مقایسه مدیریت مشتری محور در نظام آموزش عالی دولتی با خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 مدیریت مشتری محور، یکی از ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر، پاسخ گوی مسائل کیفیت و انتظارات مشتری در سازمان ها شناسایی شده است. نظام آموزش عالی نیز می تواند با به کارگیری این راهبرد، بستری را در راستای بهبود کیفیت خدمات و ارتقاء و توسعه استانداردهای دانشگاه فراهم کند. با توجه به اهمیت مشتری- درونی و بیرونی- در نظام آموزش عالی، این پژوهش بر اساس مدل مدیریت کیفیت جامع زتهامل، به مقایسه مدیریت مشتری محور، در دانشگاه های دولتی با آزاد اسلامی پرداخته است. در این پژوهش توصیفی- مقایسه ای،750 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی- مرکز استان مازندران- به روش تصادفی طبقه‌ای برای نمونه، برگزیده شده اند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسش نامه محقق ساخته بر اساس مدل مدیریت کیفیت جامع زتهامل[1]استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که دانشگاه دولتی، به گونه ای معنادار بیش از دانشگاه خصوصی– آزاد اسلامی-  مشتری محور است.1- Zet Hamel's                                                     2- Deming 

کلیدواژه‌ها


- علاقه بند، علی. (1386)، مدیریت عمومی. تهران: نشر روان.
- جعفری، مصطفی. (1379)، اصولی، سید حسین. شهریاری، حسام. شیرازی منش، مژده. فهیمی، امیرحسین. 1379. ابزارهای استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
- مظفری، حمیدرضا. (1382)، کیفیت و مدیریت کیفیت جامع. نشریه روش.
- سالیس، ادوارد. (1380)، مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش. ترجمه: علی حدیقی. تهران: نشرهوای تازه، نشر دهستان
- سجادی، علی اکبر. (1378)، نقش رضایت مشتری از تجارت. مجله مدیریت.
- مجله بانک ملی ایران،1384. شماره 110
- بازرگان، عباس. (1380)، آغازی برای ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
- محمد نژاد عالی زمینی، یوسف. (1383)، نظام آموزش عالی ایران. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
- دلاور، علی. (1375)، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش
 
- Maccarty, J;(2007), " Arodmap for creating THE Global campus" TheChronicle of Higher Education
- Stoner Games, A.F; Freman, A.E; and Giebert, D.R; Management prentice Hall (1995).                                                                                                         
- Flirida, R;(2005) ,The Rise of the Greative class New york : Harper Business.