تأثیر مهارت‌های فردی مدیریت زمانی بر مهارت سازمانی مدیران منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه متخصصان و دست اندرکاران، بحث جدیدی را تحت عنوان مدیریت اثر بخش مطرح می‌کنند؛ به طوری که در عصر ما کارایی و بهره وری والاترین هدف همۀ مدیران است. در این نگرش متخصصان معتقدند که یکی از شروط لازم برای اثربخشی عملکرد، اعمال مدیریت زمان است. با استنتاج از مطالعات و تحقیقات متخصصان مدیریت زمان می‌توان مهارت‌های مدیریت زمان را به دو مقوله کلی مهارت فردی و مهارت سازمانی تفکیک کرد که مهارت‌های سازمانی مدیریت زمان تقسیم می شود (الوانی، مهدی، 1384، ص64). این پژوهش به دنبال تاثیر مهارت فردی و سازمانی مدیریت زمان بر ابعاد شش‌گانه فوق می باشد که در آن قصد دارد مشخص نماید آیا میزان مهارت فردی و مهارت سازمانی مدیریت زمان و ابعاد شش‌گانه آن بر حسب جنسیت، تخصص و تجربه حرفه ای در مدیران تاثیر دارد؟ ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سنجش مهارت‌های فردی و سازمانی مدیریت زمان و ابعـــاد شش گانه آن می باشد، جامعه آماری شامل 140 نفر از مدیران اجرایی و میانی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 است که پس از جمع آوری اطلاعات و تجزیه تحلیل داده های پژوهش، از طریق نرم افزار spss این نتایج مشهود گردید که: 1- بین مهارت های فردی و مهارت های سازمانــی مدیریت زمان رابطه معنـــی داری وجود دارد 2- بین مهارت های فردی مدیریت زمان با ابعاد شش گانه مهارت سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. 3- میانگین نمرات مدیران زن در مهارت های فردی مدیریت زمان نسبت به مدیران مرد بالاتر است و نهایتاً این که در بعد مهارت سازمانی مدیریت زمان نیز مدیران زن نسبت به مدیران مرد از میانگین بالاتری برخوردار هستند.                                                  

کلیدواژه‌ها


- اسلامی، سعید. (1385)، مدیریت کاربردی وقت. انتشارات فرهنگی تبریز.
- افجه ای، علی اکبر. (1387)،  مدیریت زمان در آموزش. انتشارات سفیر.
- اقتداری، علی محمد. (1384)، سازمان و مدیریت. انتشارات موسوی.
- الوانی، مهدی. (1384)، استفاده بهینه از زمان در مدیریت. نشر نی.
- الوانی، مهدی. (1383)، مدیریت عمومی، نشر نی.
- ایران نژاد مهدی و پرویز ساسان گر. (1381)، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل. موسسه بانکداری.
- تنعمی، محمدمهدی. (1382)، رهبری و مدیریت در دانشگاه ها. دانش مدیریت شماره 19.
- جسمــی، یوســف. (1386)، مدیریــت یعنی مدیریــت زمان. بانک صــادرات شمارۀ 2.
- حمیدی، نوشیار. (1383)، بررسی نگرش مدیران در ارتقای مهارت های سازمانی کارکنان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
- دلاور، علی. (1378)، روش تحقیق در علوم رفتاری. انتشارات رشد.
- رضائیان، علی. (1382)، برنامه ریزی ارتباط با خود و دیگران. دانش مدیریت شمارۀ20.
- رضوانیه، فریدون. (1383)، نگاهی به اصول و مبانی مدیریت بر زمان در کار. نشر تدبیر.
- زالی، محمدرضا. (1385)، مدیریت زمان. نشر ارغوان.
- سیدا، محمد. (1384)، 12 گام تا مدیریت زمان. نشر فراپویا.
- صفوی، امان الله. (1381)، تنظیم وقت در مدیریت. نشر نی.
- فراست، (1386)، مدیریت زمان. تعاون، شماره 22.
- مجیدی، آذرمیدخت. (1385)، نگرش مدیران در ارتقاء. انتشارات آموزش مدیریت دولتی.
- نوحی، مهری. (1384)، الگوهای مهارت های فردی مدیریت زمان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
 
-Abel,Janic (1998),  “Gaining power  And Influence  in The University :A Viewpoint” , Journal  of College student   personal :Vol.19,No .3,pp.238-410.
- “An update on Time Management . Acsa  operations  Notebook 8.” ,Association of  Callfornia  school  Administrators.(BBB.8939)Feb 1979.
- Babcok ,Daniel L.(1991), Managing  Engineering  And Technology  Englewood  Cliffn.j prentice –Hall   p.380.
-Bishop,Richard W. (1986) “Tricks of The Trade”, Vol.12,No.9,pp.22-27.
-Boles,H.W ,J.A Davenport (2006), Introdution  to Educational  Leadership. Western  Michigan  University :Harpaer and Row.
-Born, W.Michael (2003), “Time Management   for  The Harried  Campus Administraror” ,Educational  Record  ,Vo.60,No.3,pp.227-330.
-Britton, Bruce-K,Abraham Tesser (1991), “Effects of Timd  management  practices  on  College Grades” , Journal  of  Educational –psychology,Vol.83,No.3,pp,405-10.