بررسی سهم هر یک از متغیرهای هوش و خلاقیت در پیش بینی قدرت کارآفرینی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی سهم هر یک از متغیرهای هوش و خلاقیت در پیش‌بینی قدرت کارآفرینی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته بود که در سال های تحصیلی 89-1387 فارغ التحصیل شده اند. از بین جامعه مذکور گروه نمونه به تعداد 250 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده‌ها با اجرای الف- آزمون هوش ریون پیشرفته ب- آزمون سنجش خلاقیــت عابدی ج- آزمون جامع کارآفرینی احمد پور داریانی جمع‌آوری شده است. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد: متغیر خلاقیت بالاترین سهم را در تبیین قدرت کارآفرینی فارغ التحصیلان داشته است. در حالی که سهم متغیر هوش در پیش بینی قدرت کارآفرینی در هیچ سطحی معنی دار نبوده است. از سوی دیگر سهم هر یک از متغیرهای هوش و خلاقیت در پیش بینی قدرت کارآفرینی فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف تحصیلی متفاوت بوده است. در رشته‌های زبان و ادبیات انگلیسی و رشتة مهندسی کامپیوتر و کتابداری به ترتیب متغیرهای خلاقیت و سپس هوش و خلاقیت در پیش‌بینی کارآفرینی معنی دار بوده است. در حالی که در رشته‌های مشاوره و حسابداری هیچ یک از متغیرهای هوش و خلاقیت در پیش بینی کار آفرینی معنی دار نبوده است.

کلیدواژه‌ها


- اتکینســون. ریتــا ال؛ اتکینسون. ریچاردســی؛ اسمیــت. ادوارد ای؛ بم. داریــل جـــی؛ هوکسما. سوزان نولـــن. (1385)، زمینه روانشناســـی هیلگــارد، ترجمه محمـــدنقی براهنـــی، بهروز بیرشــک، مهرداد بیــک، رضا زمانـــی، سعید شاملـــو، مهرنـــاز شهـــرآرای، یوسف کریمی، نیســـان گاهان، مهدی محــی‌الدین، کیانوش هاشمیان، تهران: رشد.
- احمد پور داریانی، محمود. (1388)، کارآفرینی، تهران: موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم
- ایمانی، محمدنقی. (1384)، بررسی نقش دانشگاه ها در آماده سازی دانش آموختگان کارآفرین به منظور ارائه مدل نظری مناسب برای تدوین برنامه های کارآفرینی در دانشگاه ها، رساله دکتری، تهران: دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
- آذرهوش، محمد و احمد پور، محمود. (1388)، تجارب کارآفرینی در کشورهای منتخب، تهران: انتشارات امیر کبیر
- دانشمندفر، زهره. (1388)، بررسی سهم هر یک از مولفه های هوش هیجانی در پیش بینی قدرت کارآفرینی فارغ التحصیلان بیکار رشته های علوم انسانــی، پزشکی و فنی- مهندسی در استان تهـــران. پایان نامه کارشناسی ارشـــد. دانشگــاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- بدری، احسان. لیاقتدار، محمدجواد. عابدی، محمدرضا. جعفری، ابراهیم. (1385)، بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. سال سوم شماره 4.
- شکرشکن، حسین. برومند نسب، مسعود. نجاریان، بهمن. شهنی ییلاق، منیژه. (1381)، بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت، انگیزه پیشرفت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دوره 3، سال 9، شماره های 3 و 4.
- شفیع آبادی، عبداله. (1386)، فنون و روش های مشاوره. چاپ شانزدهم. تهــران: نشر ترمه
- سیف، علی اکبر. (1387)، روان شناسی تربیتی. تهران: آگاه.
- سیل سیور، احمد. (1389)، تأثیر ارزشیابی فرآیندمدار بر ایجاد خلاقیت دانش آموزان ابتدائی پاکدشت. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد. رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- محبوبــی، کمال. (1388)، بررسی رابطه عــزت نفس و خلاقیت با کارآفرینــی دانشجویان دانشگـــاه پیام نور مرکـــز بوکان در سال تحصیلـــی 89-88. پایان نامه دوره کارشناســی ارشد رشتـــه برنامه ریــزی آموزشی، دانشگــاه آزاد اسلامـــی رودهن.
- هزار جریبی، جعفر. (1382)، بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان علوم انسانی در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی شهر تهران. رساله دکتری دانشکده ادبیات علوم انسانی. دانشگاه اصفهان
- کوثــری، مریم. (1387)، طراحــی الگــوی برنامــه درسی مقطــع کارشناســی با تأکیـــد بر پرورش مهارت های کارآفرینــی. پایان نامه کارشناسی ارشــد رشته مدیریـت آموزشـــی گرایش تحقیقـــات آموزشـــی. دانشگـــاه آزاد اسلامــی واحد رودهــن.
- مقصـــودی، جعفــر. (1384)، بررســی و مقایســـه ویژگی های شخصیتــی و روان شناختی (هوش هیجــانی، خلاقیــت، خودپنداره، خودکارآمــدی، و منبع کنترل) کارآفرینان تهرانی با افــراد عادی. پایان نامـــه کارشناســی ارشـــد. دانشگاه علامـــه طباطبائـــی. ارشد، رشته روانشناســـی عمومــی دانشگاه آزاد اسلامی واحـــد رودهن.
- هزار جریبی، جعفر. (1382)، ترغیب و آموزش خلاقیت در سازمان پویا، توسعه کارآفرینی و دانش آموختگان، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. سال نهم، شماره 4.
-ناصــری، محمــود. (1387)، تأثیــر هوش عاطفــی بر موفقیت سازمان های در گــذر از مرحله کارآفرینــی. مجموعه مقالات کارآفرینی و سازمان های آینــده. شمــاره 3.
 
-Andriotis, k. (2002), “scale of hospitality firms and local economic development evidence fromcrete”, Tourim  Management, Vol. 23, NO. 4, Pages: 333-42.
-Batey, M. Furnham. A. Safiullina, X. (2010), "Intelligence, general knowledge and personality as predictors of creativity", Learning and Individual Differences, Volume 20, Issue 5, Pages: 532-535.
-Bell, J. R. (2008), "Utilization of Problem – Based Learning in an Entrepreneurship Business Planning Course", Journal of Entrepreneurship, Vol. 17, Pages: 53-61.
-Bolton, B. and Thompson, J. (2003), "The Entrepreneurs in Focus: Achieve Your Potential", Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 19, No. 8, Pages: 20-31.
-Brindley, C. (2005), "Barriers to women achieving their entrepreneurial potential: women and risk", International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 11, No. 2, Pages: 144-61.
-Carter, S. (2001), "Multiple business ownership in the farm sector: differentiating mono-active, diversified and poor enterprises", International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 7, No. 2, Pages: 43-59.
-Collins, J. (2002), "Chinese entrepreneurs: the Chinese Diaspora in Australia", International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 8, Pages: 113-33.
-Ekinsmyth, C. (2011), "Challenging the boundaries of entrepreneurship: The spatialities and practices of UK 'Mumpreneurs", Geoforum, Vol. 42, Pages: 104-114.
-Gries, T. and Naude, W. (2010), "Entrepreneurship and Human Development: A Capability Approach", Journal of Public Economics, Vol. 94, Pages: 1-22.
-Hisrich, R. Langan, Fox, J. Grant, Sh. (2007), "Entrepreneurship Research and Practice: A Call to Action for Psychology", American Psychologist, Volume 62, Issue 6, Pages: 575-589.
-Martins, E. C. Terblanceh, F. (2003), "Building organizational culture that stimulates creativity and innovation", Eurpean Journal of Management, volume 6, Namber. 1, Pages: 64-74
-Mikroyannidis, A. Theodoulidis, B. (2010), "ontology management and evolution for business intelligence", International Journal of Information Management, Vol: 30, Pages: 559-566.
-Morrison, A. (2002), "Small hospitality business, enduring or endangered?", Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol.9, No. 1, Pages: 1-11.
-Orhan, M. and Scott, D. (2001), "Why women enter into entrepreneurship: an explanatory model", Women in Management Review, Vol. 16, No. 5, Pages: 232-47.
-Pang, J. S. Villacorta, A. M. Chin, S. Y. Morrison, J. F. (2009), "Achievement motivation in the social context: Implicit and explicit Hope of Success and Fear of Failure predict memory for and liking of successful and unsuccessful peers", Journal of Research in Personality, Vol. 43, Pages: 1040-1052.
-Part, A. C., Jeffcut, P. (2009), "Creativity, Innovation and the cultural Economy", Book review, Journal of Technovation, Vol: 30, Pages: 386-388.
-Prechel. F, Holling, H. Wiese, M. (2006), "Relationship of intelligence and creativity in gifted and non gifted students" An investigation of threshold theory", Personality and Individual Difference, Volume 40, Issue 1, Pages: 159-170.
-Robbins   ,   s.p. (2007) . organizational    behavior,12.ed.pearson:prentice hall .
-Solovey,c.r.(2001).emotional intellingence cognition and personality.newyork bay wood.
-Schantz, L. Conroy, E. D. (2009), "Achievement motivation and intreaindividual affective variability during competence pursuits: A round of golf as a multilevel data structure", Journal of Research in Personality, Vol. 43, Pages: 472-481.
-Scott, P. Gibbons, P, Coughlan, J. (2010), "Developing subsidiary contribution to the MNC-Subsidiary entrepreneurship and strategy creativity", Journal of International Management, Volume 16, Issue 4, Pages: 328-339.
-Silvia, P. J. (2008), "Another look at creativity and intelligence: Exploring higher – order models and probable confounds", Personality and Individual Difference, Volume 44, Issue 4, Pages: 1012-1021.
-Sternberg, R. J. (2004), "Successful intelligence as a basis for entrepreneurship", Journal of business venturing, Vol. 19, Pages: 189-201.
-Wiener, B. (2006), "An attribution theory of Achievement motivation & emotion", psychological review, available at www.sciencedirect.com
-Sternberg, R. J. (2004), "Successful intelligence as a basis for entrepreneurship", Journal of business venturing, Vol. 19, Pages: 189-201.
-Wiener, B. (2006), "An attribution theory of Achievement motivation & emotion", psychological review, available at www.sciencedirect.com
-Zampetakis, L. A. Beldekos, P. Moustakis, V. (2009), "Day-to-day" entrepreneurship within organizations: The role of trait Emotional Intelligence and Perceived Organizational Support", European Management Journal, Volume 27, Issue 3, Pages: 165-175.
-Zeidner, M. (2000), "The Effects of Educational context on Individual Difference Variables, self – Perception of Giftedness, and achool Attitudes in Gifted Adolescents", Journal of youth and Adolescene, Vol. 28, No. 6
-Zeidner, M. (2000), "The Effects of Educational context on Individual Difference Variables, self – Perception of Giftedness, and achool Attitudes in Gifted Adolescents", Journal of youth and Adolescene, Vol. 28, No. 6.
-Silvia, P. J. (2008), "Another look at creativity and intelligence: Exploring higher – order models and probable confounds", Personality and Individual Difference, Volume 44, Issue 4, Pages: 1012-1021.