مقایسه عملکرد خانواده و رضایت مندی زناشویی در زنان متاهل شاغل و غیر شاغل (خانه دار) شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی عملکرد خانواده[1] و رضایت مندی زناشویی[2] در زنان متاهل شاغل و غیرشاغل شهر تهران صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه زنان متاهل شاغل موسسات (نهادهای) دولتی و زنان متاهل غیر شاغل شهر تهران بودند، که از این تعداد 100 نفر زن متاهل شاغل و 100 نفر زن متاهل غیر شاغل (مجموعاً 200 نفر) با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از ابزار سنجش خانواده (FAD) و پرسشنامه رضایت مندی زناشویی (انریچ[3]) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t استودنت جهت دو گروه مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که 1- بین عملکرد خانواده در زنان متاهل شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی داری و جود دارد 2- بین رضایت مندی زناشویی زنان متاهل شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی داری وجود دارد 3- بین عملکرد خانواده و رضایت مندی زناشویی در زنان شاغل و غیر شاغل رابطه معنی داری وجود دارد.1- Family Function                                               3- ENRICH


2- Marital Satisfaction


 

کلیدواژه‌ها


- اسد خانی، فریبا. (1378)، بررسی رابطه بین رضایت از زندگی زناشویی و رابطه آن با نقش جنسیتی در زنان متاهل شهر تهران. وزارت کشور، استانداری تهران، کمیسیون بانوان
- الیس، آلبرت. (1388)، زوج درمانــی. ترجمه: جواد صالحی فدردی، تهران، انتشارات  میثاق.
- ثنایی، باقر. (1388)، مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران چاپ اول انتشارات بعثت.
- حافظ شعرباف، راضیه. (1379)، مقایسه ویژگی های شخصیتی زنان متاهل شاغل و خانه دار شهرستان مشهد و ارتباط آن با رضامندی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا (س)
- سلیمانیـــان، علی اکبـــر. (1373)، بررســـی تاثیــر تفکـــرات غیر منطقـــی بــر نارضایتـــی زناشویــی. پایان نامـــه کارشناســـی ارشد. دانشگاه تربیــت معلـــم
- شبانی حصار، حمید. (1379)، رابطه بین پایگاه های اقتصادی، اجتماعی زوجین با میزان رضایت‌مندی از زندگی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی
- صیــادی، علـــی. (1381)، بررســی اثرات متقابــل کارایی خانـــواده در بــروز مشکــلات روانـــی نوجوانان دختـــر و پسر پایه ســوم دبیرستان‌هـــای شهـــر تهـــران. پایان نامـــه کارشناســـی ارشـــد، دانشگـــاه علامـــه طباطبائـــی.
- فرید، احمــد. (1371)، سیر تحولــی خانواده در ایران. فصلنامه زنان، سال اول، شماره 8.
- کرمـــرودی، علی اکبـــر. (1376)، رابطـــه اشتغـــال زنان و رضایـــت زناشویــی. پایان نامـــه کارشناســـی ارشـــد. دانشگـــاه آزاد اسلامــی واحــد رودهـــن.
- موسوی، رقیه. (1375)، بررسی و مقایسه عوامل موثر رضایت مندی زناشویی در سه گروه پزشکان، کارمندان و کارگران تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
- نجاریان، فرزانه. (1374)، عوامل موثر بر کارایــی خانواده: بررسی ویژگی های روان سنجی مقیــاس FAD-1. پایان نامه کارشناســی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامــی واحد رودهن.
- وحدت نیا، ف. (1384)، بررسی مقایسه ای خودپنداره و رضایت زناشویی در زنان آزار دیده توسط همسر و زنان غیر آزار دیده شهر تهران. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
- وثوقــی، منصـــور. (1371)، مبانـــی جامعــه شناســـی. تهران، انتشـــارات خردمند.
 
- Barnett. R. C. (1993), Mutiple roles: Bergr. L.G.and Breznitz. Gender and psychological      distress in hand book of stress. 2nded.New York : The Free press.
-Bernard, D. H. A. (1998), Residue of tradition :jobs, careers, and spouses time in  house. journal of marriage and the family; 49, 281-390.
-Bowans, H .A . & Ipecoch, s. (2005),  A marriage for moderns. New York: McGraw                    Hill.    
-Coltrane, s. (2000), Research on house hold Labor: Modeling and measuring   the social embedness of routine family work. Journal of marriage and the family; vol:62, pp. 208-260.        
-Epstein , N.B; Badwin, L. M and Bishop, D. S. (2004), The mc-master family Assessment device. Journal of marital and family therapy; 9, 171-180.
-Franklin, N. B & Haferbray, B, (2000), Reacting out in family therapy. New                   york: Guilford  press.     
-Hurtung, p. j, & Rogers, j.R (2000), Work –family commitment and attitudes toward.                                                                   
-Hansen, L. S. (2007), Intergrative life planning: work, family and community. Paper presented at International Round Table for the Advancement of counseling, July. Helsinki, finland.
-Kolik, L. Martial, (2001), Power relation's, resource and gender role Ideology, journal of comparative family studiesvol: 30, No:2, p:189-206.
-Kolik, (2001), The impact of men’s and women’s retirement on marital relationship a comparative analysis . journal of women aging; vol:13, No:2, p:21-37.
-Mani,(2004), Brief report social self concept of educated unemployed women. Journal of social psychiatry; vol.44, pp.71-74.
-Sokolski, D. M.; Hendrick,ss (1999), Fostering Marital satisfaction. Family Therapy vol.26(1):39-49.
-Sacco,w. (1993), Attribution, perceptual and affective responses to depressed and nondepressed marital partners. Journal of consulting and clinical psychology; vol61, p: 650-659.
-Tichenor,V.J. (2003), Status and income as gendered resource : the case of  marital power. Journal of marriage and the familyvol: 61, p:638-650.
-Toller,A.; Kelley, B. and stebbing, s. (2009), Assertive sexrole stereotyping and self concept .journal of psychology;93,157-168.
-Wilkie, J. Gender and fairness. (1998), Marital satisfaction in two earner couples .journal of marriage and family; vol:60.p:577-589.