نقش تمرکززدایی و تفویض اختیار در ساختار آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اساسی در این مطالعه یافتن راهکارهای عملی برای کاهش تمرکز و افزایش تفویض اختیار به کلیه سطوح در نظام آموزش و پرورش ایران است. با استفاده از روش پژوهش کیفی و انجام مصاحبه با 25 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد آموزش و پرورش که در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های این وزارتخانه مشارکت داشته اند. همچنین 20 نفر از صاحب نظران که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، اطلاعات لازم جمع آوری شد. سپس از طریق آمار توصیفی و T استیودنت به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد. نتایج تحلیل های صورت گرفته مؤید این نکته است که هر دو گروه مصاحبه شونده بر ضرورت انجام تمرکز زدایی تاکید داشته اند. اما اعتقاد مدیران ارشد بر این است که چون آموزش و پرورش تابع نظام سیاسی و حقوقی کشور است و قانون اساسی کشور نیز بر تمرکز تأکید داردT  از این رو تمرکززدایی کاری بعید و مشکل است، ولی انجام تفویض اختیار امکان پذیر است. در صورتی که صاحب نظران بر انجام سریع تمرکززدایی در سطوح آموزش و پرورش تأکید داشتند.

کلیدواژه‌ها


-استونر، جیمز و فریمن، ادوارد. (1375)، مدیریت، برنامه ریزی و سازمان دهی، ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارساییان، تهران : موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، جلد دوم، چاپ اول، ص 749.
-اسکات، ریچارد. (1374)، سازمان‌ها: سیستم‌های عقلایی، طبیعی و باز، میرزایی اهرنجانی، حسن و فلورا سلطانی تیرانی، تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ اول، ص 155و 157.
-ایکاف، راســل. (1375)، برنامه ریز تعاملی، مدیریت هماهنــگ با تحــول برای ساختن آینــده سازمان، ترجمه سهـــراب خلیلی شورینی، تهران :‌ ماد، چاپ اول، ص 12.
-بنتی، اچ بلا. (1372)، سیستم های آموزشی، ترجمه انور صمدی راد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، چا پ اول، صص 9 و 10.
-پاراداش چندارکیشور، پادارشی. (1383)، تفویض اختیار، ترجمه مسعود حقیقی، ماهنامه مدیریت در آموزش و پرورش، صص 45- 53.
-رحمان سرشت، حسین. (1372)، تمرکز و عدم تمرکز سازمانی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، ص 26.
-شبیری، محمد علی. ( 1382)، بررسی نگرش مدیران آموزشی نسبت به تمرکز و عدم تمرکز در اســتان خراسان، پایان نامه کارشناســی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، ص 87.
-علاقه بند، علی. (1386)، مقدمات مدیریت آموزشی، انتشارات روان، چاپ سی و سه صص15 و 32.
-لوتــان، کوی. (1378)، آموزش و پرورش: فرهنگ ها و جوامــع، ترجمــه محمــد یمنی دوزی سرخابی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، مقــدمه مترجم صص 13 و 14.
-محمودی، رضا. (1384)، بررسی عملکرد سازمان آموزش و پرورش شهر تهران پیرامون تمرکز زدایی و موانع موجود در توسعه آن، طرح پژوهشی ،سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، ص 1.
-مورن، ادگار. (1379)، درآمدی بر اندیشه پیچیده، ترجمه افشین جهاندیده، چاپ اول، صص 11-13 .
-نو روش، ایرج. (1377)، عدم تمرکز در سیستم های مدیریتی، مجلــه دانش مدیریت، سال 11، تابستان و پاییز،  شماره 41 و 42،  دانشکده علــوم اداری و بازرگانی دانشگاه تهران.
-هیرش، ورنرزد و وبر، لوک ای. (1381)، چالش های فراروی آموزش عالی در هزاره سوم، ترجمه رضا یوسفیان املشی و گروه مترجمان، دانشگاه امام حسین موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول.
 
-Astiz M. Fernanda .( 2004). Decentralization and Educational Reform: What Accounts for a Decoupling Between Policy Purpose and Practice? Evidence from Buenos Aires, Argentina , Public Administration and Management: An Interactive Journal 9 (2),. PP. 137-165.
-Behrehan Jere R., Anil B. Deolalikar,  Lee-Ying Soon .(2003). The Role of Decentralization in Promoting Effective Schooling in Developing Asia, Asian Development Review, vol. 20, no. 1, pp. 57-99 Asian Development Bank.
-Bray Mark, M.V. Mukundan. )2003(. Management and governance for EFA: is decentralization really the answer? United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. mailto:efareport@unesco.org
-Bunting Andrew. ( 2007). Designing Our School Buildings for the Community of Learners in the Knowledge Age, The Fourth International Conference , “Directions for Catholic Educational Leadership in the 21st Century”, Sydney , 29th. July – 1st August, p.286.
-Chapman, David and Don Adams. (2002). The Quality of Education: Dimensions and Strategies , Manila, Philippines: Asian Development Bank, p. 67.
-Fiske, Edward B. (1996(. Decentralization of Education: Politics and Consensus, The World Bank, Washington, DC, p.12.
-Furniss , Norman. (1974). The Practical Significance of Decentralization, The Journal of Politics ,36.4, pp . 957-982 .
-Hage, J. and J. Mote.  (2008).  Transformational Organizations and Institutional Change , The Case of the Institute  Pasteur and French Science.  Socio-economic Review 6(2), P. 313-336.
-Harold Koontz and Cyril O Donnell, (1968). Principles of Management: An Analysis of Managerial Functions, 4th Ed., McGraw-Hill, New York, pp. 304-308.
-Naidoo Jordan .(2003). Policy and Strategy Paper Implementing Educational Decentralization , Second Draft, p. 21.
-Pardeshi. P.C.(2007). Organization and Management, Publication: Nirali Prakashan, Pune, p. 117.
-Rado Peter .(2004). Decentralization and the Governance of Education,  The State of Education Systems  in Bosnia and Herzegovina,  Poland and Romania, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute–Budapest, First published, P .14.
-Scott W. Richard .(1998). Organizations: Rational , Natural & Open Systems, 4th ed , Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall, p.149.
-Stoner James, Freeman R. Edward, R. Gilbert J.R. Daniel (1996). Management, Introduction to Management in the Twenty- First Century, Planning, p.18.
-Waldo Dwight (2007). The Administrative State : a study of the political theory of American public administration, New Brunswick, N.J. : Transaction Publishers, P.348.