امکانات مورد نیاز جهت تقویت نقش دانشگاه در نظام ملی نوآوری از دیدگاه استادان دانشگاه سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر «بررسی امکانات مورد نیاز جهت تقویت نقش دانشگاه در نظام ملی نوآوری از دیدگاه استادان دانشگاه سمنان» بود. دانشگاه در ارتباط با دیگراجزای نظام ملی نوآوری یعنی صنعت و دولت به این امکانات نیازمند است: 1- سیاست گذاری کلان دولت 2- فرهنگی 3- اقتصادی 4-  فناوری 5- علمی. با استفاده از ادبیات پیشین پرسش نامة محقق ساخته ای به اجرا درآمد. این تحقیق توصیفی و جامعه آماری آن، در سال1390 با روش نمونه گیری تصادفی با حجم نمونة 145 نفـر از جامعه ای به حجم 231 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه سمنان به اجرا گذاشته شد. اطلاعات گرد آوری شده با استفاده از آزمـــون T تک نمونه ای تحلیــل و در خصــوص اولویــت امکانــات به این ترتیــب شد: 1- اقتصادی 2- فناوری 3- علمی 4- سیاست‌گذاری کلان دولت 5- فرهنگی         

کلیدواژه‌ها


- جواهری، فاطمه. (1383)، دایره المعارف آموزش عالی. بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، ص 418.
- حیدری، حسن. (1386)، نظام ملی نوآوری به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوآوری: رویکردی نظری. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره33.
- رادفر، رضا. خمسه، عباس. (1387)، نقش دولت دانشگاه و صنعت در تقویت نوآوری و نظام ملی نوآوری در ایران. فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، شماره 15.
- طالبی،کامبیز. (1385). نظام ملی نوآوری آموزش عالی و اشتغال. بررسی تحقیقی و ارائه راهکارهای پیشنهادی مجموعه  مقالات برگزیده و خلاصه مقالات پذیرفته شده دومین همایش اشتغال ونظام آموزش عالی کشور.
- فاتح راد، مهدی، تقی یاری، حمید رضا. (1385)، دانشگاه کارآفرین، نظام ملی نوآوری و توسعه مبتنی بر دانایی. فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد.
– فرقانی، علی. انصاری، رضا. (1387)، ضرورت توسعه نظام ملی نوآوری در ایران. ماهنامه کار و جامعه، شماره 101.
- نسیمی، همایون. (1389)، به کارگیری مدل های نظام ملی نوآوری. پایگاه مقالات علمی مدیریت.
- وزارت صنایع و معادن. (1381)، مرکز صنایع نوین ایران. پیش نویس بهبود و اصلاح نظام ملی نوآوری در ایران.
 
-Kazuyki,M,(2005), University-industry collaboration in japan:The role of new technology – based firms intransformating the national innovation system,Re search policy voloum 34, Issue 5,june 2005.       
-Lee,j.andPark,c (2006),  Research and developmentlinkages in a national  innovation system: factors affecting success and failure in korea , technovation volume 26,Issuse 9.                                           
-Lundvall,B (1992), National system of Innovation :owards a theory ofinnovationandinteractivelearning.
-Niosi,J (2002), National System of Innovations Are X-efficient (and - effective),Why some are Slow Learners Research Policy.                                                                                                                      
-Nelson,Richard R (1993), national systems of Innovation ,Aalysis.                                                      
-Freeman, C (1987), Technolog and Economic performance: Lessonsform  japan.                            
- Xue , L (2006), Universities in Chains National innovation system presented at the second International                                            colloquim on research and Hihgher Education Policy    UNESCO Headquarters, Paris.                      
- Smith , K (2000), What is  the Knowledge Economy ?Knowledge- intensive industries and distributed knowledge bases ,Presented to  DRUID Summer Conference on The learning Economy – Firms , Regions and nation Specific Institution.