بررسی رابطه مهارت های سه گانه (فنی، انسانی، ادراکی) مدیران با اثر بخشی آن ها از نظر دبیران دبیرستان های دخترانه شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

عملکرد مدیران در سازمان ها برای انجام رسالت و مسئولیت‌ها و تحقق اهداف سازمان بالاخص در نظام آموزش و پرورش به عنوان مهم ترین سازمان در هر جامعه به لحاظ تاثیری که بر عملکرد سایر عوامل سازمانی دارد، مورد توجه صاحب نظران بوده است. یکی از راه هایی که توسط آن عملکرد مدیران مورد توجه قرار می گیرد، مشاهده آن ها از زاویه مهارت هایی است که برای تامین موفقیـــت آمیز هدف ها لازم است. ویژگی بارز مهارت، فنی آن است که به بالاترین درجه شایستگی و خبرگی در آن می‌توان دست یافت؛ زیرا این نوع مهارت دقیق، مشخص، دارای ضوابط عینی و قابل اندازه‌گیری است. از این رو، کنترل و ارزشیابی آن، هم در جریان آموزش و هم در مرحله کاربرد و عمل آسان است. در این پژوهش  مهارت های مورد نیاز مدیران با گروه بندی در سه طیف فنی، انسانی، ادارکی مورد مطالعه قرار گرفته است تا مشخص شود که آیا بین مهارت های سه گانه مدیران با اثر بخشی آن ها از دیدگاه دبیران در جامعه آماری رابطه وجود دارد؟ در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه دبیران دبیرستان های دخترانه عادی دولتی شهر ساری که 678 نفر بودند و نمونه آماری بر حسب جدول تاکمن 248 نفر تعیین شد. بعد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد، ابزار پژوهش پرسشنامه و از روش همبستگی استفاده شده است. ضریب همبستگی محاسبه شده (Rxy=0/232) نشان می دهد که بین مهارت های سه گانه و اثربخشی مدیران جامعه آماری رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد و در سطح معنی داری آلفای 001/0 جدول معنی داری ضریب همبستگی پیرسون با درجه آزادی 246 معنی داراست. ضریب تعیین محاسبه شده نیز نشان می دهد که 43/10 درصد اثر بخشی مدیران در جامعه آماری ناشی از مهارت های سه گانه است.

کلیدواژه‌ها


-عسکریان، مصطفی. (1382)، سازمان و مدیریت آموزش و پرورش، تهران، امیر کبیر.
-وایلز جان، باندی جوزف. (1997)، نظارت در مدیریت برنامه ریزی و راهنمایی تعلیماتی، ترجمه محمد رضا بهرنگی، تهران، کمال تربیت، چاپ دوم، 1376.
-اچسون گیت، دامین گال مردیت. نظارت و راهنمایی تعلیماتی (کاربرد فنون کلینیکی)، ترجمه محمد رضا بهرنگی، تهران، کمال تربیت، چاپ دوم، پاییز 1380.
-نیکنامی، مصطفی. (1375)، «مفاهیم کارآیی و اثر بخشی مدیران مدارس» مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 15.
-نادری، عزت الله. سیف نراقی، مریم. (1376)، روش های پژوهش و چگونگی ارزشیابی در علوم انسانی تهران، بدر، چاپ سیزدهم، دی.
-کاتز، رابرت. (1991)، مهارت های یک مدیر موفق، ترجمه توتونچیان، مقاله هایی درباره مدیریت، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی 1370.
-میر کمالی، سید محمد. (1379)، رهبری در مدیریت آموزشی، ویرایش دوم، تهران، یسطرون، چاپ هشتم اسفند.
-میر کمالی، سید محمد. (1379)، رفتار و روابط در سازمان و مدیریت، تهران، یسطرون، چاپ سوم، بهمن.
-سلطانی، ایرج. (1375)، مهارت های اثربخش برای مدیران مدارس «مدیریت آموزش و پرورش»، شماره 15.
-سلطانی، ایرج. مهارت انسانی مدیران مدارس، اندازه گیری میزان آن مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 17.
-علاقه بند، علی. (1362)، مقدمات مدیریت آموزشی، انتشارات رز، تهران، تهران.
-علاقه بند، علی. (1376)، مبانی و اصول مدیریت آموزشی، نشر روان، تهران.
-مهارت های سه گانه مدیریت 30/9/1389 برگرفته از http://www.mihania.ir/
-موسویان نجف آبادی، سید رسول.(1372)، بررسی و مقایسه میزان برخورداری مدیران آموزشی و درمانی اصفهان از مهارت های سه گانه مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد آنان.
-انتصاری، ناهید. (1379)، بررسی نیازهای آموزشــی مدیران مدارس راهنمایی تهــران در حیطه مهارت های فنی، انسانی، ادراکی .
-ضیایی، محترم السادات. (1375)، بررسی رابطه حمایت شغلی مدیر و اثر بخشی مدارس.
-حسن پور، توفیق. (1377)، بررسی سبک های رهبری مدیران و ارتباط آن با اثر بخشی مدرسه بر اساس تئوری فیدلر.
-دلخوش کسمائی، ابوالقاسم. (1381)، بررسی رابطه مهارت های سه گانه فنی، ادارکی، انسانی مدیران دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران.
-رنجبر، غلامحسین. (1378)، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مدیران با مهارت های شغلی آنان از نظر دبیــران دبیرستان های شهرستان شیــراز در سال تحصیلی 77-76. دانشگاه اصفهان پایان نامه کارشناسی ارشد .
-نظری راد، زهرا. (1386)، مهارت‌های سه‌گانه مدیریت، روز نامه کارافرین. دوشنبه 15 مرداد.
 
-Carl, A; Kaufman, E; Lawrence, J (2010) Title: Complications in Spinal Deformity Surgery Issues Unrelated Directly to Intraoperative Technical Skills , ,SPINE   Volume: 35   Issue: 25   Pages: 2215-2223 -Anastakis DJ, Regehr G, Reznick RK, Cusimano M, Murnaghan J, Brown M, Hutchison C, (1999). Assessment of technical skills transfer from the bench training model to the human model. AMERICAN JOURNAL OF SURGERY    Volume: 177    Issue: 2    Pages: 167-170    Published: FEB
-Ira Pant, Bassam Baroudi( 2008) Project management education: The human skills imperative . International Journal of Project Management. Kidlington: . Vol. 26, Iss. 2; pg. 124
-Roberts, Stephen M (1992) Human Skills - Keys to Effectiveness .. Cost Engineering. Morgantown:. Vol. 34, Iss. 11; pg. 17, 3 pgs