بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی استادان با عملکرد آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور  بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی استادان و عملکرد آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب انجام گرفته است. در این تحقیق رفتار شهروندی سازمانی از الگویی به نام البرت مورهن اورگان استفاده شده که ابعاد آن نیز توسط نیهف، وان کاستر، مارک سی وان مورد تایید قرار گرفته است. این ابعاد عبارتند از: وظیفه مداری، مشارکت، نوع دوستی، شکیبایی (تحمل پذیری)، توجه (ادب و ملاحظه)، فداکاری و عملکرد آموزشی نیز بر اساس ابعاد، نتیجه ای، عمومی، رفتاری، فرایندی عملیاتی شده است. جامعه آماری پژوهش استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب هستند که بر اساس نمونه گیری تصادفی تعداد 138 نفر از استادان و 192 نفر از دانشجویان انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفــی- پیمایشی است و ابــزار جمع آوری اطلاعــات پرسش نامه محقق ساخته است که روایی آن بر اساس نظر صاحب نظران و استادان مطابق بر روی محتوا صورت گرفته و پایایی آن مطابق آلفای کرونباخ با ضرایب 83/0 و 86/0 مورد تایید قرار گرفته است. نتایج پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون با به کارگیری نرم افزار spss صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه بین مولفه های رفتار شهروندی سازمانی استادان با عملکرد آموزشی معنی دار است که بیشترین ارتباط بین شکیبایی و عملکرد آموزشی و کمترین رابطه بین مشارکت و عملکرد آموزشی می باشد. 

کلیدواژه‌ها


-ادواردز و همکاران، (1379)، تحقیق پیمایشی، راهنمای عمل، ترجمه سید محمد اعرابی و داوود یزدانی، تهران: پژوهش های فرهنگی.
- آذر، عادل. مومنی، منصور. (1380)،  آمار وکابرد آن در مدیریت، انتشارات سمت.
- اوپنهام، ا.ا.ن، (1369)، طرح پرسش نامه و سنجش نگرش ها، ترجمه مرضیه کریم نیا، آستان قدس رضوی.
-تلخابی، حمید. (1384)، باز اندیشی در فرایند آموزش، نشر آیژ.
- حسینی، سید حسن. (1387)، تاثیر رفتار شهروندی سازمانی به سرمایه اجتماعی، فصل نامه فرهنگ، مدیریت.
- زارعی، متین و همکاران، (1385)، شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی، فرهنگ مدیریت.
- سرمد، زهره و همکاران، (1385)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه.
- کدپور، پروین. (1374)، فرآیندهای شناختی و کاربرد آن در آموزش و یادگیری و پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، تربیت.
- مقیمی، سید محمد. (1384)، رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل، فرهنگ مدیریت، شماره دوازدهم.
 
- Appelbaum, Steven & Nicolas Bartolomucci& Erika Beaumier& Jonathan Boulanger & Rodney Corrigan & Isabelle Dore &Chrystine Girard & Carlo Serroni (2004).
- Organizational Citizenship Behavior: a Case Study of Culture, Leadership and Trust, Management Decision Vol.42, No. 1, p. 13 40
                              
- Bienstock, C. Carol & W. Carol Demoranville& K. Rachel Smith (2003). Organizational Citizenship Behavior and Service Quality, Journal of Services Marketing, Vol. No.24 P.3 5-6
- Bolino, Mark & C. Tunley and H. William (2003). Going the Ext5raMile
- Cultivating and Managing Employee Citizenship Behavior, Academy of Management Executive.
- Castro &Annario& Ruiz (2004). The Influence of Employee Organizational Citizenship Behavior Customer Loyalty, Intemational Journal of Service industry Management, Vol. 15, N. 1, P.27-53.
- Chien, Min-Huei (2000). A Study ToIm prove Organizatio^l^lal Citizenship Behaviors, Academy of Management Joumal, 47.
- Cohen, Aaron &Yardenakol (2004). Professionalism and Organizational Citizenship Behavior, an Empirical Examination Mong Israeli Nurses, Journal of Managerial Psychology, Vol. I 9 No.4.
- Cropanzano, Russell & S. Zinta Byrne (2000). The Relationship of Emotional Exhaustion to Work Attitudes, Job Performance Rating, and Organizational Citizenship Behavior, Fifteenth Annual Conference of Sociely for Industrial and Organizational Psychology in New Orleans, April 13-16.
- Izhar, oplatka. (2009) Organizational Citizenship behavior in teaching: The consequences for teacher, pupils and The school. International journal of educational management, Vol.23, No.5
- Organ, D.W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: the Good Soldier Syndrome, Lexington Books, Lexington, M.A. Robbens, S.P (2001). "Organizational Behavior", Prentico Hall, Upper Saddle River, N.J.
- Oscar Buentello, Jr. &Joo Jung & Jun Sun (2008).Exploring the Casual Relationship between Organizational Citizenship Behaviors, Total Quality Management and Performance, British Journal of Management.
- Podsakoff, Phillip & Scott B. Mackenzie (1997). Impact of Organizational Citizenship Behavior on Organizational Performance: a Review and Suggestion for Future Research,    10(2),    133-153, Lawrence Erlbaum Associate, tnce.
- Khalid S.A. & H. All (2005). The Effects of Organizational Citizenship Behavior on Withdrawal Behavior, international Journal of Management and Entrepreneurship, 1 ( 1 ): 30 - 40.
- Schepman, Stephen B. & Michael A. Zarate). The Relationship between Burnout, Negative Affectirity and Organizational Citizenship Behavior for Human Service Employees, International Journal of EIumanities and Social Sciences.
- Van de van, A.H. (1993). The Development of an infrastructure for Entrepreneurship, Journal of Business Venturing, 8(3), 21 1-230.
- Waltz, S.M. & B.P. Niehoff (1996). Organizational Citizenship Behaviors and their Effect Organizational Effectiveness in Limited Menu Restaurants, Best Paper Proceedings, Academy of Management Conference.