بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن نسبت به کاربرد فراشناخت در ابعاد مختلف امور دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن نسبت به کاربرد فراشناخت در ابعاد مختلف امور دانشگاهی در سال تحصیلی 90-89 می باشد. روش تحقیق آن توصیفی از نوع پیمایشی بوده، روش نمونه گیری تصادفی و طبقه ای نسبی و با توجه به جدول گرجسی و مورگان حجم نمونه آماری 178 نفر از اعضای هیات علمی انتخاب شد. داده های جمع آوری شده از اجرای پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از روش های آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، فراوانی، فراوانی درصدی، میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی شامل، آزمون t تک نمونه ای، آزمون t دو گروه مستقل از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که به ترتیب برنامه ریزی در امور و فعالیت های دانشگاه، خود کنترلی، خود ارزیابی، خود آغازگری و هدفمند بودن کارمندان در راستای پیشبرد اهداف دانشگاه از مولفه های مهم فراشناختی شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها


- احدی، حسن. (1387)، سه شنبه، روزنامه سراسری صبح ایران.
- حیدری تفرشی، غلامحسین و همکاران. (1381)، نگرش نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز. تهران. انتشارات فراشناختی اندیشه.
- سیف، علی اکبر. (1384)، روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش). انتشارات آگاه.
- کارشکی، حسین. (1381)، تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب دانش آموزان. مجله روان شناسی سال ششم. شماره 1.
-قورچیان، نادرقلی. (1382)، کالبدشکافی استاندارد سازی در آموزش و پرورش در هزارۀ سوم. همایش علمی استاندارد و استانداردسازی. انتشارات مدرسه.
- قورچیان، نادرقلی. (1384)، نظریه های سازمان و مدیریت. دانشنامه دورۀ دکتری مدیریت آموزشی. واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.
- لوتانز، فرد. (1374)، رفتار سازمانی. ترجمه غلامعلی سرمد، مؤسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
- مکتبی، سیدحبیب. (1388)، ارائه چهارچوب مفهومی مدیریت آموزشگاهی مبتنی بر فراشناخت برای مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.
- ملکی، بهرام. (1384)، تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری فنون درسی مختلف. تازه های علوم شناختی. شماره 3.
- منوریان، عباس. (1380)، مدیریت کیفیت جامع یا مهندسی مجدد کار. ویژه نامۀ مدیریت کیفیت، فصلنامه علمی کاربردی مدیریت دولتی، شمارۀ 52. انتشارات مدیریت دولتی.
- نیازآذری، کیومرث. (1382)، فراشناخت یاددهی یادگیری. تهران، انتشارات فراشناختی اندیشه.
 
-Aydin U,Ubuz (2010), learning and individual diffrences.vol:20 issue:5 published:oct 2010.
-Blatchford. J. petayana. D (2004), “Metacognition, Literature Review”.WWW.ioe. Ac. Uk.
-Cooper susan suny (2005), metacognition in the adult leader weber state university, ogden ut, usa.
-Flavell, J.H (1979), Meta cognition and cognitive monitoring: Anew area of cognitive- developmental inquiry. American psychologist , 34, 906- 911.
-Jackson, Norman (2008), Atool to Evaluate self- Regulatory Behaviours in Learning processes.
-Kleitman. Sabina and stankov. Lesar (2006), self- confidence and metacogintive processes learning and Individual Difference iv (2007),161-173.
-Rachel Ben- Ari (2004),”coping with the Jewish- Arab conflicit: A comparison Among three models.”Journal of social Issues , vol. 600. No, 2.PP. 307-322.
-Samonovich. Alexei v.et. Al (2008), self- Awareness as meta cognition a bout owe
self- concept.
-Snyder, M (1998), self- monitoring of expressive behaviour . Journal of personality and social psychology.
-Thongthai W (2010), The Students' Metacognition on Desirable Characteristics of Educational Researcher.PROCEEDINGS OF 2010 INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES, HISTORICAL AND SOCIAL SCIENCES.
-Whitebread.d,  Coltman.p,  Pasternak.d, Claire Sangster, et al (2009),
Metacognition and Learning. New York:. Vol. 4, Iss. 1; pg. 63.
-Woo Lee.h,  Lim.k,  Grabowski.b (2010), Educational Technology, Research and Development. Washington. Vol. 58, Iss. 6; pg. 629, 20 pgs.