رابطه بین کیفیت زندگی، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تعیین رابطه بین کیفیت زندگی، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان که هدف پژوهش حاضر است؛ با استفاده از پرسش نامه فرسودگی شغلی لی و آشفورت(1996)، کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (1999) و رضایت شغلی کورنل و مینه سوتا (1376) بر روی 381 نفر از معلمان شهر تهران (115 نفر مرد و 266 نفر زن) که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیر کیفیت زندگی و متغیر فرسودگی شغلی معلمان رابطه منفی معناداری وجود دارد، بدین معنی که با کاهش کیفیت زندگی، فرسودگی شغلی معلمان افزایش می یابد و بالعکس. همچنین بین متغیر رضایت شغلی با  متغیر فرسودگی شغلی معلمان رابطه منفی معناداری مشاهده شده است. بدین معنی که با کاهش رضایت شغلی، فرسودگی شغلی معلمان افزایش می یابد. علاوه بر این نتایج پژوهش نشان داد که متغیر کیفیت زندگی و رضایت شغلی در تحلیل رگرسیونی و در تحلیل مسیر بر متغیر فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار بوده است. 

کلیدواژه‌ها


- ایرانمنش، الهام. (1386)، بررسی رابطه بین استفاده از خدمات مشاوره و کیفیت زندگی افراد کم بینا و نابینا در شهر تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. 
- حسینایی، علی. (1388)، بررسی میزان و عوامل فرسودگی شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و ارائه راهکارها، بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، دفتر مطالعات و تحقیقات. 
- کورمن، آبراهام. (1370)، روان شناسی صنعتی و سازمانی، مترجم: حسین شکرکن، تهران، انتشارات رشد، چاپ اول.
- محسنی تبریـــزی، علیرضــا. (1376)، بررســی علل ناآرامـــی، احساس نارضایتـــی و منازعات کارگــری در محیط های صنعتی کشــور، تهــران، وزارت کشـــور.
- محسنـــی تبریزی، علیرضا. (1386 )، مطالعــه آسیب های فرهنگـــی در میان کارکنان بنیاد شهیـــد و امور ایثارگران با تاکیـــد بر منشور اخلاقـــی کارکنان بنیاد شهیــد و امور ایثارگـــران، معاونت پژوهشــی و ارتباطات فرهنگــی، اداره کل مطالعات و تحقیقـــات، گروه پژوهش های کاربردی.
- مظفری، والیه. (1386)، بررسی فرسودگی شغلی در کارمندان خانه های کودک و نوجوان سازمان بهزیستی استان تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. 
 
-Ahola, K. Honkonen, T. Isometsa, E. Nykyri, E. Kalimo.R. Koskinen,S.Aromaa,A.and Lonnqvist,J(2006 ).Burnout in the general population. Social Psychiatry Epidemiology,41:11-17.
-Gilibert,D. and Daloz, L.(2008).Disords Associated with Burnout and Coususal Attributions of stress among Helth professionals in Personality. Review of Applied Psychiatry,584:263-174. 
-Pareek.U.(1982),Exexuitive slow up and Burnout. Summary of Larsen&Tourbro Lecture, Indian Institute of Management. Ahmedabed.
-World Health organization Department of Mental Health Amounted bibliography of the who quality of life assessment instrument-whoQol October 1999.
-Maslach, c.& Jackson, S.(1981 ). The Measurement of Experienced Burnout. Journal of Occupational,2:99-113.
-Maslach, c. (2001). .Schaufeli, W. B, & Leiter, M. D. (2001).Job Bumout. Annuol Review of Psychology,52:397-422.    
-Maslach, c. (2001).Psychology of Burnount. International of the Socal and Behavioral Sciences.
-Maslach, c & Jackson s. (1981).The Measurement of Experienced Burnout, Journal of occupational Behavioral.
-Maslach, c & Jackson s. (2008).The Measurement of Experienced Burnout, Journal of occupational Behavioral.
-Micklivitz, S.(2000). Professional Burnout. The Issue Printed from Findarticles. Com.
- Martinussen,M. Richardsen,A&Burke,J.(2007). Job Demands, Job Resours and Burniut among Poblice Officers. Journal of Criminal Justice,35:239-249.