تعیین تاثیر آموزش راهبرد‌های فراشناخت بر سواد خواندن دانش آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با هدف بررسی تاثیر آموزش راهبرد‌های فراشناخت بر سواد خواندن دانش آموزان پایة چهارم تهیه شده است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر پایة چهارم شهر تهران درسال تحصیلی 89-1388 است. به عنوان حجم نمونه طبق اصول علمی و صحیح و با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای، تعداد 150 نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (75 نفر) و گروه گواه (75 نفر) جای داده شدند. با استفاده از آزمون‌های سواد خواندن پرلز 2001 و 2006 در دو بعد متون ادبی و اطلاعاتی که IEA مجوز انتشار آن ها را به کشورها داده بود، استفاده شد و نیز برنامة آموزش راهبردهای فراشناختی (آزمون‌های سواد خواندن جهت گردآوری داده‌ها به کار رفته و برنامة آموزش راهبردهای فراشناختی، برای تسهیل فرآیند آموزش فراشناخت) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج داده‌ها با بهره گیری از آزمون تحلیل کوواریانس وt   همبسته نشان داد: 1- آموزش راهبردهای فراشناخت بر سواد خواندن در بعد متون اطلاعاتی مؤثر است. 2- آموزش راهبردهای فراشناخت فراشناخت بر سواد خواندن در بعد متون ادبی مؤثر است. 3- آموزش راهبردهای فراشناخت فراشناخت بر سواد خواندن (متون اطلاعاتی و ادبی) در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


-آقازاده، محرم. (1379)، مبانی نظری و کاربردهای آموزشی نظریه‌های فراشناخت، تهران: انتشارات نوپردازان.
- دانش‌ پژوه، زهرا. (1378)، گزارش ‌سنجش ملی پیشرفت تحصیلی زبان فارسی، پژوهشکدة تعلیم و تربیت.
- سیف، علی اکبــر. (1387)، روان شناسی پرورش نویــن، چاپ سوم، تهران: نشــر دوران.
- خورشیدی، عباس، غندالی، شهاب الدین. فهرجی، محمدحسین. (1379)، راهبردهای یادگیری و یاد دهی در کلاس، تهران: انتشارات کیا.
- خورشیدی، عباس، غندالی، شهاب الدین. فهرجی، محمدحسین. (1379)، راهبردهای یادگیری و یاد دهی در کلاس، تهران: انتشارات کیا.
- عظیمی، عادل. (1383). بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی (آموزش دو جانبه) بر درک مطلب خواندن دانش‌آموزان پسر دوم راهنمایی شهرستان مراغه، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
-کارشکی، حسین. (1379)، آموزش راهبردهای فراشناختی بر عملکرد و درک مطلب دانش‌آموزان پسر پایة اول دبیرستان منطقة 11 شهر تهران، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
-کلــه، پیتــر، لورنـــا، چــان. (1386)، روش‌ها و راهبـــردها در تعلیـــم و تربیــت کودکان استثنــایی، ترجمــة فرهاد ماهـــر، تهـــران: انتشـــارات جیحـــون، چـــاپ اول.
-کریمی، عبدالعظیم. (1387)، گزارش اجمالی نتایج ملــی و بین‌المللی پرلز 2006 در مقایســه با پرلز 2001، وزارت آمــوزش و پرورش، پژوهشگــاه مطالعـــات آموزش و پرورش.
-کیامنش، علیرضا. (1379)، گزارش سنجش صلاحیت‌های پایه ABC، پژوهشکدة تعلیم و تربیت.
- ملکی، بهرام. (1384)، تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری متون درسی مختلف، فصلنامة تازه‌های علوم شناختی، سال هفتم، شمارة 4.
- ناعمی، علی محمد. (1386)، روان شناسی آموزش خواندن، چاپ ششم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 
-Temur, Turan., Kargin, Tolga., AylinBayar, saadet., Bayar, Volkan (2010). Metacognitive a wareness of grades 6, 7, 8 students in reading process. Piocedia social and Behavioral sciences,2, 4193-4199
-Flavell, J. H. (1985). Cognitive development. Englewoodcliffs, NJ: Prentice- Hall.  6-Vaidya, S.R (1999). Metacognitive learning strategies for students with learning disabilities. Journal of Educational, 120, il, 186.
-Yildis, Eylem., Akpinar, Ercan., Tatar, Nilgun., Ergin, omer (2009). Exploratory and confirmatory factor analysis of the metacognition scale for primary school studentsl. Educational sciences: Theory and practice , 9n3. 1591-1604.
-Noushad, P (2008). Cognitions about cognitions: The theory of metacognition. On line submission P. 1-16.
-Desautel, Daric (2009). Becoming a thinking thinker: Metocognition, self- reflection, and classroom practice. Teachers college Record, 1111n8, 1997-2020.
-Desoete, Annemie (2007). Evaluating and improving the mathematics teaching- learning process through metacognition. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 5n3, 703-730
- Sheory, R., Mokhtari, K. (2001). Differnces in the metacognitive awareness of reading strategies among native and non-native readers. Department of English, Oklahoma state university, stilwater, ok 74078, USA. System 29, 431-449.