ویژگی های امام جماعت موفق و شایسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 در این مقاله ویژگی های امام جماعت موفق و شایسته در پنج بخش به تصویر کشیده شده است:
 در بخش نخست ویژگی های فردی و اخلاقی امام جماعت شایسته در قالب صفاتی مورد بررسی قرار گرفته ، لزوم آگاهی او از مسائل سیاسی و اجتماعی در بخش دوم تشریح شده است.
 در سومین قسمت لزوم آگاهی امام جماعت از مسائل فقهی و شرعی را به بررسی نشسته و در بخش پسین ویژگی های ایشان را در آیینه آیات وحیانی و روایات معصومین(ع) به تماشا می نشینیم.
 در بخش پنجم لزوم آگاهی امامان جماعت از مهارت ها و دانش های مورد نیاز روز را مورد مطالعه قرار می دهیم.    
شایان ذکر است که در هر بخش از مباحث پیشنهادهای اجرایی و کاربردی خود را در جای جای مقال برای مخاطبان فرزانه و فرهیخته ارئه می دهیم.

کلیدواژه‌ها