بررسی و مقایسه اثربخشی گروه درمانی تلفیقی زوج ها، شناخت درمانی گروهی بک و کتاب درمانی در کاهش نارضایتی زناشویی. رساله دکتری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
-تیموری، سعید و بخشی، ابراهیــم. (1386)، بررسی رابطه بین سبک های دلبستگــی با ویژگی های شخصیتی. همایش منطقه ای بهداشت روان و جوان.
-جوانمرد، ماریا. (1385)، بررسی مقایسه‌ای رابطه‌ای بین منزلت‌های هویتی و رضامندی زناشویی متاهلان شاهد و غیرشاهد دانشجو، پایان نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
-رسولی، زینب. (1387)، بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و منبع کنترل با میزان سازگاری زناشویی مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
-صفاری مقدم، معظمه. (1378)، منبع کنترل و کاهش در استرس شغلی و شخصی. مشهد: نشر موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب.
-عارف نظری، مسعود. (1385)، مقایسه الگوهای دلبستگی در مردان یک همسر و چند همسر. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
-عبادت پور، بهناز. (1379)، هنجاریابی پرسشنامه الگوهای ارتباطی زناشویی در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
-فراست، زهرا. (1381)، بررسی و مقایسه منبع کنترل در رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و خانه دار شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
-فهلی، ابراهیم. (1378)، بررسی تأثیر منبع کنترل بر انگیزش شغلی دبیران شاغل در استان همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده )، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
-کدیور، پروین. (1372)، سبک های تبیینی درماندگی آموخته شده و تأثیر انتظار معلم در کلاس های طبقه بندی شده. وزارت آموزش و پرورش، دفتر تحقیقات.
-کریمی، یوسف. (1374)، روان شناسی شخصیت، تهران: انتشارات ویرایش.
-گودرزی، ناصر. (1378)، بررسی رابطه زناشویی با منبع کنترل در کادر درمانی بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صدرا.
-مطهری، مرتضی. (1361)، انسان و سرنوشت. (چاپ ششم) تهران: انتشارات صدرا.
 
-Bentler, P.M,New comb. M.D,(1978).Longitudinal study of marital success and Failure , Journal of stalting clinical Psychlogy vol .46 ,p, 1953-1070.
-Bowlby, Y .(1973). Attachment and loss. Vol.1.Attachment London the hogarth press and the institute of psycho –analysis.
-Feeney ,J.A )2002) .Attachment , marital interaction, and relationaship satisfaction :A diary study. Personal Relationships,   9,39-55.
-Finchman ,F.D.Harold, G.T.& Gano-Phillips, S .(2000).The longitudinal association between attributions and marital satisfaction  :Direction of effects and role efficacy expections. Journal familyPsychology ,14,267-285.
-Santayana, G(2007).Spouse`s personality may be hazardous to your  health wedsworth.
-Spangler .G.& Grossman .k.F.(1993).Biobehavioral organization in     securely and insecurely attached infants, child Development, 64: 1432-1480.
-www,iernet.org                     
-www,iranscience.net            
-www.irandoc.ac.ir                                             
-http://www.redme.org/         
-http://www.redme.org/