بررسی فن آوری اطلاعات و ساختار سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه رایانه‌ها در سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت نقش بسیار حیاتی دارند. رایانه سیستم ارتباطات و فرآیند تصمیم‌گیری را تسهیل می‌کند و می‌تواند در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. امروزه نه تنها تکنولوژی توسعه پیدا کرده، بلکه تغییرات سریعی نیز در آن به موقع پیوسته است. رایانه‌ها در صنعت به طور بسیار وسیع به کار رفته و نیز به کار گرفته شده‌اند؛ به طوری که عصر حاضر را عصر ارتباطات و رایانه نام‌گذاری کرده‌اند. این دستگاه اطلاعات را جمع‌آوری می‌کند و آن‌ها را تغییر و پردازش می‌نماید و با رعایت صرفه اقتصادی و کارایی آن را به سرعت منتشر می‌کند. هیچ زمینه‌ای از فعالیت صنعتی وجود ندارد که رایانه مورد استفاده قرار نگرفته باشد. رایانه علاوه بر صنعت بر فعالیت‌های تجاری در سازمان‌ها در موسسـات تکنولوژی، برنامه‌ریزی هوایی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. رایانه‌ها همچنین برای پیش‌بینی، جمع آوری اطلاعات اقتصادی، کنترل ترافیک، تشخیص اهداف و ذخیره کردن داده‌ها و انجام محاسبات کاربرد دارد. می‌توان گفت که رایانه یک ابزار الکترونیکی بدون یک موجود عظیم الجثه سریع و دقیق باشد که دستورات کاربر را اطاعت کند.

کلیدواژه‌ها


- احمدی، مصطفی. (1386)، بررسی تاثیر (is.it) بر سهم بازار، دسترسی به منابع و زمان انجام کارها، دانشگاه تربیت مدرس.
- انواری رستمی، علی اصغر. (1385)، مبانی سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، چاپ دوم، انتشارات قدس تهران
- بهشتیان، مهدی. (1387)، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، چاپ سوم انتشارات بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
- قادر، مجید. (1386)، مدیریت و سازمان، چاپ دوم، تهران.
- پارساییان، علی. (1383)، تئوری‌های سازمان و طراحی ساختار، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تهران.
- رابینز، استیفن. رفتار سازمانی، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، (1378)، جلد سوم، انتشارات پژوهش های بازرگانی، تهران.
- رابینز، استیفن. تئوری سازمان، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، (1382)، چاپ پنجم، انتشارات صفای تهران.
- سلمانی، داوود. (1381)، سیستم های اطلاعاتی و کاربرد آن در فن آوری اطلاعات در سازمان ها. انتشارات دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
- غفوریان، آرش. (1385)، آثار به کارگیری تکنولوژی اطلاعات در سازمان‌ها. مجله دنیای اقتصاد.
- قبادی، فرشته. (1382)، تکنولوژی اطلاعات و نقش آن در بهسازی سازمان‌های دولتی، انتشارات نشریه کشاورزی و صنعت، شماره 44.
-کاترین میلر. (1387)، ارتباطات سازمانی، ترجمه آذر قباد، چاپ اول، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
- نجف بیگی، رضا. (1384)، سازمان مدیریت، چاپ دوم – مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 
- Bidgoli . Hossein. hand book for management  Information System Harcourt Brace Company Publisher
- C. London . K Kenneth. Guárico traver Carol. Price Landon Jane. I tand Society , Wadswortinc USA 1998.
- Don’t Hellricgl And John Management South Edition, Ohio – South Western Collage Publishing 1995.