مدیریت تصویر از خود و عدالت سازمانی: بازیگران موفق یا مدیران موفق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت تصویر از خود مدیران با عدالت سازمانی می باشدوبرای اولین بار درایران درآموزش وپرورش انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی 90-89 تشکیل می دهد.  نمونه ای با حجم 49 نفر از مدیران و 245 نفر از دبیران به صورت نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. به منظور بررسی  عدالت سازمانی از پرسش نامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) که دارای 20گویه است و سه بعد عدالت سازمانی( توزیعی، رویه ای و مراوده ای) را اندازه گیری می کند و برای بررسی مدیریت تصویر از خود از پرسش نامه وین و فریز (1990) که دارای 24 گویه می باشد و سه بعد مدیریت تصویر از خود ( تمرکز بر سرپرست، تمرکز بر خود و تمرکز بر شغل ) را اندازه می گیرد، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از ضریب همبستگی پیرسون با به کار بردن نرم افزار آماری مستقلtاستفاده شده و برای مقایسه متغیرهای مورد مطالعه بین زنان و مردان از آزمون های لون و Spssبهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، میزان استفاده مدیران از مدیریت تصویر از خود و تمرکز بر شغل و تمرکز بر خود از حد متوسط بیشتر است؛ اما تمرکز بر سرپرست مدیران مرد بیشتر از مدیران زن می باشد؛ در حالی که بین میانگین های مدیریت تصویر از خود، تمرکز بر شغل و تمرکز بر خود مدیران زن و مرد تفاوت معنادار وجود دارد. عدالت توزیعی کمتر از حد متوسط، عدالت سازمانی و عدالت مراوده ای بیشتر از حد متوسط و عدالت رویه ای در حد متوسط می باشد. همچنین بین مدیریت تصویر از خود با عدالت سازمانی و ابعاد آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها