بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با میزان افزایش خلاقیت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مساله مورد بحث در این پژوهش بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی با میزان خلاقیت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بوده که سعی کرده ایم ضمن شناسایی ذهنیت فلسفی و خلاقیت کارکنان، به هدف اصلی تحقیق که کشف و تعیین رابطه بین ذهنیت فلسفی و خلاقیت کارکنان دانشگاه است، بپردازیم.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آمّاری مورد استفاده، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال 1390 است که 650 نفر بوده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 242 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین در این پژوهش از دو پرسش نامه ذهنیت فلسفی و خلاقیت استفاده شده که هر دو استاندارد بوده و ضریب پایایی آن به ترتیب 74/0 و 88/0 برآورد شده است.
نتایج حاصل از روش های به کار گرفته شده در پژوهش(در سطح امّار توصیفی، متغیرهای آماری نظیر فراوانی، میانگین، درصد، واریانس، انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از طریق همبستگی، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون چند متغیره) نشان داد بین ذهنیت فلسفی با میزان افزایش خلاقیت کارکنان رابطه وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها